عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
اطلاعات دوره
عنوان دوره نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری نهم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1368
معرفی
تعداد مقالات: 215

1 اتیولوژی لکه برگی پسته در استان کرمان
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدمهدی امینائی؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.5 K)

2 اثر اندومیکوریزا در رشد نهال های پسته
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حمید مهرآوران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.12 K)

3 اثر عوامل جوی روی ترکیدگی میوه برخی از ارقام مرکبات در مازندران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمود رائینی؛ ناصر عبدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.65 K)

4 اثر کرکهای Pubesce موجود در سطح برگ گندم نسبت به مقاومت گیاه میزبان علیه شته غلات Rhopalosiphum Padi L
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدحسین کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.29 K)

5 اجرا مقاومت نسبی به زنگ قهوه ای در گندم
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.79 K)

6 ارزیابی چند قارچکش برعلیه Tilletia foetida عامل بیماری سیاهک پنهان گندم در شرایط دیم در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
علی اکبر بهجت نیا؛ ضیاءالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.56 K)

7 ارزیابی چند قارچکش سیستمیک و غیر سیستمیک برعلیه Leveillula taurica عامل سفیدک پودری اسپرس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
بهرام شریف نبی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.08 K)

8 ارزیابی فعالیت زنبور تریکوگراما در کنترل آفات مهم برنج و تعیین بعضی از عوامل موثر در افزایش کارائی آن
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ذکریا کریمیان؛ هوشنگ بیات اسدی؛ مسعود شفیعی حق شناس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.17 K)

9 ارزیابی کارآئی زنبور Trichorgramma spp علیه ساقه خوار Chilo suppressalis و کرم سبز برگخوار برنج Naranga aenescens در سال زراعی ۱۳۶۷
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
پرویز مستوفی پور؛ هاشم الحسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.24 K)

10 ارزیابی میزان تاثیر سمپاشی در کنترل نسلهای مختلف Chilo supprassalis (در ارتباط با وضعیت رویشی مزارع برنج شمال کشور)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد حیدری؛ پرویز مستوفی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.6 K)

11 آزمایش اثر پریزین در کنترل کنه واروآ انگل زنبور عسل
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ولی اله بندپی؛ محسن بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.15 K)

12 آزمایش تاثیر ترکیب سیلیسی در ایاساید علیه شپشه گندم Sitophilus granarius
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حسین هوشمند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.29 K)

13 استفاده از چند نوع برگ ریز علیه عسلک برگ پنبه Bemisia tabaci (Hom. Aleyrodidae)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
مهدی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82 K)

14 استفاده از گاز کربونیک رقیق بعنوان ماده بیهوش کننده در مطالعات حشره شناسی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم عبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.75 K)

15 اسید ریبونوکلئیک و یروئیدی در سیب زمینی های ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
حشمت اله رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.93 K)

16 افزایش رشد گندم و کنترل بیولوزیکی Pythium Ultimun Trow با آغشته نمودن بذور گندم توسط استرینهای Trichoderma harzianum Rifai
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ابراهیم پیغامی؛ جلید احمد؛ رالف بیکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.56 K)

17 امکان مبارزه بیولوژیک با بمیزیای پنبه
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
عباسعلی نصراللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.15 K)

18 انتخاب زنبور عسل معمولی (Apis mellifera L) بعنوان یک میزبان جدید، توسط کنه یوواروآ Euvarroa sinhai D.&B. (Acarina: Mesostimata) انگل زنبور عسل کوچولو (Apis florea F)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدسعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.24 K)

19 انتقال افقی (لارو به لارو) Vavaria pcrtugal (Microsporidia, protozoa) در پروانه ابریشم باف ناجور Lymantria dispar L. (Lep. Lymentriidea)
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
جواد حبیبی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.67 K)

20 اندازه گیری معادلات کینتیکی تجزیه دیمتوات در رابطه با میزان رطوبت های مختلف بر روی برنج
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
ایرج جوادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.4 K)

21 اهمیت ویروسهای بیماریزای جالیز در استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رحیم پرویزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.38 K)

22 بافت شناسی مراحل مختلف آلودگی در شش رقم گندم با درجات مختلف مقاومت به زنگ قهوه ای
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمد ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.88 K)

23 بخشی از گیاهان شهدزا و گروه زای مورد استفاده زنبور عسل کوچولو Apis florea F. (Hymenoptera: Apidae) در ایران
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
محمدسعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.82 K)

24 برخی خصوصیات ویروس موزائیک نوار کلروتیک قیاق
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کرامت اله ایزد پناه؛ و. هوت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.3 K)

25 بررسی اتیولوژی بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره گیاهپزشگی ایران ؛ نهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
رضا کامران؛ ضیاءالدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.04 K)