عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 362

1 Ball Bearing fault diagnosis using a MLP and WNN neural networks
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Ashkan Shokrian؛ Ali Jafary؛ Hojjat Ahmadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

2 Development and evaluation of an autonomous robot for inter-row operations
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hamid Jafarbiglu؛ Hossein Mousazadeh؛ Alireza Keyhani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (658.31 K)

3 Development of a Teleoperational Robot For Feasibility Study of Using it in Agricultural Tasks
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hamid Jafarbiglu؛ Hossein Mousazadeh؛ Alireza Keyhani؛ Nami Mogharrabin1؛ Shahin Rafiee
مشاهده مقاله | اصل مقاله (722.33 K)

4 Effect of Nano Biocomposite, Chitosan and carnauba wax Coating on Physical and Rheological Properties of Apple during Different Storage Condition
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
M. H. Movahednejad؛ M. H. Khoshtaghaz؛ S. Minaee؛ M. J. Zohouriyan Mehr
مشاهده مقاله | اصل مقاله (980.29 K)

5 Evaluation of the temperature variation in the vacuum chamber during vacuum cooling of lettuce
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Sahar Rahi؛ Houshang Bahrami؛ Mohammad Javad Sheikhdavoudi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (705.66 K)

6 Faults Classification of Tractor Gearbox Using Linear Regression Model
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Saeid Farokhzad؛ Hojat Ahmadi؛ Naeim Bakhtyari؛ Mehregan Davlati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (727.2 K)

7 Investigating the effect of dynamic load on rolling resistance of agricultural tractor tire
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Aref Mardani؛ Hamid Taghavifar
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.61 K)

8 Meta-heuristics to minimize the rolling resistance force of off-road vehicles
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Hamid Taghavifar؛ Aref Mardani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (644.37 K)

9 Optimizing the Slope and Azimuth Angles of Solar Collectors and investigate effect of earth reflection coefficient on its in Mazandaran-Iran
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
N. Kordani N. Kordani؛ M. Hosseini M. Hosseini؛ H. Salarian H. Salarian؛ H. Salavati H. Salavati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (715.08 K)

10 Raman spectroscopy combined with linear discriminant analysis for detection of pistachio Aflatoxins
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Reza Mohammadigol؛ Mohammad Hadi Khoshtaghaza؛ Ali Mohammad Nikbakht؛ Bahareh Jamshidi؛ Majid Lashgari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.7 K)

11 Study on energy use efficiency for fennel essential oil production in Iran: A case study of Golkaran agro-industrial CO
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
Bahman Heydari؛ Ali Jafari؛ Shahin Rafiee؛ Ali Haji Ahmad؛ Mohammad Sharifi؛ Paria Sefeedpari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.19 K)

12 اثرات تغییر رطوبت بر خواص فیزیکی و افت فشار در بستر میوه انگور
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
سمیرا خزفروش؛ داریوش زارع؛ علی اصغر زمردیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (610.23 K)

13 اثرات شرایط خشک کردن بر خواص مکانیکی شلتوک نیم پخت شده
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
ماندانا محفلی؛ آذر خدابخشی؛ علی اصغر زمردیان؛ مهدی نصیری؛ مهدیه ابوالحسنی زراعتکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

14 اثر دور محور تواندهی بر عرض پاشش و سطح صوت وارد بر کاربر تراکتورMF285 در بذرپاش گریز از مرکز
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رستم فتحی؛ زهرا پاینده؛ حمید جعفری ثمرین؛ ابوبکر باستانی؛ رضا یگانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (417.68 K)

15 اثر سرعت بر ضریب اصطکاک دینامیکی دانه رازیانه
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
آرش نورمحمدی مقدمی؛ مجتبی شفاعی؛ مهدی نصیری
مشاهده مقاله

16 اثر سرعت پیشروی و فشار سمپاشی بر پتانسیل بادبردگگی کنواختی پاشش در سمپاش توربینی زراع ی (توربولاینر ) با استفاده از روش اسپکتروفتومتری
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فائزه بهزادی پور؛ محمود قاسمی نژاد رایینی؛ محمدامین آسودار؛ افشین مرزبان؛ سامان آبدانان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (819.18 K)

17 اثر شرایط رطوبتی خاک بر کارایی ماشین کارنده بیخاکورز برای کشت گندم نان در جنوب خوزستان
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
الیاس دهقان؛ محمد جواد افضلی؛ عبدالمجید قبیتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.68 K)

18 ارائه راه کارهای عملی برای کمینه شدن مصرف انرژی در دستگاه های تقطیر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
بهمن حیدری؛ علی جعفری؛ علی حاجی احمد؛ جلیل تقی زاده طامه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (695.97 K)

19 ارائه مدلی از منیفولد دود تحت مکش
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مجید غیوری؛ اسدالله اکرم؛ مجید خانعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (630.25 K)

20 ارائه ی مدل ریاضی افت عقب کمباین متداول غلات برای محصول سویا
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
غیبعلی آقاجعفرپور؛ شمس اله عبداله پور؛ ابراهیم کلاهی گیگلو؛ کاظم ساسانی؛ مغانلو فرزاد ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.38 K)

21 ارائه و پیاده سازی میز کشت گیاهان درگلخانه تحقیقاتی با سامانه تابشی وارتفاع قابل تنظیم
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
علیرضا هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (397.49 K)

22 ارتباط میان خصوصیات مکانیکی (شاخص سختی) دانه های برنج با برخی خصوصیات کیفی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
مهدیه ابوالحسنی زراعتکار؛ مهدی کسرایی؛ مهدی نصیری؛ ماندانا محفلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.58 K)

23 ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید تخته فیبر چگالی متوسط: مطالعه موردی
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
حامد کوچکی پنجاه؛ محمد شریفی؛ حسین موسی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.23 K)

24 ارزیابی اثر ماشین برداشت وش چین( Cotton Picker ) برکیفیت الیاف دو رقم گلستان و سپید
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
فرامرز درویش مجنی؛ شمس اله عبداله پور؛ شهرام نوروزیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (425.91 K)

25 ارزیابی آلایندگی صوتی تراکتور مسی فرگوسن 299
مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ؛ نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
احمد جهان بخشی؛ صابر میرویسی؛ علی محمدی؛ رضا یگانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (777.34 K)