عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 171

1 Enhancing the potential of family farming for poverty reduction and food security through gender-sensitive rural advisory services
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
Hajnalka Petrics
مشاهده مقاله | اصل مقاله (88.36 K)

2 Sharing knowledge and innovation with and from family farmers through a community knowledge broker network and the TECA platform in Uganda
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
Karin Nichterlein؛ Bridget Nakajubi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.84 K)

3 ابزار های کاربرد مدیریت دانش در فعالیت های ترویج کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مرتضی مرید؛ اسماعیل مرید؛ مسعود برادران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.44 K)

4 اثرات زیستی گردشگری در روستاها از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی شهرستان شیراز
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
نسیم ایزدی؛ پوریا عطائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.71 K)

5 اثر میانجی فرهنگ کارآفرینانة کسب و کار بر عملکرد: کسب و کارهای کوچک بخش کشاورزی شهرستان سنندج
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فرزاد اسکندری؛ مدینه عثمان پور؛ مرجان ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.57 K)

6 ادراک اعضای هیات علمی ترویج و آموزش کشاورزی نسبت به کیفیت مولفههای آموزش الکترونیکی کشاورزی در ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
آزاده خدابخشی؛ حمید موحدمحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.51 K)

7 ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فاطمه پورقاسم؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.59 K)

8 ارزیابی آثار رفاهی حذف یارانه انرژی بر بهره برداران گندم(مطالعه موردی:دشت فیروزآباد فارس)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ستار صادقی؛ فرهاد زارع؛ محمود ریگی گوهرکوهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.64 K)

9 ارزیابی اثرات اجتماعی – اقتصادی پروژه سد مخزنی شیان از دیدگاه درونیها (مردم محلی)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مریم تاتار؛ محمدحسین بابایی؛ حسین آگهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.33 K)

10 ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی پرورش ماهیان سردابی در مزارع شهرستان بویراحمد
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
یاسر مردانی ادبی؛ مصطفی احمدوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.58 K)

11 ارزیابی تأثیر ویژگیهای فردی و حرفهای کشاورزان بر کارایی مصرف انرژی و بهرهوری انرژی در دو محصول جو و گندم آبی استان سیستان و بلوچستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سید ابوالقاسم برآبادی؛ فاطمه ارتیاعی؛ سید مسعود ضیائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.4 K)

12 ارزیابی تطبیقی وضعیت سرمایه اجتماعی بین کشاورزان محدوده- های دارای و بدون شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی استان خوزستان (بررسی موردی دشت شمالشرق اهواز)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
عبدالحسن طرفی علیوی؛ علی اسدی؛ مهدی رحیمیان؛ مجید محبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.51 K)

13 ارزیابی چالشهای اجرای طرحهای جنگلکاری و غنیسازی جنگل از دیدگاه کارشناسان در منطقه بویر احمد
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
علیرضا صالحی؛ محمدرضا میرزایی قره لر؛ سید امیدرضا شبیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.65 K)

14 ارزیابی عملکرد شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان همدان در کاربرد فناوریهای نوین زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مختار بهادری قزلجه؛ شاپور ظریفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (302.61 K)

15 ارزیابی عملکرد شرکتهای خدمات مشاورهای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان های کرمانشاه و زنجان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدکاظم رحیمی؛ کیومرث زرافشانی؛ مجتبی نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.99 K)

16 ارزیابی عملکرد شرکتهای خدمات مشاورهای، فنی و مهندسیکشاورزی موفق در شهرستان بروجن
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مصطفی احمدوند؛ محسن مهدیان بروجنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (321.71 K)

17 ارزیابی عملکرد کارشناسان ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان کرمان)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حمید کریمی گوغری؛ مهدی عباسی؛ احمد رضوانفر؛ سید یوسف حجازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.9 K)

18 ارزیابی عملکرد مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی در پیاده سازی مدل مدیریت پیکره دانش پروژه (PMBOK)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
علی اکبر براتی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ غلامحسین حسینی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.58 K)

19 ارزیابی میزان توانمندی روانی اعضای هیئت مدیره تعاونی های تولید کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
جابر پاریاب؛ غلامرضا پزشکی راد؛ ناصر زمانی میاندشتی؛ حمید کریمی گوغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.1 K)

20 ارزیابی و مدلسازی دانش فنی باغداران سیب در زمینه فعالیتهای برداشت و پس از برداشت (مطالعه موردی: مناطق بالانج و باراندوزچای شهرستان ارومیه)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
شهرام محمدزاده؛ حسن صدیقی؛ اعظم رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.73 K)

21 ارزشیابی اثربخشی و بهره وری فعالیت های ترویج و آموزش کشاورزی در طرح ترویجی ارتقاء میانگین عملکرد گندم دیم به سمت تولیدکنندگان برتر در شهرستان هشترود استان آذربایجان شرقی در طول سال زراعی 89-8
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.44 K)

22 آسیبشناسی طرح مهندسان ناظر در پیشبرد توسعه کشاورزی در استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ابوالقاسم شریف زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (309.63 K)

23 امکان سنجی توسعه کارآفرینی در روستاهای شهرستان کرمان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ندا بنی اسدی؛ محمدصادق ابراهیمی؛ سید احمد خاتون آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.9 K)

24 امنیت غذایی و ترویج روشهای مبارزه با بیماریهای میکروبی در بخش کشاورزی (با رویکرد پدافند غیرعامل)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
آرش غنی زاده؛ فریبرز مسرور؛ شهرام احمدی؛ خسرو بقایی؛ محمدرضا روزبهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.56 K)

25 آینده نگاری: ضرورتی انکارناپذیر در نظام ترویج کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سعید فعلی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ اسماعیل شهبازی؛ سیدجواد قریشی ابهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (387.1 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه