عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 125

1 Efficacy of weed control in barley in no-tillage system of agriculture
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مجید عباس پور؛ مسعود قدسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (96.61 K)

2 اثر برهمکنش نیتروژن و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم NS524 در شرایط با و بدون علف هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
صدیقه جمشیدی؛ محسن عدالت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (132.54 K)

3 اثر تاریخ های تهیه بستر کاشت و کاربرد علفکش بر پوسیدگی های طوقه و ریشه ارقام لوبیا چیتی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد رحیم معینی؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ محمد ولی تقدسی؛ محمود ملکی؛ فرشته احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (105.53 K)

4 اثر تاریخ های تهیه بستر کاشت و کاربرد علفکش بر میران آلودگی ارقام لوبیا چیتی به لوبیا مگس Delia platura Meigen (Dip.,Anthomyiidae)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدرحیم معینی؛ سیدحسین ناظر کاخکی؛ محمود ملکی؛ فرشته احمدی؛ محمد ولی تقدسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.81 K)

5 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز باریک برگ پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محبوبه سردار؛ محمد علی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (118.73 K)

6 اثر روش های خاک ورزی و کنترل شیمیایی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز پهن برگ پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محبوبه سردار؛ محمد علی بهدانی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.78 K)

7 اثر علف کش های جدید و قدیم بر کنترل علف های هرز ارقام پیاز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
حمداله اسکندری؛ علیرضا عبادی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.08 K)

8 اثر کشت مخلوط جایگزینی دو ژنوتیپ لوبیا چیتی بر تراکم کل، بیوماس کل و تعداد گونه علف های هرز و عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا چیتی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
پریسا مرشدی؛ گودرز احمدوند؛ علی سپهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (116.14 K)

9 اثر کشت مخلوط ردیفی غلات بر عملکرد دانه گیاه زراعی و محتوای نیتروژن علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فرزانه فرامرزی؛ محمدصادق تقی زاده؛ علی بهپوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (110.08 K)

10 اثر مدیریت آب بر رشد علف هرز گوشاب (Potamogeton nodosus)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
المیرا محمدوند؛ بیژن یعقوبی؛ زینب اورسجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.48 K)

11 اثر مواد افزودنی بر بهبود کارایی علف کش پیردیت در کنترل سلمه تره (chenopodium album L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
حسین حمامی؛ اکبر علی وردی؛ مهدی پارسا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.21 K)

12 ارزیابی اثر کاتیون های منیزیم و سدیم بر کارایی علف کش ستوکسیدیم در کنترل علف قناری (.Phalaris minor Retz)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهناز میرزائی؛ مهدی راستگو؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف؛ اسکندر زند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (656.12 K)

13 ارزیابی اختلاط کودهای ریز مغذی کامل با برخی از پهن برگ کش ها در مزارع گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
احمد خلج؛ فرید لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.61 K)

14 ارزیابی امکان کنترل شیمیایی یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در یولاف زراعی (Avena sativa)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
صبا یزدانی پور؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ صحبت بهرامی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (534.92 K)

15 ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
رحیم بخش محمد نژاد؛ ابراهیم ایزدی دربندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.45 K)

16 ارزیابی تاثیر برخی علف کش ها بر رشد و عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهدی بگه پور امرایی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ حسین برمک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.83 K)

17 ارزیابی تاثیر غلظت های توصیه شده و بهینه سازی شده هالوکسی فوپ آر متیل استر بر خصوصیات بیولوژیکی سویای تلقیح شده با باکتری Bradyrhizobium japonicum
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
حسین حمامی؛ اکبر علی وردی؛ مهدی پارسا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.78 K)

18 ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای آلی و ماده افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
ابراهیم ممنوعی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمدعلی باغستانی؛ محمد حسن زاده خیاط
مشاهده مقاله | اصل مقاله (459.91 K)

19 ارزیابی تاثیر کاربرد میکوریزا در شرایط کم آبی و سطوح حضور علف هرز بر افت عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
گودرز احمدوند؛ ابراهیم محمدی؛ جواد غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (108.26 K)

20 ارزیابی تاثیر وجین دستی علف های هرز و تراکم کاشت بر میزان اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی ( Mentha piperita L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سمیه گیتی؛ محمد رئوفی؛ سبحان محضری؛ محمد جواد گل محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (122.72 K)

21 ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش سیمازین در خاک با استفاده از روش زیست سنجی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد مهدی زاده؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مهدی بگه پور امرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (579.26 K)

22 ارزیابی دزهای مخلوط برخی از مهم ترین پهن برگ کش های اراضی چغندرقند در کنترل علف های هرز خرفه و تاج ریزی سیاه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
علی اصغر چیت بند؛ رضا قربانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ رحمت عباسی؛ محبوبه نبی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (394.98 K)

23 ارزیابی زراعی تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی تحت مدیریت علف هرز در لوبیا قرمز رقم ناز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
گودرز احمدوند؛ ابراهیم محمدی؛ جواد غلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.6 K)

24 ارزیابی کارایی برخی علف کش های اختصاصی گندم بر علف های هرز در تریتیکاله
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدامین قسام؛ حسین حاج ابایی؛ رامین اسوار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (624.3 K)

25 ارزیابی کارایی برخی علف کش های سولفونیل اوره بر مهار علف های هرز گندم در سرخس
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ ششمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سید حسین حسینی کیا؛ محمد حسن هادی زاده؛ محمد بازوبندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.95 K)