عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 271

1 آثار تشکیل سازمانهای مردم نهاد محلی بر زندگی مردم روستایی (مطالعه موردی: روستای کیخا، شهرستان زابل)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مژگان صبحی مقدم؛ مسعود بیژنی؛ حسین سرگزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (461.55 K)

2 ارائه الگوی کاربردی سنجش اثربخشی آموزشهای ترویجی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
طاهر عزیزی؛ میثم منتی زاده؛ نگین فلاح حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.85 K)

3 ارائه تجربه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درطراحی شبکه مدیریت دانش در بخش کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سعید محمدزاده؛ پیمان فلسفی؛ مجتبی دهقانپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.2 K)

4 ارزیابی اثرات طرح های هادی از دیدگاه کارشناسان و روستاییان مطالعه دهستان باقران شهرستان بیرجند
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حسن علیپور؛ مهدی جلایری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.12 K)

5 ارزیابی پتانسیل اکوتوریستی شهرستان آران و بیدگل با استفاده از SWOT (نمونه موردی: کویر مرنجاب)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
جواد میکانیکی؛ ساغر کاسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (870.05 K)

6 ارزیابی دانش تولیدکنندگان سیب در زمینه ارقام پاکوتاه و عوامل موثر در آن
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
شهرام محمدزاده؛ مریم محمودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (740.59 K)

7 ارزیابی راهبردهای کنترل و مدیریت گرد و غبار در جهت توسعه پایدار از منظر مدیریت ریسک
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مرضیه نظری؛ معصومه فروزانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (523.43 K)

8 ارزیابی رضایت کشاورزان از عملکرد شرکتهای خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان ساری
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمدشریف شریف زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (602.92 K)

9 ارزیابی سطح توسعه کشاورزی شهرستانهای استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
هادی مومنی هلالی؛ حسن صدیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1014.91 K)

10 ارزیابی کیفیت برنامه درسی گرایشی مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی (مورد مطالعه:دانشگاه پیام نور زنجان)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فاطمه افشاری؛ رویا کرمی؛ سمیرا آقاجانلو؛ مریم تدینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (495.01 K)

11 ارزیابی کیفیت زندگی در منطقه سیستان مطالعه موردی: روستای بزّی و ژاله ای
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مهدیه بزی؛ جابر پاریاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (604.09 K)

12 ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی روستای مرتضی گرد شهرستان تهران)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمد سلمانی؛ مصطفی هرائینی؛ فاطمه عبدالصمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (806.5 K)

13 ارزیابی نقش فیلم کوتاه آموزشی در شکلدهی حساسیت زیستمحیطی کشاورزان نسبت به بحران کمآبی (مورد مطالعه: باغداران شهرستان نیریز)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمد محمدرضایی؛ زهره رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.94 K)

14 ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی با تأکید بر فعالیت دهیاریها (مطالعه ی موردی: استان آذربایجان شرقی)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حسین کوهستانی عین الدین؛ طاهره ملکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (815.08 K)

15 ارزشیابی اثر بخشی پروژه فنی ترویجی بهبود مدیریت تغذیه گاوهای - شیری در گاوداریهای کوچک روستایی استان لرستان بر اساس رهیافت SFS
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
عبداله موموندی؛ ناصر نجیب زاده؛ فضل اله موموندی؛ صادق اسدالهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (622.79 K)

16 ارزشیابی آموزشهای بلندمدت کارکنان وزارت جهادکشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سید داود حاجی میررحیمی؛ امیر ناصر برومند یکتا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.58 K)

17 ارزشیابی طرح ترویجی تسریع انتقال یافتهها در استان کرمان کاربرد مدل ارزشیابی پاسخگو استیک
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
حمید کریمی گوغری؛ کوروش رضایی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (918.68 K)

18 آسیب شناسی اخلاقی در نشر مقاله های علمی در عرصه کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
فرشاد مجیدی؛ مسعود بیژنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.82 K)

19 آسیب شناسی استقرار نظام نوین ترویج کشاورزی ایران: مورد استان گلستان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدشریف شریف زاده؛ حسینعلی نخعی؛ لقمان عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (920.94 K)

20 آسیب شناسی استقرار نظام نوین ترویج کشاورزی ایران: مورد استان گلستان.
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمدشریف شریف زاده؛ حسینعلی نخعی؛ لقمان عباسی
مشاهده مقاله

21 استفاده از کارشناسان بومی در طراحی و مطالعات اجتماعی شبکههای آبیاری و زهکشی- چالشها و فرصتها (مورد مطالعه: شبکه آبیاری و زهکشی توابع ارسنجان استان فارس)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
علیرضا خلت؛ شیوا زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (489.32 K)

22 استلزامات پذیرش کشاورزی دقیق از دیدگاه محققان و کارشناسان جهاد کشاورزی استان ایلام
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مریم امیدی؛ علیرضا پورسعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (448.07 K)

23 الزامات توسعه روستایی در راستای کاهش فقر در مناطق روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
طاهره عزیزی خالخیلی؛ میثم منتی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.13 K)

24 الزامات توسعه کشاورزی پایدار از دیدگاه کارشناسان سازمانهای کشاورزی استان قزوین
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
سمیه جنگ چی کاشانی؛ نجمه دریائی؛ اردشیر مصباح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (502.24 K)

25 الگوی ترویجی و عملی مرکز جهادکشاورزی شهرستان زاوه جهت حل مشکل نوغانداران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران
محمد پیروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (905.84 K)