عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 320

1 Weeds and biodiversity in arable crops
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
EJP Marshall
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.93 K)

2 أتثیر فاصله ردیف و طول دوره تداخل علف هاd هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (.Brassica napus L) به عنوان کشت دوم پس از برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
جعفر اصغری؛ محمدرضا احتشامی؛ مریم رجبیان؛ محمد ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.97 K)

3 اثرات احتمالی آللوپاتی بقایای گندم در تناوب زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
بیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ سمیه وجدانی آرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.93 K)

4 اثرات آللوپاتی بقایای کامل چاودار بر روی ارقام گندم زمستانه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
بیژن سعادتیان؛ فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ سجاد صادقی لطف آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.77 K)

5 اثرات دگرآسیبی عصارة آبی کلزا روی خصوصیات جوانه زنی و رویش گیاهچۀ علف های هرز و گیاهان زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
فرهاد مندنی؛ فرید گلزردی؛ گودرز احمدوند؛ وحید سرابی؛ مهدی نیرومند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (366.58 K)

6 اثرات رقابت یولاف وحشی(. Avena ludoviciana L) و سطوح مختلف کود ازت بر روند تجمع ماده خشک، کارآیی مصرف نیتروژن و کلروفیل گندم (. Triticum aestivum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
پگاه پرچمی؛ شهرام لک؛ پژمان بهداروند؛ مانی مجدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.31 K)

7 اثرات گیاهان پوششی و کود نیتروژن بر خصوصیات علف های هرز سورگوم علوفه ای در خاکورزی سطحی با تاکید بر کشاورزی پایدار
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمود رمرودی؛ ناصر مجنون حسینی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ محمدباقر حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.04 K)

8 اثر الگوی کشت و تراکم ذرت (. Zea mays L) بر روی کنترل علف هرز تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
اکرم فیض آبادی؛ داریوش مظاهری؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (346.27 K)

9 اثر برهمکنش علفهای هرز،تراکم کاشت و تقسیط کود نیتروژن بر عملکرد گندوم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
عباسعلی یزدانی؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.41 K)

10 اثر بقایای گیاه سور گوم بر روی پتانسیل بانک بذری علف های هرز تاج خروس و سلمه تره در خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
الناز فرج زاده تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.94 K)

11 اثر تاریخ کاشت،علفکش و رقم بر تراکم و بیوماس علف های هرز در کشت مستقیم برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
فاطمه تنکابنی؛ همت اله پیردشتی؛ مرتضی نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (337.27 K)

12 اثر تداخل تراکم های مختلف تاج خروس( Amaranthus retroflexus )بر افت عملکرد کنجد (.Sesamum indicum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سعید شهبازی؛ حمید رحمیان مشهدی؛ حسن محمد علیزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (488.84 K)

13 اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (.Zea mays L)و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)بر جمعیت علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
لیدا رستمی؛ سرور خرم دل؛ فرزاد مندنی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (317.87 K)

14 اثر تیمار پیش سرمایی بر شروع جوانه زنی غده های ریشه ای فیکاریا ( Ranunculus ficaria)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سیما سهرابی؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ کریم موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.48 K)

15 اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و خصوصیات جوانه زنی بذور تاتوره (. Datura stramonium L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
محسن خانجانی؛ سهراب محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.8 K)

16 اثر دوره های مختلف تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا 401
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سکینه شعبان زاده؛ عطااله سیادت؛ قدرت اله فتحی؛ خلیل عالمی سعید؛ همت اله پیردشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.92 K)

17 اثررقابت بین گندم ( Triticum aestivum)و خردل وحشی ( Sinapis arvenis )بر ساختار کانوپی خردل وحشی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
داوود سجدیان؛ سعید جاهدی پور؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدحسن راشد محصل؛ غلامرضا احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.19 K)

18 اثر رقابت سوروف برنج (Echinochloa oryzicola)و سوروف (Echinochloa crusgalli) بر روند رشد و عملکرد برنج ( Oryza sativa)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد جواد گل محمدی؛ حسن محمدعلیزاده؛ بیژن یعقوبی؛ مجید نحوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.02 K)

19 اثر رقابت علف های هرز بر شاخص سطح برگ گوجه فرنگی (اثر رقابت علف های هرز بر شاخص سطح برگ گوجه فرنگی ( Lycopersicon esculentum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
داوود سجادیان؛ محمدتقی عبادی؛ سعید جاهدی پور؛ اصغر سیدی فر؛ محمود بهزادی؛ کاوه حسن زاذه راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.92 K)

20 اثر رقابت یولاف وحشی (.Avena fatua L) بر کار آیی جذب و مصرف نیتروژن گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
تکتم چمنی؛ سهراب محمودی؛ محمدحسن راشد محصل؛ غلامرضا زمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (402.72 K)

21 اثر روش های مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علف های هرز چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
آسیه سیاهمر گویی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری؛ گلثومه عزیزی؛ مریم جهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (611.05 K)

22 اثر علف کش و تاریخ کشت بر وزن خشک و تعداد علف های هرز در مزرعه ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سارا زارع مهذبیه؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.4 K)

23 اثر علف های هرز ظاهر شده ی طبیعی بر صفات کمی و کیفی خربزه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
حسین ترابی؛ محمد بازوبندی؛ جواد باغانی؛ احسان ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (307.35 K)

24 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبز شدن و رشدگیاهچه Echinochloa crus-galli
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
المیرا محمدوند؛ علیرضا کوچکی؛ عباس شهدی؛ بیژن یعقوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (447.17 K)

25 اثر کاربرد تقسیط نیتروژن و علف کش بر کنترل یولاف وحشی ( Avena ludoviciana) در کشت گندم (.Triticum aestivum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ سومین همایش علوم علفهای هرز ایران
سحر شیبانی؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.62 K)