عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 26

1 اثرات اکسین و روش های کاربرد ان بر باززائی ریشه و گیرایی دانه های سه گونه پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
بهرام بانی نسب؛ مصطفی مبلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (397.18 K)

2 اثرات برخی تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی عملکرد و گلدهی درختان پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
علی اسماعیل پور؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.17 K)

3 اثرات کاربرد کودهای نیتروژن دار بر سال اوری درختان پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
مجید فکری؛ محمد جعفر ملکوتی؛ علیرضا طلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.47 K)

4 اثرات متقابل پایه های پسته اهلی سرخس بنه و اتلانتیکا و پیوندک های اوحدی کله قوچی احمد اقایی بر روی خصوصیات برگ و میوه پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
علی تاج ابادی پور؛ بهمن پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.41 K)

5 اثرات متقابل چهارپایه و سه پیوندک پسته بر روی منابع ایجاد الودگی به افلاتوکسین در باغ
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
علی تاج ابادی پور؛ بهمن پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.05 K)

6 اثرات محلول پاشی اسید جیبرلیک و بنزیل ادنین بر کاهش ترک خوردگی پوسته سبز میوه پسته و نفوذ قارچ اسپرژیلوس به داخل خشک میوه ان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
زهرا پاک کیش؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.39 K)

7 اثرات هورمون های ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
علی اسماعیل پور؛ محمد حسین شمشیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.45 K)

8 بررسی اثرات تغییر دما و رطوبت بر روی ترک خوردگی پوست سبز میوه پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
بهمن پناهی؛ علیرضا طلایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.82 K)

9 بررسی خودگشنی و دگرگشنی و تاثیر نوع دانه گرده در خصوصیات میوه چند رقم زردالو
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
جلیل دژم پور؛ حمید رهنمون؛ وازگین گریگوریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.64 K)

10 بررسی ریزازدیادیپایه های کلونال M.9 و M.26 سیب
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
سید مهدی میری؛ بهزاد واعظ لیواری؛ احمد خلیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.59 K)

11 بررسی سازگاری پایه های پا کوتاه رویشی با ارقام تجاری سیب
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
اسداله علی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.5 K)

12 بررسی نیاز سرمایی ارقام بومی گیلاس
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
ناصر بوذری؛ کاظم ارزانی؛ حسن ابراهیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.54 K)

13 بررسی و مقایسه اثرات دو پایه M9 و بذری بر روی صفات کمی و کیفی و ترکیب عناصر غذایی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
علیرضا طلایی؛ علیرضا اسمعیلی فلک؛ محمدعلی عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.79 K)

14 برهمکنش اثرات پایه و پیوندک در تعیین اندازه درخت موفقیت پیوند استقرار اولیه ویژگی های رویشی و کارایی جذب عناصر غذایی در برخی از ارقام گلابی اسیایی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
حسن خوش قلب؛ کاظم ارزانی؛ قاسم کریم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.62 K)

15 پیشرفت پروژه ملی مطالعه سازگاری برخی از ارقام گلابی اسیایی با شرایط اب و هوایی ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
کاظم ارزانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.93 K)

16 تاثیر تیمارهای IBA تاریکی - روشنایی و زمان بر ریشه زایی گیاهچه های F12/1
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
رضا گودرزی؛ اسلام مجیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.83 K)

17 تاثیر محلول پاشی دورمکس ولک و نیترات پتاسیم بر شکستن رکود جوانه های پستهدر مناطق نیمه گرمسیری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
هادی اصغری؛ مجید راحمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28 K)

18 تبعیض ایزوتوپ پایدار کربنی به عنوان ابزاری جهت مطالعات تنش شوری در پسته
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
حسین حکم ابادی؛ کاظم ارزانی؛ پائولین گریرسون؛ یحیی دهقان شورکی؛ بهمن پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.18 K)

19 تعیین بهترین رقم گرده زا برای ارقام گلابی در منطقه مشهد
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
هادی زراعتگر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ مجید راحمی؛ ابوالقاسم حسن پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.36 K)

20 جبران کمبود نیاز سرمایی از تیمارهای شیمیایی در درختان پسته رقم اکبری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
امان اله جوان شاه؛ حمید علیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.69 K)

21 شناسایی و جمع اوری ژنوتیپ های نختلف به در استان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
ایوبعلی قاسمی؛ داود افیونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.99 K)

22 مطالعه اثر بازدارنده رشد پاکلوبوترازول بر رشد و ترکیبات شیمیایی نهال های پسته تحت تنش شوری
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
محمد جواد اروین؛ لیلا طهماسبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.88 K)

23 مطالعه ای در مورد نحوه گرده افشانی در به
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
فرزانه رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.19 K)

24 مطالعه برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی و رشدی در نه رقم گلابی اسیایی در شرایط کم ابی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
تیمور جوادی؛ کاظم ارزانی؛ حسن ابراهیم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (30.04 K)

25 مطالعه سازگاری و ناسازگاری برخی از ارقام گیلاس با گیلاس رقم حاج یوسفی
مجموعه مقالات کنگره علوم باغبانی ایران ؛ سومین کنگره علوم باغبانی ایران
حسن اصغری؛ کاظم ارزانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.37 K)