عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 230

1 10سال پژوهش های علف هرز در ایران: بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
حامد جوادی؛ محمدحسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (402.08 K)

2 Facilitation and acceleration of plant invasions via neutral hybridization
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
Mohsen B Mesgaran
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.12 K)

3 The Epidemiology of Herbicide Resistance; combining monitoring, diagnostics and models for proactive management
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
Paul Neve
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.73 K)

4 اثرات آللوپاتیک اندام های مختلف زیره سبز بررشد اولیه و هتروتروفیک گیاهچه گندم و جو
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
مونا فرجی هریس؛ محمد آرمین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.82 K)

5 اثرات باقیمانده کاربرد علف کش تریفلورالین در کلزا(Brassica napus L.)در تناوب با لوبیا
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
حمید صالحیان؛ محمد جمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.6 K)

6 اثر برخی گیاهان پوششی بر عملکرد ذرت شیرین(Zea mays L. var. saccharata)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
زینب نظری؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ داریوش سرهنگ زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (561.89 K)

7 اثر بقایای علف کش های اتللو اُ. دیو توتال بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
اعظم یوسفی؛ محمد آرمین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.09 K)

8 اثرپرایمینگ و تاریخ کاشت برسرعت فتوسنتزذرت هیبریدAS71درشرایط رقابت با علف هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
سعاد امیری؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت؛ منصور تقوایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.34 K)

9 اثر پسمانی علف کش های خاک کاربرد حبوبات بررشد وعملکردگندم .Triticum aestivumL
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
فرخ دین قزلی؛ آریا کهندل شیرازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.68 K)

10 اثرپنج علف کش نور-وابسته بر پارامترهای فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی مریم گلی سهندی (Salvia sahendica)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
مینا تیموری جروکانی؛ حسن کریم مجنی؛ جمشید رزمجو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.38 K)

11 اثر تراکم بوته بر علف هرز گل گندم(Centaurea balsamita Lam.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
عباس عباسیان؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.22 K)

12 اثر تریفلورالین و پندیمتالین به همراه مالچ کلشی برمهار علف های هرز و صفات رشدی بادرشبو .Dracocephalum moldavica L
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
عاطفه ابراهیمی؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495 K)

13 اثر تنش غرقاب بر رشد علف هرز مهاجم ماستونک(L.Turgenia latifolia)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
رباب شهید؛ قربانعلی اسدی؛ رضا قربانی؛ عباس عباسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563.83 K)

14 اثر دماهای بالا بر درصد جوانه زنی و زمان ظهور اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotundus L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
فرامرز رفیعی سربیژن نسب؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ احمد آیین؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ علی اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (401.34 K)

15 اثر دور آبیاری و علف کش برجمعیت علف های هرز و عملکردلوبیاچیتی (Phaseolus vulgaris L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
سید حسین ناظر کاخکی؛ مسعود کامل؛ سمیرا واحدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.83 K)

16 اثرعصاره هیدرومتانولی کنجدزراعی(Sesamun indicum) برپارامترهای جوانه زنی علف هرز خربزه وحشی cucumis melo var.agrestis)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
نوراﷲ تازیکه؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه یونس آبادی؛ ابراهیم غلامعلیپور علمداری؛ مهدی بهروج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.49 K)

17 اثرعصاره هیدرومتانولی کنجدزراعی(Sesamun indicum) برپارامترهای جوانه زنی علف هرز خربزه وحشی(cucumis melo var.agrestis)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
نوراﷲ تازیکه؛ علی راحمی کاریزکی؛ معصومه یونس آبادی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ مهدی بهروج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (418.61 K)

18 اثرعلف کش پاراکوات بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهچه گلرنگ(Carthamus tinctorius L.)حاصل از بذر پیش تیمار شده با ملاتونین
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
سارا رهبرماه؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محسن عدالت؛ منصور تقوایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511.84 K)

19 اثرعلف کش نیکوسولفورونو عبور آب حامل علف کش از میدان مغناطیسی برشاخص های رشدی علف های هرز مزرعه ذرت (Zea mays L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
محمد جمشیدی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (564.75 K)

20 اثر فاصله ردیف و مصرف علف کش بر کنترل علف های هرز، رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا؛ علی نخ زری مقدم؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ مهدی ملاشاهی؛ ولی اﷲ رامئه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.14 K)

21 اثر کیفیت آب و ماده افزودنی برکارایی علف کش های مایستر و اولتیما در ذرت علوفه ای (Zea mays L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
آسیه سیاهمرگویی؛ هومن کتانچی؛ کمال حاج محمدنیا قالی باف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.34 K)

22 اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علف کش برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L)در مشهد
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
محمد جمشیدی؛ علی قنبری؛ مهدی راستگو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (554.8 K)

23 اثر گیاهان پوششی مختلف بر خصوصیات خاک و بانک بذر علف های هرز در خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
سمیه ایری؛ آسیه سیاه مرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563.03 K)

24 اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک و اسیدآمینه بر عملکرد ذرت و کنترل علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
ملیحه عباسی رستمی؛ حسن مکاریان؛ مهدی برادران فیروزآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (429.92 K)

25 اثر مرحله آلودگی و روش های مختلف کنترل انگل سس(Cuscuta campestris)بر صفات رشدی گوجه فرنگی(Solanum Lycopersicum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هشتمین همایش علوم علفهای هرز
شادی ولی زاده؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ روح اله امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.15 K)