عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 572

1 اپتیمم سازی جوانه زنی بذور سیکاس (Cycas revoluta)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
یعقوب حجتی؛ روح انگیز نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.22 K)

2 اتیولوژی خشکیدگی قارچ درختان گردو در استان خراسان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
حمید افضلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.73 K)

3 اثر اب یخ روی ریشه های علف هرز سلخه {Acropolition repens}
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدتقی ال ابراهیم؛ محمد حسن راشد محصل؛ فریبا میقانی؛ امیرحسین پهلوانی؛ سیروس حسن نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.21 K)

4 اثرات اتفون بر سهولت برداشت محصول بادام و کارایی آن در تاخیر گلدهی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
حمید معین راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.49 K)

5 اثرات استفاده از عناصر غذایی مختلف بر روی زود خندانی پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
سید جواد حسینی فرد؛ بهمن پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.63 K)

6 اثرات برخی از پایه های رویشی بر شاخص های رشد و جذب عناصر غذایی توسط ارقام تجارتی سیب
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
محسن پیرامرادیان؛ علی اصغر شهابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.94 K)

7 اثرات پایه های الو بر زمان گلدهی درجتان زردالو
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
ابراهیم گنجی مقدم؛ علی مختاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.39 K)

8 اثرات پایه های مختلف بر رشد ارقام نارنگی (فاز رویشی)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
حمید رستگار؛ مسعود فیاضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.9 K)

9 اثرات پایه های مختلف بر رشد رویشی لیمو ترش
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مسعود فیاضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.95 K)

10 اثرات ترکیب آب داغ، ایمازالیل، بی کربنات سدیم و پوشش دادن با واکس بر پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال والنسیا
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدرضا صفی زاده؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.76 K)

11 اثرات ترکیب اب داغ، ایمازالیل، بیکربنات سدیم و پوشش دادن با واکس بز پوسیدگی بعد از پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال والنسیا
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
محمدرضا صفی زاده؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.85 K)

12 اثرات تیمارهای تنک خوشه و محلول پاشی عناصر غذایی بر خصوصیات میوه دو رقم خرما
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
اکبر کرمی؛ مختار حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.48 K)

13 اثرات حذف گل بر عملکرد غده در دو رقم سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهرداد یارنیا؛ رضا علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.83 K)

14 اثرات سطوح مختلف شوری بر روی رشد هوهوبا
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مجید فکری؛ حسین شاهسوند حسنی؛ وحیدرضا صفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.16 K)

15 اثرات سولفات آهن و سولفات روی بر روی کیفیت گل شاخه بریده شده پس از برداشت گل گلایل رقم "اسکار" (Gladiolus spp.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مهشید فخرایی لاهیجانی؛ محسن سلیسپور؛ اردشیر رحیمی میدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.09 K)

16 اثرات غلظت های مختلف بی کربنات بر سبزینگی و میزان عناصر میکرو در برگ درخت به
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مجتبی یحیی ابادی؛ ایوبعلی قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.47 K)

17 اثرات کاربرد اتیلن، اسید استیک و نمک طعام در رسانیدن مصنوعی خرمای شاهانی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
عبدالحسین محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.94 K)

18 اثرات کلرید سدیم (غلظت و مدت زمان) بر میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمولیاز و پلی فنول اکسیداز در دانهال های پایه های پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مختار حیدری؛ عنایت اله تفضلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.5 K)

19 اثرات محیط های کشت مختلف بر روی استقرار و رشد جنین نابالغ انگورهای بی دانه (vitis vinifera L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
اردشیر رحیمی میدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.29 K)

20 اثر استفاده از مقادیر مختلف کمپوست حاصل از زباله های شهری در محیط کشت، روی رشد و نمو و کیفیت گل نرگس رقم "Golden harvest"
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مرضیه کشاورزی؛ سید جلال طباطبایی؛ محسن باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.98 K)

21 اثر آللوپاتیک اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
شهاب اقبالی؛ محمد حسن راشد محصل؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ محمدتقی آل ابراهیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.26 K)

22 اثر آماده سازی اسمزی بذور بر جوانه زنی و نمو گیاهچه های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مرتضی اکرمیان؛ سید حسین حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.44 K)

23 اثر بازدارندگی اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) بر رشد اسفرزه
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
شهاب اقبالی؛ محمدحسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.79 K)

24 اثر باکتری های تثبیت کنند نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز (cuminum cyminum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
مریم صیادی؛ سعیده آقاشاهی؛ محسن رضایی؛ عمران علی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.61 K)

25 اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز (Cuminum cyminum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم باغبانی ایران
محسن رضایی؛ سعیده آقاشاهی؛ مریم صیادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.01 K)