عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 33

1 » مدیریت استراتژیک با هدف کارآفرینی در آموزش بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فضل اله طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.6 K)

2 ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهادکشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
شهرام مقدس فریمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.04 K)

3 ارزشیابی پیگیری دوره آموزشی: کارگاه آموزشی یک ماهه گیاهان دارویی برگزار شده از طرف سازمان کشاورزی استان تهران و جهاددانشگاهی شهید بهشتی در سال 1378
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
بهاره خرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.96 K)

4 اشتغال دانش آموختگان کشاورزی: الزامات و راهکارها
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فتح اله آقاسی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.75 K)

5 آموزش پودمانی بهرهبرداران کشاورزی، شیوه نوین در اصلاح هرم نیروی انسانی شاغل در بخش
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مرتضی مشکینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.13 K)

6 آموزش عالی کشاورزی ( مشکلات، چالشها و بحرانهای پیشرو ) از دیدگاه مدیران و اعضای هیأت علمی سازمانهای جهاد کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
عادل زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.19 K)

7 آموزشهای فنی حرفه ای چالشها و موانع
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حسن علیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.46 K)

8 اهمیت ونقش ICT1 در آموزش روستائیان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
بیژن خلیل مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.4 K)

9 بررسی عوامل موثر برافت تحصیلی دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
اشکار سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (426.78 K)

10 بررسی موانع تحقق کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و راهکارهای تقویت آن
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمود حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (211.19 K)

11 بررسی موانع و راهکارهای افزایش مشارکت فعال کارشناسان ، مربیان و اعضای هیئت علمی مراکز آموزش وزارت جهادکشاورزی در همایش های های علمی و آموزشی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمد بادسار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (720.79 K)

12 بررسی نیازهای آموزش علمی کاربردی واحدهای ترویجی وزارت جهادکشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سید داود حاجی میررحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (519.84 K)

13 بررسی نقش رسانه ها و روش های آموزشی بر تقاضای بهره برداران برای انجام طرح های یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و رفع مخالفت های آنان با اجرای این گونه طرح ها مطالعه موردی کرمانشاه و لنجانات اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
عبدالحسین احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (487.83 K)

14 بررسی و ارزیابی نظام تعیین دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سید داود حاجی میررحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (795.32 K)

15 بررسی و شناسایی نیازها و موانع آموزشی مربیان دوره های آموزش روستائیان برای ارتقاء سطح علمی و آموزشی آنها
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
عباس مظفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (589.42 K)

16 بررسی وضعیت اشتغال با رویکرد برنامهریزی پودمانی برای دانشآموختگان دختر رشتههای کشاورزی: مطالعه موردی استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
معصومه فروزانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.15 K)

17 بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ابوالفضل میرزاخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (643.71 K)

18 بررسی وضعیت آموزش کشاورزی در آموزش و پرورش
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
خداویردی عباس زاده
مشاهده مقاله

19 پایداری کشاورزی در نظامهای اقتصادی و جایگاه آموزش و ترویج کشاورزی در آن
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ابراهیم شمسایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.5 K)

20 تحلیل بنیانهای یادگیری تجربی در آموزش کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
امیر حسین علی بیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.56 K)

21 تحلیل عاملی سودمندی دوره های آموزش فنی و حرفه ای غیررسمی برای شاغلان روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مجیدرضا خداوردیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.28 K)

22 تعیین نیازهای آموزشی گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی استان آذربایجان غربی جهت برنامه ریزی آموزش های کاربران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
عبداله واصف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.3 K)

23 چالش های پیش روی آموزش الکترونیک در سازمان های دولتی کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ناصز زمانی میاندشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.71 K)

24 حاجیمیررحیمی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سید مهدی شفیعی قصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (434.35 K)

25 شایستگی های مورد نیاز مدیریت موفق مدارس کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ دومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدباقر لاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.95 K)