عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 221

1 اثر سوختهای زیستی در توسعه روستایی و کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
زیبا بختیاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.13 K)

2 اجرای اهداف توسعه هزاره در زمینه امنیت غذایی:بررسی چالش ها در ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
بهنام همتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.16 K)

3 ارتباط بین منابع و تسهیل سازی نوآوری در شرکتهای خدمات مشاوره ای کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
نیوشا اقتداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.36 K)

4 ارزیابی اثر بخشی آموزشهای کوتاه مدت ضمن خدمت کارکنان وزارت جهادکشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
رویا کرمی؛ محمد بادسار؛ محمد میثمی تبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (370.01 K)

5 ارزیابی درونی گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سعید غلامرضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466.58 K)

6 ارزیابی کیفیت ارائه دروس عملی (کارآموزی، عملیات کشاورزی و ازمایشگاه ها) مورد مطالعه: دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
رسول مالکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.75 K)

7 ارزیابی مزیت نسبی پذیرش نوآوری اصلاح و بهبود باغهای انگور و عوامل تاثیر گذار بر آن توسط کشاورزان خانوادگی در شهرستان خرمدره
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
شیرین گلباز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.66 K)

8 ارزیابی نیازهای آموزشی بعد مدیریتی دانش آموختگان کشاورزی با استفاده از مدل بوریچ
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدصادق ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.04 K)

9 ارزیابی وضعیت مهارتهای تفکر انتقادی از دید دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فاطمه عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.93 K)

10 ارزیابی و مقایسه معیارهای موفقیت شرکتهای تعاونی توسعه جنگل شهرستان سوادکوه: کاربرد تاپسیس و آنتروپی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مهدی نوری پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.09 K)

11 آسیب شناسی توسعه آبزی پروری: مورد مزارع پرورش ماهی قزل آلای شهرستان بویراحمد
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مهدی نوری پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.99 K)

12 آسیبهای شغلی در کشاورزی: دستاوردهایی برای ترویج کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
کبری ارکوازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.63 K)

13 استفاده از ارتباطات مشارکتی برای رسیدن به کشاورزی پایدار
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
لاله صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (193.99 K)

14 اشتغال غیر کشاورزی و توسعه روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
علی اکبر ناظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (159.65 K)

15 اشتغال کودکان بازمانده از تحصیل در کسب و کارهای روستایی عامل توسعه یا مانع توسعه؟(مطالعه موردی در روستای اورتاسو شهرستان چاراویماق)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ابوالفضل حسینجانی؛ سمیه مطلبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (163.44 K)

16 اشتقاق و رتبه بندی مولفه های مهم درکارآفرینی از نظر محققین: روش فراتحلیل
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
ریحانه حق جو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.44 K)

17 امکان سنجی کشت دیم زعفران در شهرستان کامیاران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فرزانه حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.23 K)

18 آموزشهای ترویجی در توانمندی اجتماعی و پایداری معیشت زنان فقیر روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حشمت اله سعدی؛ سارا جلیلیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.01 K)

19 آموزشهای ترویجی و امنیت غذایی و پایداری معیشت کشاورزی خانوادگی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حشمت اله سعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (409.41 K)

20 انتخاب نظام مشارکتی مناسب در ایجاد تشکل آب بران در استان گیلان با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
منوچهر پارسافر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.27 K)

21 انتخاب نظام مشارکتی مناسب در ایجاد تشکل آب بران در استان گیلان با استفاد ه از مدل تصمیم گیری چند معیاره
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
منوچهر پارسا فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.27 K)

22 انگیزه اشتغال دانش آموختگان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فرشته سادات محمدیان ماسوله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.87 K)

23 اهمیت برنامه یادگیری افقی در توسعه بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
وحید کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.2 K)

24 اولویت بندی راهکارهای ارزشیابی بهبود کیفیت فرآیند برنامه ریزی درسی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
بهاره عابدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.44 K)

25 اولویت بندی میزان علاقمندی استفاده از روشهای اموزشی-ترویجی به منظور کسب اطلاعات توسط نخل کاران مورد مطالعه شهرستان سراوران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مهناز ناروئی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.05 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه