عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 386

1 اثرات بافت خاک روی پراکنش علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان تبریز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سیروس حسن نژاد؛ برهان قیسوندی؛ داود زارع حقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.85 K)

2 اثرات تراکم علف های هرز بر میزان رطوبت خاک در مراحل مختلف فنولوژیکی پنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد برزعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (506.5 K)

3 اثرات تنش خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر سس (Cuscuta campestris yuncker)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهدی افشاری؛ علی قنبری؛ محمد امینی سجزیی؛ سجاد میجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (502.68 K)

4 اثرات کشت مخلوط پنبه با سویا، سورگوم وکنجد بر رشد اویار سالم زرد و عملکرد پنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمد برزعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (404.08 K)

5 اثر ادجوانت ها بر کارایی نیکوسولفورون با حضور یون ها در محلول سمپاشی
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ سولوای متیاسن؛ پیر کودسک؛ احمد حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (579.81 K)

6 اثر الگوی کشت و کود دامی بر تراکم و تنوع علف های هرز در مزارع سیر و اسفناج
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
قربانعلی اسدی؛ الهام عزیزی؛ رضا قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (499.48 K)

7 اثرتاریخ کاشت و دوره بحرانی مهار علف های هرز بر سرعت فتوسنتز، محتوای کلروفیل و هدایت روزنه ای آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محمدرضا متقی جهرمی؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.17 K)

8 اثر تراکم گندم و علفکش های گندم بر گیاهان هرز پیچک و شیرین بیان و خصوصیات فنولوژیک درگندم رقم بهار
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
علی اصغر چیت بند؛ احسان اله زیدعلی؛ احمد یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.7 K)

9 اثر تراکم های مختلف سلمه تره و پنبه بر نحوه تخصیص ماده خشک به گیاه زراعی و علف هرز
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مجتبی ولایتی؛ غلامرضا زمانی؛ مجید جامی الاحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (342.43 K)

10 اثر تناوب زراعی گندم-ذرت بر همبستگی مکانی بانک بذر تاج خروس (Amaranthus spp)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
نسرین بهمنش؛ همت اله پیردشتی؛ محمد یعقوبی خانقاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (619.81 K)

11 اثر تنش شوری و خشکی و pH بر جوانه زنی فرفیون خوابیده، علف هرز مشکل ساز مزارع سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ محمد خواجه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.92 K)

12 اثر دزهای کاهش یافته علف کش کلودینافوپ پروپاژیل و مزوسولفورون متیل بر درصد کنترل یولاف وحشی (Avena iudoviciana)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مالک یزدانی؛ حسن پورعلی؛ حمید یدایی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.17 K)

13 اثر دزهای مختلف علفکش بوتاکلر بر صفات رشدی علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهسا قطب رزمجو؛ محمدعلی باغستانی؛ مجید خزایی پول؛ سلمان دستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.53 K)

14 اثر دماهای بالا بر مرگ و میر بذور خربزه وحشی (Cucumis melo L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سیما سهرابی؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ جاوید قرخلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (764.37 K)

15 اثر دماهای متناوب و عمق کاشت بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ، علف هرز جدیدالورود مزارع سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
ریحانه عسگرپور؛ رضا قربانی؛ محمد خواجه حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (524.01 K)

16 اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دوگونه علف هرز تاج خروس ریشه قرمز و تاجریزی سیاه در محیط کنترل شده
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی؛ احمد حسینی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (721.62 K)

17 اثر دما و پتانسیل های مختلف آبی بر جوانه زنی دو گونه علف هرز تاتوره و جودره
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (601.84 K)

18 اثر روش کاشت بر زیست توده علف های هرز در آفتابگردان در سطوح مختلف کم آبیاری
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
مهدیه تاجیک؛ افشین توکلی؛ علیرضا یوسفی؛ جعفر نیکبخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.15 K)

19 اثرروش های مختلف خاکورزی و کنترل علف های هرز بر عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محبوبه سردار؛ محمدعلی بهدانی؛ وحید اسلامی؛ سهراب محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (477.31 K)

20 اثر سامانه های مختلف خاک ورزی و نوع کود نیتروژن بر تراکم علف های هرزگندم
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
الهه قیصری؛ رضا حمیدی؛ عبدالرضا کاظمینی؛ نجفعلی کریمیان؛ محمد جمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (462.27 K)

21 اثر سیتوگیت در کاهش دز مصرفی علف کش ها در مدیریت علف های هرز مزارع یونجه و تاثیر آن روی PH ،OC و EC خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
سمیه گیتی؛ جهانفر دانشیان؛ محمد خانجانی؛ امیرحسین شیرانی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.4 K)

22 اثر شرایط رطوبتی خاک در زمان چینه سرمائی بر پاسخ جوانه زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فرشید نورالوندی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی؛ توحید نورالوندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.86 K)

23 اثر شرایط رطوبتی خاک در طی چینه سرمائی بر پاسخ جوانه زنی بذور سلمک
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
فرشید نورالوندی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ مصطفی اویسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.17 K)

24 اثر علف کش توفوردی بر اجتماعات میکروبی خاک در محیط کنترل شده
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
محبوبه ملایی؛ حسین غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.37 K)

25 اثر علف کش های فورام سولفورون و نیکوسولفورون بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانۀ ذرت در شرایط شوشتر
مجموعه مقالات کنگره علوم علفهای هرز ایران ؛ پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران
عادل مدحج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.11 K)