عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 227

1 -
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد یونسی الموتی؛ رحیم محمدیان؛ احمد شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.87 K)

2 The effect of different dynamic wheel loads on soil compaction using a soilbin and a wheel-tester
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hamid Taghavifar؛ Aref Mardani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.25 K)

3 اثرات سرعت پیشروی و هندسه مانع بر ضربه دینامیکی وارد بر آزمونگر تک چرخ متحرک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اباصلت افرنجه؛ عارف مردانی کرانی؛ اسعد مدرس مطلق؛ روح اله جوکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.64 K)

4 اثرات سرعت پیشروی و هندسه مانع بر ضربه دینامیکی وارد بر آزمونگر تک چرخ محرک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اباصلت افرنجه؛ عارف مردانی کرانی؛ اسعد مدرس مطلق؛ روح اله جوکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.64 K)

5 اثرات فشار باد تایر و سرعت پیشروی بر ضربه دینامیکی وارد بر آزمونگر تک چرخ محرک سویل بینی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اباصلت افرنجه؛ اسعد مدرس؛ عارف مردانی کردانی؛ روح اله جوکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.82 K)

6 اثر رطوبت، جهت و سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی پنبه دانه (رقم ورامین)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علی حسین اسدزاده؛ منصور راسخ؛ امیر حسین افکاری سیاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.72 K)

7 اثر رطوبت، سرعت و جهت بارگذاری بر روی خواص مکانیکی دانه نخود (رقم آزاد)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
لطیف روغنی پور؛ عبداله گل محمدی؛ ترحم مصری گندیشمن؛ امیرحسین افکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.94 K)

8 اثر روش های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
قدرت اله شاهسونی؛ صادق افضلی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.33 K)

9 اثر سرعت خطی کوبنده و رطوبت دانه در میزان تلفات واحد کوبنده کمباین مدل آلفا 4LZ-2.5A
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
نورعلی خانپور لهی؛ محمد امین آسودار؛ محمود قاسمی نژاد؛ حمید آقاگل زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.02 K)

10 اثر نسبت تراکم بر مصرف سوخت ویژه موتور چهار زمانه دیزل
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امید ضرغام نگین تاجی؛ صادق افضلی نیا؛ سعادت کامکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.73 K)

11 ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون در منطقه باوی استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ابراهیم زارعی شهامت؛ جمال شعبانلو؛ امیر همتیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.73 K)

12 ارائه الگوی توزیع توان در کشاورزی استان خوزستان با استفاده از نرم افزار Expert choice
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مسلم لرکی؛ محمدامین آسودار؛ افشین مرزبان؛ عباس عبدشاهی؛ اسداله میراثی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.17 K)

13 ارائه الگوریتم مناسب جهت تعیین نقطه بهینه جداسازی سر ماهی بر اساس خصوصیات مستخرج از پردازش تصویر
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حسین صفی یاری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمد حسین رئوفت؛ حسین عبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.15 K)

14 ارائه یک روش کارآمد در تشخیص بیماری های سطح برگ با بکارگیری ماشین بینایی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رضا محمدی گل؛ عادل بخشی پور؛ احمد شریفی؛ مجید لشگری؛ مرتضی ملک یارند؛ هومن شریف نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.93 K)

15 ارائه و ارزیابی دستگاه پوست کن گردو
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سید امیر ذکی؛ کامل قادر نژاد؛ محمد حسین امیرپور رستمی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (117.25 K)

16 ارزیابی اثر عملکرد دیفرانسیل بر کاهش بازده گشتاور (کشش) در ماشین های کششی (تراکتور)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محسن جلیلی؛ محمد لغوی؛ سعادت کامگار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (166.39 K)

17 ارزیابی ارگونومیکی پوسچرهای بدنی کارکنان کارخانه تولید قارچ دزفول به روش RULA
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
هابیل آسائی؛ محمدرضا زارع زاده؛ مهدی کسرائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.14 K)

18 ارزیابی رابطه بین هدایت الکتریکی ظاهری خاک و دیگر مشخصه های مهم خاک و موثر بر عملکرد محصول
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمدرضا سیفی؛ کیوان آصف پور وکیلیان؛ رضا علیمردانی؛ احمد شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.91 K)

19 ارزیابی روش های مختلف کاشت ذرت دانه ای بر تعداد نوبت آبیاری و میزان بذر مصرفی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جملیه شجاعی ارانی؛ محمد مهدی مهارلویی؛ علی محمد شیرزادی فر؛ سمیه سادات مرشدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.9 K)

20 ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر و پهنه بندی عملکرد غلات در کمباین کلاس لکسیون 510
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد شاکر؛ محمدرضا مستوفی سرکاری؛ حسین صحرائیان جهرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.72 K)

21 ارزیابی فنی سه نوع بذر کار نیوماتیکی و مکانیکی چغندرقند رایج در منطقه خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعید ظریف نشاط؛ محمدحسین سعیدی راد؛ عباس مهدی نیا؛ صمد نظرزاده اوغاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.59 K)

22 ارزیابی فنی و اقتصادی خطی کار استوانه ای برنج و مقایسه آن با روش های رایج
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
افشین ایوانی؛ محمود صفری؛ ابوالفضل هدایتی پور -؛ جعفر حبیبی اصل؛ هومن شریف نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.29 K)

23 ارزیابی فنی و اقتصادی کمباین های برنج (منطقه مازندران)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمود صفری؛ حمید آقا گل زاده؛ کریم گرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.1 K)

24 ارزیابی مزرعه ای کولتیواتور ردیفی با سرعت پیشروی بالا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
یوسف عباسپور گیلانده؛ ضرغام فاضل نیاری؛ مسعود فاضلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.23 K)

25 ارزیابی و بهینه سازی یک خشک کن بازگردشی کنترل خودکار
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد طبسی زاده؛ سعید مینایی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ داریوش زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.45 K)