عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 329

1 اثرات روش های کاشت و مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در جنوب خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
جعفر حبیبی اصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (347.49 K)

2 اثرات روش های مختلف کاشت مکانیزه بر عملکرد گندم در شمال خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امین رضا جمشیدی؛ محمد امین آسودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.38 K)

3 اثرات کاربرد ادوات خاک ورزی عمیق روی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
هومن شریف نسب؛ محمود صفری؛ احمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.08 K)

4 اثر پارامترهای طراحی بر جدا شدن مواد در کوبنده کمباین سهند 68sبا ارایه مدل ریاضی برای کمینه کردن افت جداکننده
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
شمس اله عبدالهپور؛ علی میرزازاده؛ محمد مقدم واحد؛ محمدرضا رهبری عصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.53 K)

5 اثر خاک ورزی بین ردیف بر عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و کارآیی مصرف آب
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.37 K)

6 اثر خواص مکانیکی گوجه فرنگی تحت آزمون ضربه بر مراحل مختلف رسیدگی پس از برداشت
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سلام اله محمدی آیلار؛ سعید مینایی؛ امیرحسین افکاری سیاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.79 K)

7 اثر روش کاشت مکانیزه و تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد جواد افضلی؛ پدرام اختردانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.61 K)

8 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی، کاشت و آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد گندم در شمال اهواز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهرداد غضنفر؛ محمدامین آسودار؛ خلیل عالمی سعید؛ مهدی سعادت فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.85 K)

9 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی و کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد در منطقه جیرفت کهنوج
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
داود مؤمنی؛ احمد شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.79 K)

10 اثر روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه جیرفت و کهنوج
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
داود مؤمنی؛ الیاس دهقان؛ احمد شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.75 K)

11 اثر روشهای کاشت و تراکم کلزا بر تلفات دانه کلزا هنگام برداشت با کمباین
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
کامران افصحی؛ مظفر یوسفی پور؛ سعید مینائی؛ فرید شکاری؛ مرضیه نظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.04 K)

12 اثر روش های مختلف خاک ورزی گلرنگ بر عملکرد ماشین های کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد غلامی پرشکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.82 K)

13 اثر سه نوع کود آلی با سطوح مختلف بر پارامترهای مقاومت برشی یک خاک لوم رسی سیلتی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ناهید عقیلی ناطق؛ عباس همت؛ مرتضی صادقی؛ محمود وفائیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.4 K)

14 اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های کف وارد بر جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سعید هاشمی نیاسری؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ مهدی خجسته پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (440.66 K)

15 اثر فرکانس ارتعاش تیغه و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تلفات ریزش کلزا (Brassica napus L)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجید رجبی وندچالی؛ عباس قنبری مالیدره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.53 K)

16 اثر نوع زیر شکن و عمق زیر شکن زنی بر روی عملکرد گیاه پنبه در منطقه کبوتر آباد اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امید ایمانی؛ رسول خسروی؛ محمد علی نجات؛ محسن دانشمند وزیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.71 K)

17 ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون شهرستان درگز (مناطق مراد آباد و قره تپه)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
اکبر ثنایی مقدم؛ حسن عاقل؛ مصطفی جعفریان؛ علی نعیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (164.71 K)

18 ارائه روشی نوین برای تهیه چیپس سیب زمینی رژیمی: خشک کردن ورقه های بخارپز شده سیب زمینی در هوای داغ
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مسعود آقا مسیحی؛ جواد خزائی؛ موسی ملکی؛ امیرعباس شایگانی اکمل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (527.55 K)

19 ارائه یک روش جدید برای تخمین هزینه به موقع انجام نشدن عملیات مبتنی بر قابلیت اطمینان تراکتورهای فعال در کشت و صنعت دعبل خزایی خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
محمد پوزش؛ سعید محتسبی؛ حجت احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.77 K)

20 ارتباط توان مورد نیاز و ظرفیت یک نقاله پیچی با سرعت دورانی محور مارپیچ و زاویه تمایل نقاله درآزمایش با چند رقم شلتوک
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
عزت اله عسکری اصلی ارده؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ سهیلا یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.58 K)

21 ارزیابی اقتصادی جایگزینی کمباین های جدید گندم با کمباین های رایج در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ابراهیم زارع؛ محمد شاکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.99 K)

22 ارزیابی انرژیتیک تولید محصول گندم دیم و برآورد شاخص های انرژی (مطالعه موردی: بخش سرفیروزآباد شهرستان کرمانشاه)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
امیر همتیان؛ ایرج رنجبر؛ امیرعباس بختیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (201.96 K)

23 ارزیابی بهره وری در بنگاه های ارائه کننده خدمات مکانیزاسیون کشاورزی در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مریم پیمانی فروشانی؛ امیرمظفر امینی؛ جلیل رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.12 K)

24 ارزیابی تاثیر اصلاحات انجام شده بر روی ماشین های کاشت غلات، جهت کشت مطلوب کلزا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
افشین ایوانی؛ کیهان شرافتی؛ حمیدرضا گازر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (296.1 K)

25 ارزیابی دو سیستم تولیدی برنج با استفاده از تحلیل های انرژی در شرق استان خوزستان (مطالعه موردی در شهرستان رامهرمز)
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سجاد عطار؛ محمد جواد شیخ داودی؛ مرتضی الماسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.94 K)