عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 64

1 اثرات توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار بر تقاضای نیروی کار کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جواد ترکمانی؛ علی محمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.74 K)

2 اثر تیغه های کارنده بر خصوصیات حفره های خاک در روش کاشت بی خاکورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید کاظم شهیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.74 K)

3 اثر جهت خطوط کشت و فاصله جویچه ها روی عملکرد و اجزاء آن در تولید گندم آبی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سلیمان زارعیان؛ مسعود نیک نژاد؛ رحیم ایزدیفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.06 K)

4 اثر روشهای مختلف کاشت بذر بر عملکرد گندم آبی و تعیین اقتصادی ترین روش
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد صادق افضلی نیا؛ علی خسروانی؛ سلیمان زارعیان؛ ابراهیم زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.83 K)

5 اثر محل قرارگیری شلتوک در مخزن روی ضایعات برنج توسط ماشین سفیدکن
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
شاهین رفیعی؛ سید احمد طباطبائی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.94 K)

6 ارزیابی اقتصادی کاربرد ماشینهای نشاء کار برنج در مزارع زارعین برنجکاران استان فارس
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ابراهیم زارع؛ محمد کریم معصومیان؛ محمد صادق افضلی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.18 K)

7 ارزیابی مقاومت کششی گاوآهن بشقابی در شرایط مختلف رطوبت خاک و عمق شخم و تاثیر آن بر میزان خشک شدن و برگردان شدن خاک در یک خاک لوم رسی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعید بهنام؛ محمد لغوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.39 K)

8 ارزیابی مقاومت کششی و میزان خرد شدن خاک توسط هرس بشقابی افست در شرایط مختلف سرعت و رطوبت خاک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی رشاد صدقی؛ محمد لغوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.01 K)

9 ارزیابی و مقایسه دو الگوی توزیع بذر در کاشت گندم آبی با استفاده از دستگاه مرکب خاک ورز کاشت
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اورنک تاکی؛ محمد لغوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.04 K)

10 ارزیابی و مقایسه عملکرد دونوع ردیفکار متداول در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
صادق افضلی نیا؛ سلیمان زارعیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.29 K)

11 ارزیابی و مقایسه عملکرد کششی تراکتورهای میان قدرت متداول در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی خسروانی؛ محمد لغوی؛ علی اکبر صلح جو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.92 K)

12 ارزیابی و مقایسه عملکرد گاوآهنهای برگرداند اروبشقابی در سه نوع خاک با دو سطح رطوبتی مختلف
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
افشین ایوانی؛ سلیمان زارعیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.35 K)

13 امکان کاربرد نشاء کار در کشت نشائی پیاز و تاثیر اجزاء مکانیکی آن در عملکرد محصول
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمود رضا امامی سلماسی؛ ایرج رنجبر؛ مسعود زابلستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.58 K)

14 آموزش مدیریت ماشینهای کشاورزی بعنوان اساسی ترین گام در اشاعه و ترویج برنامه های ملی مکانیزاسیون کشاورزی در کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید جلیل رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (54.02 K)

15 آموزش نیروی انسانی ضرورت توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جهانگیر معیلی؛ سید داود حاج میررحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.39 K)

16 اندازه گیری نیروی برشی و طراحی سیستم برش ماشین برداشت آتریپلکس
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعید مینائی؛ کاظم جعفری نعیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.19 K)

17 بحران در مکانیزاسیون کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و راه های مقابله با آن
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدی دهقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (137.71 K)

18 بررسی اقتصادی استفاده از خطی کارهای دیم مطالعه موردی دیمزار های منطقه بوکان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمود حاجی رحیمی؛ جواد ترکمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.75 K)

19 بررسی امکان کشت مکانیزه و تاثیر آن بر پارامتر های عملکردی محصول و دانه نخود دیم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ارژنگ جوادی؛ عباس همت؛ ایرج یاوری؛ رضا رحیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.03 K)

20 بررسب ابعاد و پراکندگی قطعات زراعی در مکانیزاسیون حوزه های آبخیز ارس و دریاچه ارومیه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
تیمور توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.83 K)

21 بررسی تاثیر درصد رطوبت خاک و عمق شخم، بر روی میزان خرد شدن خاک و کاهش عملیات خاک ورزی ثانویه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی اکبر صلح جو؛ محمد لغوی؛ حجت احمدی؛ مجید روزبه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (54.08 K)

22 بررسی عمق بحرانی در زیرشکن
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حمید رضا گازر؛ محمد لغوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.84 K)

23 بررسی عملیات خاک ورزی در نظام های مختلف مدیریت دیم و سازگاری آنها با اقالیم مختلف دیمات در کشور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید صابر شاهوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.05 K)

24 بررسی میزان شکستگی برنج در کارگاه های تبدیل برنج در منطقه کربال مرودشت
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد شاکر؛ صادق افضلی نیا؛ علی جمشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.38 K)

25 بررسی و ارزیابی افت بازده تراکتورهای موجود در ایران
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ اولین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی محمد برقعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.86 K)