عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 733

1 A cemparison of vegetative morphological qualitative and quantitative characteristics in local and foreign varieties of almond
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Moslem Dorostkar
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.33 K)

2 Affects of water stress on size and quality of walnuts kernel
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Mohammad reza Karimi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.56 K)

3 Albinism in citrus seedlings
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
S.M. Banihashemian؛ J. Zad؛ Gh.A. Hedjaroud؛ M. Okhowat؛ Gh.h. mosahebi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.22 K)

4 Allelopathic effects of different organs extracts of brussels sprouts and tomato
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
A. Kashi؛ A. hallaj neshabour
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.1 K)

5 ALvita and techto go for storage of narengin in kerman
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
S. Khorasany
مشاهده مقاله | اصل مقاله (9.21 K)

6 An evaluation of a screening technique for salt tolerance in pistachio seedlings
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Bahman panahi؛ William E.Peat2
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.38 K)

7 An investigation to identify nutritional status (microelements) of citrus orchards in east of mazandaran
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
S.A. Assadi kangarshahi؛ M. Mahmoodi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.69 K)

8 Antimicrobial effects of some medicinal plants esence on dried fruit microflora
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
soodabeh eyn afshar
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.41 K)

9 Application of antisense technique in genetic engineering improving horticultural crops
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Z. Zamani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.63 K)

10 Application on the texture and quality of red apple in semirom region of esfahan
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
A.A. Shahabi؛ M.J. Malakouti
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.72 K)

11 A practical protocol for micrpropGtion of ghazvini pistachio rootstoch
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
A. Vatanpour؛ _ Azghandi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.61 K)

12 A review on crown gall disease in iranian vineyards
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
H. Mahmoodzadeh؛ A. Nazemieh؛ I. Majidi؛ A. Khaligi؛ A. Paygami
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.16 K)

13 Assessment and comparison of quality and quantity characters of pomegranate (punica granatum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
S.M.R. Mirhosaini؛ S.Z. Tabatabaie
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.96 K)

14 A study of effects of different palm pollens of zahidi bases (From three regions) shahani tavarz and two local bases on the quantitative and qualitative characteristics of zahedi
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
H. Zargari؛ A. Hassanpour-E
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.71 K)

15 A study on the compatibility of jojoba in the tropical regions of iran
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Y. Shojaee؛ M. Namjuyan
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.3 K)

16 A study to identify effects of mannure and foliar application of zinc sulphate on zinc deficiency in golden apple yield
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Gh. Alizadeh؛ M. Mahmoodi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.74 K)

17 A Study to identify effects of manure and foliar application of zinc sulphate on zinc deficiency in golden apple yield
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Gh. alizadeh؛ M. Mahmoodi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.67 K)

18 A study to identify nutritional status (N,P,K and Mg) of citrus orchards in east of mazandaran
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
S.A. Assadi kangarshahi؛ M. Mahmoodi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.32 K)

19 A survay on nutritional status of citrus in brzooeie, baft (kerman province)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
_ Saltanat khoie
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.59 K)

20 Biological of brown rot on apricot in west azarbaidjan province
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
H. Irany؛ D. Ershad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.82 K)

21 Biotechnology of little cherry virus: frommolecular stucture of the genome to a diagnostic kit
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
J. Mozafari؛ D. Rochon
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.5 K)

22 Breakeven analysis of different horticultural enterpriss budgets
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Hormoz Asadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.69 K)

23 Calculation of the water required for the plantation of potatoes with 184 days of the growing period using dripping method of irrigation
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Ismaeel baradaran hosseini
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.82 K)

24 changes of nitrogen phosphate and potassium in leaves of two almond cultivars
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Vahid roohi؛ Jahangard mohammadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.27 K)

25 Chosing of medium culture for micropropagation banana(music acuminata L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ دومین کنگره علوم باغبانی ایران
Farah farahani؛ A. Majid؛ R. Zarghami
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.95 K)