عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 256

1 "بررسی و تحلیل نقش عوامل ترویجی- آموزشی بر پذیرش کشت زیتون توسط کشاورزان شهرستان مینودشت
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
یوسف طوسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.44 K)

2 "نابرابری جنسیتی" پیامد پروژه های توسعه روستایی سوگیرانه: اثرات و راه کارها
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حمیده قیصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.03 K)

3 ابزارهای کاربرد مدیریت دانش در فعالیتهای ترویج کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
اسماعیل مرید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (412.58 K)

4 اثرات اقتصادی، اجتماعی کسب و کارهای کوچک زنان روستایی در استان لرستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حشمت اله سعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (439.09 K)

5 اثر بخشی روشهای آموزشی گروهی مورد استفاده در آموزش کشاورزان استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدرضا محبوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.6 K)

6 اثر رشد بهره وری تحقیقات کشاورزی بر کاهش فقر در ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ابوالفضل شاه آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.72 K)

7 یادگیری سیار Mobile Learning و تاثیر آن در توسعه پایذار
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
داود شهیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.69 K)

8 ارائه مدل تربیت مدیران کارامد در بخش تعاون با تکیه بر سه جنبه اموزش، پژوهش و ترویج
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
افسانه زمانی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1006.56 K)

9 ارزیابی اقتصادی آموزشهای فنی حرفه ای ارائه شده از سوی پروزه بین المللی ترسیب کربن در میان روستاییان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدرضا کهنسال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.52 K)

10 ارزیابی اقتصادی آموزشهای فنی- حرفهای ارائه شده از سوی پروژه بین المللی ترسیب کربن در میان روستاییان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدرضا کهنسال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (128.95 K)

11 ارزیابی پتانسیل گردشگری روستایی: آنالیز SWOT در دهستان های شهرستان سپیدان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدجواد سبحانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.35 K)

12 ارزیابی عوامل موثر در تشکیل تعاونی های تخصصی خرماداران مطالعه موردی: شهرستان های خرما خیز استان فارس شامل جهرم، فراشبند،کازرون و لارستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مریم مهدوی اسمعیل آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.09 K)

13 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دانشکده کشاورزی ددانشگاه تربیت مدرس از دیدگاه دانشجویان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سعید فعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (484.02 K)

14 ارزیابی کمی و کیفی مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران در دوزه زمانی 87-1385
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سعید فعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.85 K)

15 ارزیابی میزان اگاهی، علاقه و استفاده از فناوری اطلاعات توسط ناظرین گندم استان خراسان رضوی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
آفرین یزدانی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (435.09 K)

16 ارزیابی معیارهای پایداری روستایی به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، مورد شهرستان دنا
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مهدی نوری پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.99 K)

17 ارزیابی همسویی کارکرد مهندسی ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمد قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (305.1 K)

18 ارزشیابی دوره های آموزش کارکنان وزارت تعاون
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
شعله تلیکانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (132.9 K)

19 آسیب شناسی آموزش کشاورزی در مراکز کار و دانش و فنی حرفه ای استان همدان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حشمت اله سعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.44 K)

20 استفاد از فىاوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و رهیافتهای مشارکتی در ترویج کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
لیلا چالشگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.85 K)

21 استفاده از مدل رضامندی آمریکائی بزای سنجش رضامندی بیمه گذاران کشاورزی: مورد مطالعه استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مسعود یزدان پناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.5 K)

22 الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
کاظم فرهمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.14 K)

23 الگوسازی مفهومی پارادایم جدید نظام تحقیقات کشاورزی با استفاده از رو ششناسی سامانه های نرم
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ابوالقاسم شریف زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.92 K)

24 امکان سىجی استفاد از یادگیری الکترونیکی در آموزشهای ضمن خدمت کارشىاسان جهادکشاورزی کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
جعفر یعقوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.54 K)

25 آموزش راهبردی در مدیریت اراضی نظام خرده دهقانی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مریم روستایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.13 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه