عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 227

1 Chemical weed control in canola
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
Ijaz Ahmad Khan؛ Gul Hassan؛ - Ihsanullah؛ - Baharullah
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.58 K)

2 Herbicide-Resistant Weed Biotypes in Europe: A Review
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
Rafael De Prado؛ Maria D. Osuna؛ Javid herekhloo؛ Hugo Cruz Hipólito؛ Ribas A Vidal
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.62 K)

3 Non Target-Resistance in Europe: a Review
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
MD Osuna؛ H Cruz-Hipolito؛ R De Prado
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.74 K)

4 PERSISTENCE OF S-METOLACHLOR AND IMAZAQUIN WHEN IN ASSOCIATION WITH GLYPHOSATE OR PARAQUAT
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
A. Vidal1 Ribas؛ Anderson L. Nunes
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.31 K)

5 آثار افشره های برگ و ساقه جو وحشی روی جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم زمستانه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
رضا حمیدی؛ داریوش مظاهری؛ حمید رحیمیان؛ حسن محمد علیزاده؛ حسین غدیری؛ حسن زینالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.3 K)

6 اثرات آللوپاتی قیاق (Sorghum halopense) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
رئوف سید شریفی؛ سلیم فرزانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.33 K)

7 اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علف های هرز بر تراکم و بیوماس علف های هرز در زیره سبز ارگانیک
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
رضا قربانی؛ علیرضا کوچکی؛ مریم جهانی؛ آزاده حسینی؛ علی اصغر محمدآبادی؛ سمانه مظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.46 K)

8 اثرات سوء اختلاط علفکشها بر گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدحسین زادپور؛ محمدعلی باغستانی میبدی؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.16 K)

9 اثر آللوپاتیک بذور سلمه بر بازدارندگی از جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت و سورگوم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
مجتبی ولایتی؛ غلامرضا زمانی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محسن خانجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (283.85 K)

10 اثر انجماد روی رشد مجدد ریشه های تلخه (Acroptilon repens)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد تقی آل ابراهیم؛ محمد حسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ محمد علی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (334.33 K)

11 اثر باکتری Erwinia carotovora روی جوانه زنی بذور گل جالیز در غلظت های مختلف GR60
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سیروس حسن نژاد؛ حسن محمد علیزاده؛ سهیلا پور حیدر غفاربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.17 K)

12 اثر تراکم های مختلف تاج خروس برافت عملکرد سه رقم سویا در مازندران
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
مرتضی نورعلی زاده؛ اسکندر زند؛ یحیی ابطالی؛ مهدی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.61 K)

13 اثر جمعیت گیاهی بر پتانسیل رقابتی ذرت دانه ای با علف های هرز در شرایط آب و هوایی خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
عبدالنور چعب؛ قدرت اله فتحی؛ عطااالله سیادت؛ اسکندر زند؛ محمد حسین قرینه؛ زینب عنافجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (374.62 K)

14 اثر رقابت بین گندم (Triticum aestivum) و خردل وحشی (Sinapis arvensis)بر تخصیص مواد
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
داوود سجادیان؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سعید جاهدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.79 K)

15 اثر رقابت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
کاوه شیبانی؛ محمد علی باغستانی؛ سعید صوفی زاده؛ علیرضا عطری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (353.8 K)

16 اثر رقابت علف هرز خردل وحشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
کیوان حسین زاده؛ حمید ایراننژاد؛ اسکندر زند؛ اسداله حجازی؛ غلامعلی اکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.03 K)

17 اثر صمغ وشا روی جوانه زنی بذور علف هرز خرفه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
قاسم نوروزی مهیاری؛ سعید یوسفی؛ کریم باقرزاده؛ سیروس حسن نژاد؛ سیامک علیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.52 K)

18 اثر طول دوره تداخل ها علف ی هرز بر قابلیت جذب و مصرف نور کانوپی سیب زمینی در تراکم بذری و تجاری
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
فرزاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ علی سپهری؛ آژنگ جاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.12 K)

19 اثر عصاره آبی چاودار (Secale cereal) روی ذرت (Zea mays) و علف های هرز مهم آن
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سهیلا پورحیدر غفاربی؛ وحید اسلامی؛ حسن محمد علیزاده؛ سیروس حسن نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (365.16 K)

20 اثر غلظت و زمان مصرف علفکش تیوبنکارب بر رشد رو شی بر ی نج هاشمی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
صبرینه فرزان؛ جعفر اصغری؛ بیژن یعقوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.85 K)

21 اثر کاربرد تقسیط نیتروژن و علف کش روی کنترل جودره (Hordeum spontaneum C.K0ch) در کشت گندم (Triticum aestivum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سحر شیبانی؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (407.51 K)

22 اثرکشت مخلوط افزایشی سورگوم و لوبیا چشم بلبلی بر زیست توده علف های هرز در شرایط کم آبیاری
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سارا سنجانی؛ محمد باقر حسینی؛ محمد رضا چائی چی؛ شهرام رضوان بیدختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.86 K)

23 اثرکنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر تراکم و بیوماس علف های هرز چند ساله درپنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
اردشیر کهنسال؛ محمد رضا رمضانی مقدم؛ رضا قربانی؛ حمیراء سلیمی؛ محمد رضا روستانژاد؛ وجیه اله میرعلوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.07 K)

24 اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بسترکاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف (Echinochloa gruss-galli)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
موسی عربخانی نوبهار؛ رضا قربانی؛ مهدی پارسا؛ محمد بازوبندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.33 K)

25 اثر مقادیر کاهش یافته علفکش کلودینوفاپ پروپاژیل برعملکرد و درآمد اقتصادی ارقام رقیب و غیررقیب گندم در رقابت با یولاف وحشی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد آرمین؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (475.36 K)