عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 120

1 Effect of Particle Shape on Bed مطالعه اثرات شکل دانه ها بر روی ساختار بستر مواد فله ای و خصوصیات جریان خروجی از مخازن و سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المان های مجزا (DEM)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد حسین عباسپور فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (993.53 K)

2 اثرات مکانیزاسیون مناسب در بهره وری بهینه از نهاده های کشاورزی درگندم دیم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جلیل اصغری میدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (465.46 K)

3 اثر ترکیبات مختلف متیل استر روغن کلزا بعنوان بیودیزل بر مشخصه های عملکردیک موتور اشتعال تراکمی کم دور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حمید مشهدی میغانی؛ سعید مینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (571.64 K)

4 اثرخاک ورزی عمیق و دور آبیاری بر عملکرد سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری؛ سید معین الدین رضوانی؛ عباس همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.09 K)

5 اثر سه نوع چرخ فشار بر سبز شدن چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اردشیر اسدی؛ مختار میران زاده؛ عباس همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (544.85 K)

6 اثر عملیات خاک ورزی روی خواص فیزیکی خاک و عملکرد محصول برنج
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد هاشم رحمتی؛ ارژنگ جوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (662.98 K)

7 اثر وزن چرخ های فشاردهنده اثر وزن چرخه ای فشاردهنده بر فشردگی خاک، سبزشدن و استقرار گیاه در کشت دیم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسین افراسیابی؛ محمد امین آسودار؛ عبدالمهدی بخشنده؛ علیرضا شافعی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (749.59 K)

8 ارائه طرح و ساخت دینامومتر اتصال سه نقطه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رضا علیمردانی؛ ضرغام فاضل نیاری؛ اسداله اکرم؛ اصغر محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.76 K)

9 ارزیابی تراکتورهای متداول در حین عملیات خاک ورزی با گاو آهن برگرداندار
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی خسروانی؛ محمود صفری؛ مرتضی الماسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.36 K)

10 ارزیابی ریزدانه کارهای متداول و معرفی مناسب ترین آنها برای کشت مکانیزه کلزا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی نوروزی؛ سعید مینایی؛ علی خسروانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (621.74 K)

11 ارزیابی عملکرد سورتر پسته پوست شده از پسته های پوست نشده (کال گیر) در خطوط فراوری پس از برداشت پسته
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
_ پهلوان زاده؛ احمد غضنفری مقدم؛ مجتبی اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.65 K)

12 ارزیابی فنی روش های رایج کاشت نخود سیاه دیم و تأثیر آن بر عملکردمحصول در استان کردستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فرزاد الماسی؛ مرتضی الماسی؛ همایون کانونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (725.15 K)

13 ارزیابی فنی و مقایسه اقتصادی سیستم های مختلف برداشت دانه روغنی کلزا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید صادق سیدلو؛ ایرج رنجبر؛ صابر عبدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (702.17 K)

14 ارزیابی کاشت مکانیکی ریشچه با ماشین ریشچه کار در شرایط زارعین
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کریم کاظمین خواه؛ منصوره مظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (473.87 K)

15 ارزیابی و مقایسه روش های تکریب نخل خرما
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد البوزهر؛ عزیز تراهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

16 استفاده از تغذیه کننده پنوماتیک بجای چرخ و فلک درکمباین وینتر اشتایگر جهت برداشت مکانیزه نخود
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمود صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (802.33 K)

17 انتخاب وطراحی مکانیزم مناسب برای برداشت گیاهان آبزی به منظور استفاده از آنها
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
لیلا محمودی؛ بهرام مسرت بخش؛ میر علی اکبر اصل خادمی؛ صمد برزگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

18 برآورد هزینه عدم توجه به مقدار صحیح احتمال وقوعیک روز کاری در مکانیزاسیون
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
روزبه عباس زاده؛ علیرضا کیهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1006.76 K)

19 بررسی اثرات کاربرد زیر شکن بر عملکرد چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مسعود شهربانونژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (596.49 K)

20 بررسی اثر اندازه سوراخ غربال زیرین بوجار برضایعات گندم دردستگاه بوجاری
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد حسین کیانمهر؛ سید اسماعیل امید خدا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (524.67 K)

21 بررسی اثر عمق شخم بر عملکرد آفتابگردان روغنی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محسن حیدری سلطان آبادی؛ مختار میران زاده؛ عباس همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466.06 K)

22 بررسی اثر ویژگی های زمین زراعی بر درجه مکانیزاسیون و هزینه های انجام عملیات مکانیزه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی بیگدلی؛ محمد امین آسودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (562.19 K)

23 بررسی ارتباط یکنواختی خشک بررسی ارتباط یکنواختی خشکشدن و تلفات شلتوک در شرایط بسترهای ثابت، حداقل سیال سازی وسیال کامل غیرپیوستهm
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رضا امیری چایجان؛ محمد هادی خوش تقاضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (903.47 K)

24 بررسی امکان استفاده از روغن منداب شتری به عنوان سوخت جایگزین (بیودیزل)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسین باخدا؛ مرتضی الماسی؛ سعید مینایی؛ حمید مشهدی میغانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (687.31 K)

25 بررسی انرژی مصرفی در عملیات پوست کنی شلتوک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ سومین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
میر حسین پیمان؛ رضا روحی؛ محمد رضا علیزاده؛ سعید مینایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (605.01 K)