عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 982

1 Karyotype analysis among 10 populations of Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas species in Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
Ramazan Kalvandi؛ Seyed Mohsen Hesamzadeh Hejazi؛ Morteza Atri؛ Mehdi Mirza؛ Ziba Jamzad؛ Keivan Safikhani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.14 K)

2 Study of morphological, physiological and biochemical responses of Poa pratensis L. cv. ‘Barimpala’ in drought stress conditions
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
Maryam T.؛ R. Fotouhi Ghazvini؛ A. Mousavi؛ N. Etemadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.28 K)

3 آثار تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شکست خواب و جوانه زنی بذر انار
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدناصر طاهری؛ مهدیه غلامی؛ بهرام بانی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.93 K)

4 اثر 24- اپی براسینولید بر پراکسیداسیون لیپید، میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی دانهال های ازگیل ژاپنی تحت تنش شوری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
فاطمه صادقی؛ اختر شکافنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (545.98 K)

5 اثر 5-سولفوسالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید در بهبود ماندگاری گل های شاخه بریده آلسترومریا رقم بریدال
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
اعظم عیسی پره؛ عبدالله خاتم زاده؛ محمود قاسم نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.36 K)

6 اثر آب انار (رقم ملس اصفهان) بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم های پروتئینی تهیه شده از دانه گاودانه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
اکرم عربستانی؛ مهدی کدیور؛ محمد شاهدی؛ امیر حسین گلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.15 K)

7 اثر اتانول و متانول بر صفات مورفولوژیک گل شاخه بریدنی میخک (Dianthus caryophyllus L. cv. Viana)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
معظم حسنپور اصیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.84 K)

8 اثرات برخی از تیمارهای پیش رویشی بر شکستن خواب، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ی رازیانه (Foeniculum vulgare)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
فرشته جاهدی پور؛ محسن نبوی کلات؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ میلاد شریف روحانی؛ سعید جاهدی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.77 K)

9 اثرات بسته بندی و دمای انبار بر کیفیت دو رقم خرمای نرم استان هرمزگان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
ایران محمدپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.15 K)

10 اثرات تیمار آب گرم بر خصوصیات کیفی پس از برداشت میوه موز برانگان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
امین میرشکاری؛ فی بی دینگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (113.42 K)

11 اثرات غلظت‌های مختلف اسیدجیبرلیک بر جوانه‌زنی دو اکوتیپ بومی گیاه دارویی عنّاب (Ziziphus jujuba) در شرایط کشت درونشیشه‌ای
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
شورش ملکی قوجه؛ عباس یداللهی؛ رضا شاه‌حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.39 K)

12 اثرات فیزیولوژیکی رطوبت نسبی گلخانه بر رفتار روزنه های هوایی گیاه برگ بیدی در واکنش به تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
عبدالحسین رضایی نژاد؛ اولکه ونمیترن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (155.61 K)

13 اثر اتفن بر تولید گل ماده و نسبت گل نر به گل ماده در چند رقم خیار
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
ثریا دانشور؛ صاحبعلی بلندنظر بلندنظر؛ جابر پناهنده؛ فریبرز زارع نهندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.54 K)

14 اثرات کاربرد همزمان ایندول 3 -بوتیریک اسید و آب اکسیژنه بر ریشه زایی قلمه های زیتون
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
سپیده روح الامین؛ رضوان محمدی نژاد؛ بهرام بانی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.75 K)

15 اثرات کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
رحمن ابراهیم زاده آبدشتی؛ محمد گلوی؛ محمود رمرودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (113.98 K)

16 اثرات محلول پاشی سولفات کلسیم و نیترات پتاسیم بر خصوصیات میوه انار (.Punica granatum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
ضحی مختارزاده؛ علیرضا شهسوار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.2 K)

17 اثرات نفتالین اسید استیک و 6- (دی متیل آلیل آمینو) پورین بر تولید سوخچه دو توده محلی لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد کارگر؛ سعداله علیزاده؛ محمدرضا دادپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.92 K)

18 اثرات نوع پایه، روش پیوند و روش کشت در ریز پیوندی مرکبات
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
ایمان جعفری؛ علی جعفری مفیدآبادی؛ عبدالرضا کاوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (140.63 K)

19 اثرات ورقه های سولفورپد بر عمر انبارمانی دو رقم انگور تجارتی (سفید بیدانه و قزل اوزوم) در استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
شبنم جلیلی زاده خوئی؛ حامد دولتی بانه؛ رحیم عبدالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314 K)

20 اثر اسانس‌های گیاهی بر جوانه زنی کورم و رشد رویشی گلایل
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
شیرین رضوانی پور؛ عبد ا... حاتم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.09 K)

21 اثر اسپرمین بر مقاومت نهال های ارقام زرد و روغنی زیتون (. Olea europaea L)نسبت به تنش دمای پایین
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محبوبه حدادیان؛ رضا فتوحی قزوینی؛ محمود قاسم نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.16 K)

22 اثر استفاده از اتانول، متانول و استالدهید بر کیفیت ماندگاری گل بریده لیسیانتوس ( Eustoma grandiflora )
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
صدیقه بلندرفتار صیقلانی؛ داود هاشم آبادی؛ رسول انسی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.39 K)

23 اثر اسید آمینه آرژینین بر عمر گلجایی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گل شاخه بریده نرگس شهلای پرپر (Narcissus tazetta L. cv. Shahla Double)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
سجاد علی پور؛ افسون کامیاب؛ همایون فرهمند؛ فاطمه نصیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (97.39 K)

24 اثر اسید جاسمونیک بر ویژگی های رشدی و میزان تنظیم کننده های اسمزی دانهال های پسته تحت تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
اسماء عباسی کاشانی؛ محمدحسین شمشیری؛ محمدرضا حسنی؛ مسعود فتاحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.2 K)

25 اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به تنش‌های شوری و قلیائیت گیاه فلفل شیرین
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد سیاری؛ فردین قنبری؛ علی اشرف امیری نژاد؛ سجاد کردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (148.71 K)