عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 26

1 استفاده از قاعده اول اطمینان در تعیین ریسک‌گریزی کشاورزان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جواد ترکمانی؛ بهروز حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.81 K)

2 اقتصاد آموزش و پرورش در کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جواد محمدقلی نیا؛ مسعود برادران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.12 MB)

3 اقتصاد اندازه و اقتصاد تنوع محصولات در بهره‌برداریهای زراعی منطقه کوار استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
صفدر حسینی؛ ناصر شاهنوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (701.37 K)

4 اقتصاد سیاسی سیاست کشاورزی ایران: رهیافتی بر نهادینه شدن سیاست کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
عبدالرحمن شادان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (793.17 K)

5 بازاریابی خرما در استان فارس با تاکید بر صادرات
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
بهاءالدین نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

6 برآورد کارآیی فنی پنبه کاران و عوامل مؤثر بر آن
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
ابوالفضل محمودی؛ مجید کوپاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511 K)

7 بررسی اثر مداخلات دولت بر انگیزه های اقتصادی تولید در محصولات زراعی استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
بهاءالدین نجفی؛ محممود حاجی رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (774.89 K)

8 بررسی بازاریابی مرکبات استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
ناصر آقا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.37 K)

9 بررسی توسعه پایدار در بخش کشاورزی و مسائل مربوط به پابداری سازی و تکنولوژی مورد استفاده
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
علی ایمانی؛ یداله رجایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (990.02 K)

10 بررسی سیاست افزایش تولید گندم به منظور برنامه ریزی برای تثبیت و توسعه تولید گندم
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
منصور شاه ولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.64 K)

11 بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی و نحوه تأثیر گذاری آن بر تولید کشاورزی«مطالعه موردی»
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
سعید یزدانی؛ رویا اخلاص پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (863 K)

12 بررسی کارایی عوامل تولید در محصول نخود دیم استان کردستان
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
باب اله حیاتی؛ پیمان اسراری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.37 K)

13 بررسی مزیت نسبی تولید سیب زمینی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
امیرحسین چیذری؛ حیدر نیامنش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (595.6 K)

14 بهبود اعتبار الگوهای برنامه‌ریزی خطی با استفاده از روشهای رگرسیونی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مجید کوپاهی؛ حمید آماده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.72 K)

15 تاثیر یارانه اعتبارات و نرخ کارمزد بانکی در توسعه روش آبیاری بارانی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جواد ترکمانی؛ علی محمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.35 K)

16 تحلیل سازه‌های فن آوری تولید و استخراج توابع تقاضا برای نهاده‌های پنبه
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مهریار صدرالاشرافی؛ ابوال محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.59 K)

17 تخمین تابع سطح زیرکشت و عرضه گندم در ایران طی سالهای 1359 تا 1375
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مجید کوپاهی؛ عبدالرحمن شادمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (450.45 K)

18 تعیین مدل بهینه حمل و نقل گندم در استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جواد ترکمانی؛ عبدالرسول شیروانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.17 K)

19 تقاضای نیروی کار در کشاورزی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
عادل نعمتی؛ بهاءالدین نجفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (540.73 K)

20 ساماندهی بخش کشاورزی در فرآیند تحقق جامعه مدنی
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
مصطفی مهاجرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (940.09 K)

21 ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
بهاءالدین نجفی؛ محمد قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (965.98 K)

22 عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندم (مطالعه موردی استان مازندران)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
علی دریجانی؛ محمد قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (797.8 K)

23 عوامل مؤثر بر گرایش کشاورزان به مخاطره و مصرف نهاده‌ها: مطالعه موردی در استان فارس
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جواد ترکمانی؛ علیرضا نیکوئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (961.32 K)

24 کاربرد تکنیک بازارهای مرتبط در قیمت گذاری ماهی ساردین
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
عبدالکریم اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (815.24 K)

25 کاربررد روش تحلیل مسیر در بررسی عوامل مؤثر بر تولید محصولات کشاورزی (استان تهران)
مجموعه مقالات کنفرانس اقتصاد کشاورزی ؛ دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
جواد ترکمانی؛ علی کلائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.34 K)