عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 109

1 اثرات سیاست های پولی بر روی قیمت غذا در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
فاطمه علیجانی؛ علیرضا کرباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (990.96 K)

2 اثرات سیاست های پولی و نرخ ارز بر تغییرات در قیمت های نسبی کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
وحیده پریزن؛ جواد ترکمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

3 اثرات طرح های کوچک (اعتبارات خرد) در اقتصاد خانوارهای روستایی با تاکید بر طرح های آبخیز داری و جنگل و مرتع
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
میر محمود موسوی؛ بهرام کیانفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.98 MB)

4 اثر آزادسازی تجاری بر کشاورزی و اقتصاد روستایی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سحر سلطانی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ سیاوش دهقانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.12 MB)

5 یارانه صادراتی در تجارت محصولات کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
ماندانا طوسی؛ سعید یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (5.2 MB)

6 ارزیابی اقتصادی راهبردهای بازاریابی برنج در استان گیلان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
جعفر عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.82 MB)

7 ارزیابی اقتصادی طرح های مرتعداری استان خراسان جنوبی - مطالعه موردی شهرستان بیرجند
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد حسین نخعی؛ غلامرضا پیکانی؛ صادق خلیلیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.19 MB)

8 ارزیابی راندمان سیستم های آبیاری تحت فشار در شرایط مزرعه
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
حسین حاج آقا علیزاده؛ محمدرضا احسانی؛ حمید زارع ابیانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

9 ارزیابی و انتخاب سیستم بهینه آبیاری در شهرستان های فریدون و سمیرم
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
هادی رفیعی؛ محمد بخشوده؛ منصور زیبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.22 MB)

10 استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چند محصولی در تخمین همزمان توابع هزینه و تقاضای نهاده های کشاورزی-مطالعه موردی: زاینده رود اصفهان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
اصغر عابدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.93 MB)

11 اعتبارات خرد و کاهش فقر روستایی: ارائه چند تجربه
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
صادق بختیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.81 MB)

12 انتخاب فرم مناسب تابع تولید برنج در ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
عهدیه عزیزان؛ حبیب ا.. سلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.17 MB)

13 انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد قهرمان زاده؛ آزاده فلسفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.55 MB)

14 اندازه گیری بهره وری آب در سیستم های آبیاری تحت فشار در ایران: مطالعه موردی در استان همدان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
علی محمد جعفری؛ رضا بهراملو؛ سید معین الدین رضوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.22 MB)

15 اندازه گیری بهره وری نیروی کار و سرمایه در صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی در دوره زمانی 1370-1382
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
فریده فرجادبه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.02 MB)

16 بازار سرمایه (بورس کالای کشاورزی) و نقش آن در تامین منابع مالی بخش کشاورزی با تاکید بر گسترش بورسهای منطقه ای
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
احمد احمدی قبانکندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.85 MB)

17 بحران خشکسالی و چشم انداز توسعه در سیستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد نهتانی؛ مجید آجورلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.58 MB)

18 برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
حمید امیرنژاد؛ صادق خلیلیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.42 MB)

19 برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
عبدالکریم اسماعیلی؛ محمد حسن طرازکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.93 MB)

20 بررسی اثر تعیین قیمت انحصاری (تضمینی) خرید گندم توسط دولت بر نرخ بازار آزاد جو
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
صدیف بیک زاده؛ اسماعیل مهدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.78 MB)

21 بررسی اثر متقابل بین کشاورزی و صنعت ایران: مطالعه موردی صنعت روغن
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محبوبه هادی زاده؛ منصور زیبایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.26 MB)

22 بررسی ارتباط میان پروژه های خرده وام دهی و توانمند سازی زنان مطالعه موردی: زنان روستاهای آسیب دیده در زلزله بم
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
سیامک زند رضوی؛ رویا اخلاص پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.86 MB)

23 بررسی استفاده از نیروی کار در تولید و تبذیل چغندرقند در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
علیرضا نیکویی؛ احمد سلیمانی پور؛ ابوالقاسم باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (4.96 MB)

24 بررسی اقتصادی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر در تولید علوفه شبدر ایرانی در دو کشت مکانیزه و سنتی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
هرمز اسدی؛ محمد زمانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

25 بررسی اقتصادی تاثیر یارانه مستقیم بر عرضه و تولید دانه های روغنی (مطالعه موردی محصول سویا) 1370 تا 1381
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد علی بگلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.34 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه