عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری ششم
موضوع حشره شناسی کشاورزی، حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی، عوامل بیماری زا در گیاهان، آفت کشها و مسائل محیط زیست،بررسی های بیولوژیک و مبارزه تلفیقی بیولوژیک در گیاهان، علفهای هرز، کنه ها
برگزار کننده موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و عمران روستایی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،
محل برگزاری دانشگاه تهران
مدیر اجرایی دکتر حسن اشتیاقی، مهندس هوشنگ برومند، دکتر محمد جواهری
دبیر علمی دکتر حسن اشتیاقی، مهندس هوشنگ برومند، دکتر محمد جواهری
سال برگزاری 1356
معرفی
تعداد مقالات: 57

1 اثرات مطالعات زیست محیطی در پیدایش و عرضه آفت کشها بطور اعم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین سپاسگزاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.55 K)

2 اثر اشعه گامای کبالت شصت روی شیشه آرد
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم باقری زنوز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.48 MB)

3 اثر چند قارچ فوزاریوم در تندکش دانه و رشد گیاهچه کتان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (283.79 K)

4 اثر چند قارچکش روی مراحل مختلف قارچ Pythium aphanidermatum (Edson) Fitz عامل بوته میری
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد کاظم رحیمیان؛ ضیاءالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.08 K)

5 اثر سم علف هرزکش Cycloate برروی رشد نماتد چغندرقند (Heterodera schachtii) در دو واریته چغندرقند (Beta vulgaris) و دوگونه چغندر وحشی Beta procumbens و B. patellaris مقاوم باین نماتد
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
سیروس ابیوردی؛ وجک آلتمن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.48 K)

6 اثر ضد میکروبی چند ماده مستخرجه گیاهی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی وزیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.77 K)

7 ایجاد یکنوع بیماری ویروسی بوسیله Carnatio Mottle virus در میخک های اصفهان و استفاده از تکنیک کشت مریستم برای کنترل آن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
اصغر مشاری گاوکانی؛ داریوش دانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.1 K)

8 ارتباط بین قارچ Verticillim dahliae kle.b و نماتد مولد غده در ریشه (Meloidogyne hapla chitwood) روی دو واریته نعناع روغنی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین اشتیاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.23 K)

9 ارزشیابی چند قارچکش سیستمیک و معمولی روی قارچ Rhizoctonia solani kuehn عامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود اخوت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.44 K)

10 استفاده از اشعه ایکس در مطالعه بیولوژی و رفتار پروانه زنبور مانند بیدمجنون Paranthrene tabaniformis Rottemburg(Lep.- Aegeriidae) و طرق مبارزه با آن درناحیه شیراز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بیژن حاتمی؛ صدرالدین شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.74 K)

11 استفاده از اشعه ایکس در مطالعه نشوونما، فعالیتها و رفتار سوسک چینی حبوبات Callosobruchus chinenis L و زنبور پارازیت آن Anisoptermalus calandrae (How) درون لوبیای چشم بلبلی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اصغر احمدی؛ صدرالدین شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.07 K)

12 آنوفلس استفنسی و اهمیت آن در انتقال بیماری مالاریا در استان فارس، جنوب ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نصرت اله عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.29 K)

13 بررسی اثر آیش و تناوب در کاهش جمعیت نماتد مولد غده Meloidogyne. SP در خاک
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
غلامرضا رسولیان؛ محمود اخوت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.45 K)

14 بررسی اثر بیماریزائی چند جدا شده از قارچ Rhizoctonia solani از روی ارقام مختلف نخود
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
شیرین قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.32 K)

15 بررسی اثر چند قارچکش روی سفیدک سطحی خیار
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباس شریفی تهرانی؛ عباس درخشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.66 K)

16 بررسی اثر چهار سم قارچکش روی بیماری سفیدک سطحی گلسرخ
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسن رضا اعتباریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.09 K)

17 بررسی اثر سموم دیازینون و مالاتیون در مبارزه با سرخرطومی یک نسلی یونجه Hypera postica در رامین (خوزستان)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کریم کمالی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (329.8 K)

18 بررسی اثر سموم دیازینون و مالاتیون در مبارزه با سرخرطومی مصری یونجه در رامین (خوزستان)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کریم کمالی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (306.53 K)

19 بررسی امکان بکار بردن کافور برای کنترل آفات انباری ضمن استفاده از سوسک چینی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ناصر زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (392.41 K)

20 بررسی بیواکولوژی لیتا Scrobipalpa ocellatella Boyd در شیراز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباد الله اقتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.99 K)

21 بررسی بیولوژی شب پره هندی Plodia interpunctella Hb. (Lep-pyralidae) روی یه نوع مواد غذایی و تاثیر تغذیه ازین مواد در رشد لار و با اندازه گیری طول آرواره های بالا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نورالدین شایسته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.55 K)

22 بررسی تاثیر سوشهائی از حشره کش میکربی باسیلوس روی کارادرینا
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.9 K)

23 بررسی عوامل تغییر دهنده جمعیت آفت سنهای مضر غلات ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد جواهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.67 K)

24 بررسی مقاومت نسبی ارقام مختلف صیفی و کنف بنماتد مولد غده ریشه Meloidogyne spp و آزمایش چند سم نماتدکش به منظور مبارزه با آنها
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ضیاء گرایلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.04 K)

25 بررسی مقدماتی بیولوژی شته سبز هلو در اهواز
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین حجت؛ گای بیشاپ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.88 K)