عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 242

1 Identifying Factors Influencing the Application of E-learning Technology by Agricultural Extension and Education Students of Razi University
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
حسنا میلادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (506.03 K)

2 اثرات دانش تغذیهایی و سرمایه اجتماعی بر امنیت غذایی خانوار روستایی (موردمطالعه: روستای کوت سیدصالح)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
کریم نادری مهدیی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (774.75 K)

3 اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستایی ازنظر فعالان بخش گردشگری شهرستان همدان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
نظام علی وفایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (543.72 K)

4 اثربخشی دورههای آموزش ضمن خدمت کارشناسان ستادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
وهاب اکبرپور؛ داود ثمری؛ مهرداد نیک نامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1016.58 K)

5 اثربخشی سایتهای الگویی در حوزه امور دام (مطالعه موردی استان خوزستان)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
محمدرضا شاه پسند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (718.37 K)

6 ادراک باغداران شهرستان مراغه در خصوص تغییرات آب وهوایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
ام البنین رضا نژاد؛ علی شمس؛ حلیمه رزمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (711.55 K)

7 یادگیری دانشجویان بر اساس نظریه یادگیری تجربی کلب: مورد مطالعه دانشجویان تعیین سبک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
نازنین کیانمهر؛ خدیجه بذرافکن؛ رها زارعی؛ شیوا زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (770.71 K)

8 آرایه مفهومی چند وجهی،چند سویه و راهبردی توسعه جامع نظریه شبیه سازی، پایه ی بهینه سازی مدیریت شایسته ترویج کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
ایرج ملک محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (6.03 MB)

9 ارزیابی تاثیرات اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی روستای جهانآباد شهرستان فامنین
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مسعود سامیان؛ احمد یعقوبی فرانی؛ رضا موحدی؛ الهام انصاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (896.62 K)

10 ارزیابی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی جوانان روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.06 MB)

11 ارزیابی روابط کنش، یادگیری و رفتار شالیکاران در طرح همگام با کشاورز شهرستان آمل: کاربرد تحلیل مسیر
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
هادی مومنی هلالی؛ عنایت عباسی؛ جمیله علیلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (531.74 K)

12 ارزیابی عملکرد تعاونیهای دهیاری از دیدگاه مدیران عامل تعاونی ها
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
حسین آگهی؛ نسرین افشار؛ مهنا شاهمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (832.2 K)

13 ارزیابی و تحلیل عملکرد مدیریت نوین روستایی در توسعه روستایی(مورد مطالعه: دهستان درودزن، شهرستان مرودشت)
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مدینه خسروجردی؛ حمید رستگاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.39 K)

14 ارزیابی وضعیت کمی و کیفی عاملان شبکه ترویج کشاورزی کشور در پاسخگویی به نیاز های کشاورزان
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مجیدرضا خداوردیان؛ حمیدرضا وجدانی؛ پیمان فلسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (759.28 K)

15 ارزشیابی برنامههای آموزشی ترویجی طرح کشاورزی حفاظتی و برونداد آن در ایران براساس ارکان - نظام آموزشی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
پوریا عطائی؛ حسن صدیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (797.85 K)

16 ارزشیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با بهرهگیری از مدل ارزشیابی پاسخده
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
عاطفه ملکیان؛ عزت اله کرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (733.33 K)

17 ارزشیابی عملکرد عنصر کلیدی در مدیریت پروژههای توسعه کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
سمیه کرد علیوند؛ علی اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (523.07 K)

18 ارزشیابی مشارکتی پایداری اجتماعی شبکههای آبیاری و زهکشی سد گاوشان؛ بر اساس شاخصهای مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
امیر اعظمی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (569.64 K)

19 آسیب شناسی توسعه کسب و کارخانگی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان اسلام آبادغرب
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
سارا جلیلیان؛ امیر علم بیگی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

20 آسیبشناسی نشر یافتههای علمی در عرصه ترویج و آموزش کشاورزی ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

21 استراتژی عوامل تأثیرگذار در مشارکت آموزش و ترویج کشاورزی بر مدیریت منابع آب
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
فاطمه اسکوهی؛ مائده اسکوهی؛ حمید موحد محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (709.88 K)

22 اشتیاق کارآفرینانه و نقش آن درتوسعه کارآفرینی روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
شهربانو رستمی؛ احمد یعقوبی فرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (732.3 K)

23 اعتباریابی و پایاییسنجی مقیاس اندازهگیری صلاحیتهای حرفهای آموزشگران در هنرستانهای کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
لیلا صفا؛ کریم آذرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (799.28 K)

24 اقتصاد سبز در کشاورزی: مفاهیم، چالشها، الزامات و راهکارها با تأکید بر جایگاه ترویج و آموزش کشاورزی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
علی صادقی؛ مسعود بیژنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (913.22 K)

25 اکوتوریسم و اثرات آن در توسعه پایدار روستایی
مجموعه مقالات کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران ؛ هفتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
اسماعیل عیدی؛ حسین راحلی؛ فاطمه کاظمیه؛ سهراب میرلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.76 K)