عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری چهاردهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
برگزار کننده هیئت مدیره انجمن حشره شناسی ایران، هیئت مدیره انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محل برگزاری دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر اجرایی دکتر علی آهون منش
دبیر علمی دکتر مسعود بهار
سال برگزاری 1379
معرفی
تعداد مقالات: 775

1 ritirarchium roseum و Trichrus spiralis دو شبه جنس و شبه گونه جدید برای فلور قارچهای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد علی تاجیک قنبری؛ میثم تقی نسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.39 K)

2 Wojnowicia graminis گزارش جدید برای ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عبدالرحمن فصیحیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.51 K)

3 اتیولوژی پوسیدگی خشک سیب زمینی در استان خراسان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ماهرخ فلاحتی رستگار؛ حجت اله قلعه دزدانی؛ بهروز جعفر پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.65 K)

4 اتیولوژی پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباسعلی روانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.72 K)

5 اثرات آللوپاتیکی علف های هرز آبزی, لویی, نی, سراتوفیلوم و تیرکمان آبی کاهش رشد عدسک آبزی و میریوفیلوم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
یوسف فیلی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (86.95 K)

6 اثرات تیمارهای هورمون ضد جوانی AJH برای کرم ابریشم . Bombyx mori L روی خصوصیات تار ابریشم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
معین الدین مواج پور؛ دو- گیو ب؛ ها ریونگ سون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.44 K)

7 اثرات قارچ کش, پوشش پلی اتیلن ( Shrink wrapping ) و گرما درمانی( Curing ) بر روی عمر انباری نارنگی محلی کرمان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدعلی شاه بیک؛ سپیده خراسان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.98 K)

8 اثرات متقابل پارازیتوئید و میزبان در بعضی گونه های Noctuidae غالب در علفزارها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حبیب عباسی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (77.87 K)

9 اثر تغذیه از دانه های 5 رقم جو ( ترکمن, ریحان, کویر, ماکوئی و والفجر ) بر روی صفات زیستی تخم های بید غلات .Sitotroga cerealella Oliv
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا گل محمدی؛ پرویز طالبی چایچی؛ کریم حداد ایرانی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.98 K)

10 اثر تله های نوری بر سلولهای آشیانه زنبور برگ بر یونجه ( Megachile rotundatd F. Megachilidae )
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهرام ایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.81 K)

11 اثر حشره کشی الکل اتلیک روی حشرات انباری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر پور میرزا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.49 K)

12 اثر درجه حرارت در میزان تخمریزی بیوتیپهای مختلف زنبور تریکوگراما
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ترانه اسکو؛ ایرج نجفی نوایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.47 K)

13 اثر عصاره بذر چند رقم مقاوم و حساس گندم بر جوانه زنی تلیوسپور Tilletia indica
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید علی موسوی جرف؛ عزیز اله علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.66 K)

14 اثر علف کش ترفلان بر میزان گلدهی, رشد سبزینه و غده زائی زعفران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سعید مودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.77 K)

15 اثر کایرومونها و فرمونها در جذب سوسک سرشاخه خوار پسته ( Hylesinus vestitus Fachs. ( Col.: Scolytidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی ضیاءالدینی؛ بیژن حاتمی؛ حسین سیدالاسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.85 K)

16 اثر گردش زراعی در کاهش جمعیت نماتد مولد سیست چغندر قند Heterodera schachtii در خراسان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
امیر احمدیان یزدی؛ حسن اشتیاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.18 K)

17 اثر مالچ پلی اتیلن سیاه بر کنترل علف های هرز مزرعه خیار
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی فرهادی؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار؛ احمد مرتضوی بک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.8 K)

18 اثر نوع میزبان و تغذیه روی طول عمر و میزان باروری زنبور Trichogramma brassicae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدرضا عطاران؛ محمود شجاعی؛ ابراهیم ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.08 K)

19 ارائه راهکارهای عملی برای اصلاح ادوات و تکنیکهای سمپاشی به منظور کاهش بادبردگی سموم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
فرید امیر شقاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (67.84 K)

20 ارتباط بین تراکم اینوکلوم Verticillium dahliae و پیشرفت پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در منطقه گرگان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سید جواد صانعی؛ عبدالقیوم ابراهیمی؛ سید اسماعیل رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.03 K)

21 ارتباط بین تراکم مایه اولیه Verticillum dahliae قبل از کاشت و خصوصیات خاک نسبت به شیوع بیماری پژمردگی پنبه در استان فارس.
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مرتضی عرب سلمانی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.3 K)

22 اررزیابی عکس العمل ارقام رایج ذرت نسبت به سیاهک معمولی ذرت تحت شرایط آلودگی طبیعی در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حسین سبزی؛ محمود اخوت؛ صادق جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.72 K)

23 ارزیابی 203 رقم از لاینها و ارقام پیشرفته جو نسبت به بیماری زنگ قهوه ای, زنگ سیاه و سفیدک حقیقی جو
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
طاهره پور منصوری؛ حسین گلزار؛ عبدالرضا فروتن؛ احمد یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.03 K)

24 ارزیابی اثر Trichogramma brassicae Bezdenko ( Hymenoptera: Trichogrammatidae ) علیه ساقه خواران نیشکر ( Sesamia spp.( Lepidoptera: Noctuidae
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر سراج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.58 K)

25 ارزیابی اثر ابقای امولسیون دلتامترین در کنترل حشرات انباری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر پور میرزا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.49 K)