عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 257

1 اثرات تیمارهای خراش دهی شیمیایی و سرمادهی بر روی خواب بذور کنف وحشی (Hibiscus trionum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
جلال‌الدین جزایری؛ سهیل پارسا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.59 K)

2 اثرات رقابتی یولاف‌وحشی (Avena lodoviciana) با تراکم‌های مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
هاشم موسوی؛ عطااله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.01 K)

3 اثرات میدان مقناطیسی بر روی متابولیسم و رشد علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
حسن حسن زاده؛ لیلا علیمرادی؛ علیرضا سوهانی دریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.63 K)

4 اثر بقایای خاکی دوزهای ازایش یافته علف کش‌های تیوبنکارب و اگزادیارژیل روی کاهو در مزارع شالیزاری
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محتبی محمودی؛ رسول راهنمایی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ علی اسحاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.95 K)

5 اثر تراکم گیاهی بر جذب و راندمان مصرف نور دو رقم رقیب و غیر رقیب گندم در رقابت با یولاف وحشی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد آرمین؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.94 K)

6 اثر تیمارهای مختلف بر شکسن خواب و جوانه زنی علف قناری (Phalaris minor Retz.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مسعود کارگر؛ مجتبی حسینی؛ محمد حسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.5 K)

7 اثر دفن بذور در مزرعه بر روند پس رسی علف‌هفت‌بند (Polygonum avicular L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فاطمه کیان‌فر؛ وحید اسلامی؛ مجتبی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.71 K)

8 اثر رطوبت، عمق و بافت خاک بر سبز شدن علف هرز علف پشمکی (Bromus tectorum L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سمیه شاهرخی؛ وحید اسلامی؛ محمد حسن سیاری هان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.07 K)

9 اثر رقابت علفهای هرز بر شاخص های رشد ذرت (Zea mays L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهدی افشاری؛ علی قنبری؛ علی اصغر محمدآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.56 K)

10 اثر علفکشهای مختلف بر عملکرد و صفات زراعی بزرک (Linum usitatisimum L .)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
وحید کنعانی؛ حسن کریم مجنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.18 K)

11 اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه‌زنی و سبز شدن علف‌هرز سیاه‌دانه (Agrostemme githago)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
شیرین اسدی؛ محمد صدقی؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مرتضی برمکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.51 K)

12 اثر کیفیت سمپاشی بر کارایی و جذب علف کش های کوییزالوفوپ-پی-اتیل و هالوکسی فوپ-ار-متیل در کنترل علف های هرز باریک برگ
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
علی رحیمی؛ مجید جامی الاحمدی؛ وحید اسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (415.03 K)

13 اثر محلول‌پاشی مواد خشکاننده بر میزان کاهش رطوبت دانه و زودرسی کلزا رقم هایولا 401 در شالیزار
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد ربیعی؛ مهراد جیلانی؛ فرامز علی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.76 K)

14 اثر میزان آبیاری و عمق کاشت ریزوم بر زمان سبز شدن و خصوصیات رشدی علف هرز پنجه مرغی (Cynodon dactylon)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
لیلا اکرم؛ محمد حسن راشد محصل؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد خواجه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.47 K)

15 ارزیابی اثر دوره های تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا ( Phaseolus vulgaris L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهدی راستگو؛ فریدون بهزادی؛ مجید پوریوسف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.83 K)

16 ارزیابی اثر رقابتی علف‌هرز خارلته (Circium arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus) رقم اوکاپی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فاطمه سلیمانی؛ بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.56 K)

17 ارزیاببی جوانه زنی و خواب در بذور هترومورف علفهرز سلمه تره
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فاطمه عطایی پور؛ محسن نبوی کلات؛ لیلا علیمرادی؛ علیرضا باقری؛ وحید سرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.74 K)

18 ارزیابب کارآئی علف کش‌خای رایج برنج (Oryza sativa) در شرایط آبیاری تناوبی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
جمشید عباسی؛ محمد علی باغستانی؛ بیژن یعقوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.17 K)

19 ارزیابی تأثیر کاربرد مخخلوط حشره کش ها و ععلفکش ها در چغندر قند
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
دایوش قنبری بیرگانی؛ رحیم اسلامی زاده؛ مصطفی حسین پور؛ مریم برزکار؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.34 K)

20 ارزیابی تحمل خربزه (Cucumis melo L.) و هندوانه ( Citrullus lanatus (Thunb)) به علف کش های متری بوزین و هالوکسی فوپ-آر-متیل استر
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
حسن مکاریان؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ معصومه کردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.17 K)

21 ارزیابی تحمل ژنوتیپ‌های نخود زراعی در برابر علف‌های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
بابک کریمی ترکی؛ حمید حسنیان خوشرو؛ محمد رضا بی همتا؛ پرویز مرادی؛ هادی محمدعلی پورپوریامچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.4 K)

22 ارزیابی تنوع ریختی گونه‌های Anchusa از تیره گاو زبان درایران
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فاطمه نصرالهی؛ مریم کشاورزی؛ مسعود شیدایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.82 K)

23 ارزیابی توان رقابتی گندم با علف قناری (Phalaris minor)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فائزه زعفریان؛ ساجده گل‌محمدزاده؛ زینب حیدری؛ محمد رضوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.33 K)

24 ارزیابی جوانه‌زنی بذور جودره (Hordeum spontaneum Koch.)، جو موشی (H. murinum L.) و ازمک (Cardaria draba L.) در دماهای مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مجتبی حسینی؛ مهدی مجاب؛ غلامرضا زمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.75 K)

25 ارزیابی چند علف کش جدید به منظور کنترل علف‌های هرز سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolour) درخراسان رضوی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.43 K)