عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 727

1 Effect of Defoliation on the Yield and Quality of Garlic
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
M. Sanavi؛ M. Salehi؛ M. Mahdipour؛ Gh. Peyvast؛ J.A. Olfati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.06 K)

2 Effect of Thiourea on dormancy breaking and performance of Agria minitubers in green house and laboratory
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
Sardar germchi؛ mohammad bager khorshidi benam؛ davoud hassanpanah
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.62 K)

3 Evaluation of susceptibility of 12 Walnut genotypes to sudden cold of 2008 and frost injury
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
غلامحسین داوری نژاد؛ ز. آریان پور؛ ا. فهادان؛ ا. داوری نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.76 K)

4 Reaction of Tomato (Solanum Lycopersicum) Genotypes to Tomato Leaf Curl Virus (Tlcv) and Their Combining Ability For Resistance against The Virus
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
Mehdi Saidi؛ Sudhakar Demudhar Warade
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.82 K)

5 Salt Priming Increase Germination of Cucumber at Low Temperatures
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
مرتضی پیری؛ محمد باقر مهدیه؛ جمالعلی الفتی؛ غلامعلی پیوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.84 K)

6 Study of (cucurbita pepo) germplasm Collection In National Plant Gene Bank of Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
جهانگیر عباسی کوهپایگانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.55 K)

7 Synthetic Humic Acid Increased Nutrient Uptake in Cucumber Soilless Culture
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
R. Qamgosar؛ Z. Sheikhtaher؛ M. Salimi؛ J.A. Olfati؛ Gh. Peyvast
مشاهده مقاله | اصل مقاله (374.52 K)

8 Vegetative and Yield Behavior of "Golab-kohans", "Fuji", "Gala", "Starking" and "Delbar estival" Apple Trees Trained to V-Shape System (پوستر)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
احمد داداش پور؛ علیرضا طلایی؛ صادق حسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.27 K)

9 اثر IBA و NAA روی ریشه زایی آلوئه در شرایط کشت درون شیشه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
داود هاشم آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.96 K)

10 اثر pH محلول غذائی بر رشد رویشی، میزان فلورسانس کلروفیل و غلظت عناصر میکرو در کاهوی کشت شده در کشت گلدانی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
میثم منظری توکلی؛ حمیدرضا روستا؛ واحد باقری؛ عبدالرضا سجادی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.09 K)

11 اثر TDZ و محیط کشت در پرآوری شاخساره و پینه زایی گل نسترن (Rosa moschata J. Herrm. var. nastarana Christ in Boiss.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهرزاد هنرور؛ مرتضی خوشخوی؛ کتایون جاوید نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (458.23 K)

12 اثرات NAA، NAD، اتفن و اوره بر تنک و بهبود کیفیت میوه زردآلو رقم "خیاری"
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
لیلا تقی پور؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.91 K)

13 اثرات ابعاد جوانه های گل پسته بر میزان میوه بستن و برخی صفات کمی و کیفی در دو رقم تجاری پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
فرزانه پرهامی؛ حسین حکم آبادی؛ عبدالحسین ابوطالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.45 K)

14 اثرات الگوی کاشت و تراکم بر عملکرد باقلا در شمال خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدرضا مرادی تلاوت؛ قدرت اله فتحی؛ سید هاشم موسوی؛ امین لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343 K)

15 اثرات بنزیل آدنین، ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید بر پر آوری شاخساره رقم های نرگس "شهلا" و "مسکین" در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
همایون فرهمند؛ مرتضی خوشخوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.74 K)

16 اثرات تیدیازورون و استیل سالیسیلیک اسید بر روی جنین زایی سوماتیکی مستقیم در هوهوبا
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
فاطمه حسینی؛ محمد جواد آروین؛ حسین شاهسوند حسنی؛ امین باقی زاده؛ قاسم محمدی نژاد؛ علی اصغر پهلوان پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.53 K)

17 اثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخص های جوانه زنی بذور تمرهندی و آکاسیا
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
اسماعیل خالقی؛ علیرضا دهقان؛ نوراله معلمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (441.61 K)

18 اثرات تنش خشکی و بازگشت بر وضعیت آبی و تنظیم اسمزی در رز مینیاتوری رقم مشکین جان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهدیه غلامی؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.65 K)

19 اثرات تنش شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و تجمع یون های معدنی در سیاه دانه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
محدثه شمس الدین سعید؛ اصغر رحیمی؛ مرجان ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.42 K)

20 اثرات دما و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذور گیاه داروئی راش گندم (Fagopyrum esculentum)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
کرم رضا اسماعیلی؛ علیرضا اطمینان؛ علی اشرف مهرابی؛ جواد چراغ پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (396.91 K)

21 اثرات سیستم های متفاوت تربیت و هدایت بوته های انگور بر عملکرد و کیفیت ارقام مهم انگور استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدجواد کرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.1 K)

22 اثرات کاربرد جیبرلیک اسید در کنترل زنگار در برخی ارقام تجاری سیب
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
زینب حمزه ای؛ علیرضا طلایی؛ محمدعلی عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.98 K)

23 اثرات همزیستی دو گونه قارچ آربسکولار مایکوریزا بر برخی از ویژگی های رشدی و متابولیکی گیاه ریحان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
زهرا اصلانی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ محسن برین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (389.29 K)

24 اثر اسید سیتریک، سولفات آلومینیوم و اسید جیبرلیک روی خصوصیات پس از برداشت گل های شاخه بریدنی رز (Rosa hybrida L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
حسین امامی؛ عبدالله حاتم زاده؛ داوود بخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.23 K)

25 اثر اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بر شکستن رکود بذر برخی از ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
علی شاهی قره لر؛ ذبیح اله زمانی؛ عبداله خدیوی خوب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (473.68 K)