عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 141

1 Effect of wild mustard (Sinapis arvensis) density on some agronomic traits of canola (Brassica napus) cultivars in Golestan province, Iran.
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
A. R. Safahani Langeroudi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.28 K)

2 اثرات میدان مغناطیسی بر برخی پاررامترهای منحنی کاتسکی تاج خروس
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
قدریه محمودی؛ علی قنبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466.02 K)

3 اثر الکل اتانول، دما و اسید جیبرلیک در شکست خواب بذر زلف پیر (Senecio vulgaris)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مرضیه بابانژاد؛ فائزه زعفریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (434.19 K)

4 اثر برخی فاکتورهای محیطی بر پراکنش علف های هرز غالب مزارع گندم آبی ایران در اقلیم های مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سمانه متقی؛ مهدی مین باشی معینی؛ اسکندر زند؛ امید لطفی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (318.69 K)

5 اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب و جوانه زنی بذر علف هرز پیچک بند (Polygonum convolvulus)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
ساجده گل محمدزاده؛ جاوید قرخلو؛ محمد طاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (423.69 K)

6 اثر تنش آبی بر جوانه زنی بذر علف هرز شمعدانی برگ بریده (Geranium dissectum)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
زهرا محمودی اتابکی؛ جاوید قرخلو؛ فرشید قادری فر؛ امید انصاری؛ سعید حسن پور بورخیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.88 K)

7 اثر تنش یخزدگی بر جوانه زنی بذور علف هرز مهاجم خربزه وحشی (Cucumis melo L. subsp. agrestis (Naudin) Pangalo)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سیما سهرابی؛ جاوید قرخلو؛ فریبرز ضیایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.08 K)

8 اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی سلمه تره (Chenopodium album L) در سیستم کشت هیدروپونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد جواد بابائی زارچ؛ سهراب محمودی؛ وحید اسلامی؛ غلامرضا زمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.43 K)

9 اثر دز کاهش یافته ایمازاتاپیر در تلفیق با مدیریت های غیرشیمیایی علف هرز بر صفات رشدی و عملکرد بیولوژیک لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد بهگام؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.61 K)

10 اثر دگرآسیبی سه علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis L) پنجه مرغی (Cynodon dactylon L) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum L) بر روی درصد جوانه زنی بذر تاج خروس سفید (Amaranthus albus L) و ذرت (Zea mays L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فائزه سپهری فر؛ سیما سهرابی کرت آباد؛ امیر ذوالفقاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.72 K)

11 اثر دگرآسیبی سه علف هرز گندجارو (Artemisia annua L) اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L) بر روی درصد جوانه زنی بذرو تاج خروس سفید (Amaranthus albus L) و کلزا (Hyola 401)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فائزه سپهری فر؛ مهدیه سپهری فر؛ سیما سهرابی کرت آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.68 K)

12 اثر دمای متناوب و دماهای بالا بر جوانه زنی بذر جو ساحلی (Hordeum marinum Huds)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد طاهری؛ جاوید قرخلو؛ سعید حسن پور بورخیلی؛ ساجده گل محمدزاده؛ محمدعلی محبوبی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (702.33 K)

13 اثر شکل هندسی شیار بازکن بر جوانه زنی بذر علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدرضا جمالی؛ علی اکبر صلح جو؛ لادن جوکار؛ محسن بذر افشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (141.42 K)

14 اثر عمق دفن بر سبزشدن بذر جو ساحلی (Hordeum marinum Huds)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد طاهری؛ جاوید قرخلو؛ آسیه سیاهمرگویی؛ امید انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (339.23 K)

15 اثر غلظت های مختلف و طول مدت خیساندن در جیبرلیک اسید در شکست خواب و پارامترهای جوانه زنی تاج خروس خوابیده
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محدثه طلایی؛ محمد رضوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636 K)

16 اثر فاصله بین ردیف بر رقابت بین ارقام گندم دیم و جمعیت طبیعی علف های هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
صفا یعقوبی؛ هاشم امین پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (411.67 K)

17 اثر مدیریت گیاهان پوششی بر زیست توده پیچک صحرایی و عملکرد ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
پرویز شریفی زیوه؛ احمد توبه؛ رسول فخاری؛ قربان دیده باز مغانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.98 K)

18 اثر مدیریت های غیرشیمیایی علف هرز و علفکش ایمازاتاپیر بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد بهگام؛ روح اله امینی؛ عادل دباغ محمدی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.84 K)

19 ارزیابی اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس ریشه قرمز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
امیرحسین مریدپور؛ المیرا محمدوند؛ جعفر اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.49 K)

20 ارزیابی اثر سامانه های مختلف خاک ورزی بر تراکم علف های هرز در تناوب ذرت - گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدرضا جمالی؛ گودرز احمد وند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.44 K)

21 ارزیابی تنوع ژنتیکی کمون ثانویه بذر کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
علی شایانفر؛ فرشید قادری فر؛ رحمت الله بهمرام؛ افشین سلطانی؛ حمیدرضا صادقی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572.01 K)

22 ارزیابی کارایی عمق خاکورزی و ماخار بر کنترل چاودار خودرو در مزارع گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدرضا کرمی نژاد؛ اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی میبدی؛ حسین نجفی؛ محبوبه افضل وطن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.73 K)

23 ارزیابی کاربرد تلفیقی علف کش پیش کاشت و مالچ پلاستیکی درکنترل علف های هرز گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
علیرضا رنجبران؛ مهدی راستگو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (545.2 K)

24 ارزیابی مقاومت مبتنی بر محل هدف در توده های خردل وحشی (Sinapis arvensis L) مقاوم به علف کش تری بنورون متیل
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
اشکان بهمنی؛ اسکندر زند؛ محمود معصومی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.81 K)

25 ارزیابی و مقایسه کارائی ادوات خاک ورزی روتیواتور و کولتیواتور پنجه غازی در مهار علف های هرز یکساله مزارع نیشکر
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ هفتمین همایش علوم علفهای هرز ایران
ساسان عبدالهی لرستانی؛ شهرام جعفری؛ حمید آقامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.54 K)