عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری سوم
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی، کنه شناسی، جانورشناسی
برگزار کننده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،سازمان حفظ نباتات، دانشکده بهداشت، دانشکده دامپزشکی و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محل برگزاری دانشگاه پهلوی ( شیراز )
مدیر اجرایی دکتر دواچی
دبیر علمی دکتر احمد مثقالی، دکتر محمود شجاعی، دکتر مجید امیدوار...
سال برگزاری 1349
معرفی
تعداد مقالات: 39

1 Avertissement در دفع آفات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (157.4 K)

2 اثر سه سم قارچکش آلی بر روی مرفولوژی و قدرت بیماریزایی کفک خاکستری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس شریفی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.82 K)

3 آنوفلس دتالی پاتون Anopheles dthali patton یک ناقل ثانوی جدید در جنوب ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالوهاب منوچهری؛ یوگینی شاهگودیان؛ منصور غیاث الدین؛ محمود متقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (110.02 K)

4 اهمیت بررسی و مبارزه با آفات گیاهی و تاثیر آن در اقتصاد کشور
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
فیروز تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (146.09 K)

5 اهمیت جابه جایی کروموزومی در مبارزه ژنتیکی با ناقلین بیماریها و آفات
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیر خانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.62 K)

6 بررسی اثر عصاره 9 گیاه کرم کش ایران بر روی نماتود مولد غده در ریشه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیروس ابیوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.28 K)

7 بررسی بیولوژی زنبورهای جنس Ooencyrtus پارازیت تخم سن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد صفوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.91 K)

8 بررسی مقاومت نسبی حبوبات نسبت به نماتد مولد غده ریشه و آزمایش چند سم نماتدکش روی آن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا رسولیان؛ محمود شاه محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.41 K)

9 بررسی نشو و نمای کرم برگخوار چغندرقند و ارتباط آن با درجه حرارت
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.02 K)

10 بررسی نماتودهای پارازیت گیاهی همراه با مرگ و میر درختان مرکبات در جنوب ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیروس ابیوردی؛ کرامت اله ایزدپناه؛ منوچهر شرفه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.61 K)

11 برقراری زنبورداری بزرگ دایمی در آب و هوای فوق العاده گرم خوزستان با استفاده از پنکه های برقی و هوای سرد زیرزمین
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیاوش تیرگری؛ حبیب اله قطب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.75 K)

12 بیماری بوته میری گلرنگ
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نصرت اله آل آقا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.14 K)

13 بیماریهای ویروسی Flat limb سیب (کتابی شدن تنه و شاخه ها)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
خلیل دهیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.7 K)

14 بیولوژی کرمهای برگخوار بعضی از شب پره ها Army worms در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
س.ح حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.53 K)

15 تاثیر آلودگی هوا بر گیاهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
هوشنگ گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.5 K)

16 تترانیخوس تلاریوس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین سپاسگزاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.92 K)

17 حشرات حاشیه جنوبی و جنوب غربی دشت لوت(لوت زنگی احمد)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
شهین نوائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.69 K)

18 قارچ pythium aphanidermatum fitzp عامل بیماری پوسیدگی ریشه نخودفرنگی در خوزستان و طرق مبارزه با آن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
والتر کایزر؛ محمود اخوت؛ غلامحسین مصاحبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.33 K)

19 یکی از عوامل پوسیدگی قهوه ای ریشه چغندرقند در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
قربانعلی حجارود؛ جهانگیر علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.86 K)

20 کک پنبه معرفی یک آفت جدید در روی پنبه گرگان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدجواد مراد اسحقی؛ احمد محمدبیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (127.05 K)

21 کندوهای بومی ایران و طرق انتقال کلنی آنها به کندوهای مدرن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیاوش تیرگری؛ عزیز اله کمیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.77 K)

22 گزارش آزمایش پنج نمونه از سموم کنه کش روی کنه قرمز پاکوتاه سیب
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
کیکاوس همتی؛ علیرضا امامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.75 K)

23 گزارش آزمایش هفت نمونه از سموم کنه کش روی کنه تارعنکبوتی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
کیکاوس همتی؛ زهرا داودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (101.34 K)

24 مبارزه شیمیایی علیه سوروف در مزارع برنج ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی مظاهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.72 K)

25 مراحل رشد جنین و دیاپوز تخم در ملخ مراکشی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اکبر سلطانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.15 K)