عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 2,040

1 Bottleneck، ﮐﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯿﺒﺎ، آﻧﺎﻟﯿﺰ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
عباس کربلائیان؛ سیروس امیری نیا؛ بهزاد همتی؛ حسین عمرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.02 K)

2 Nutritional Wisdom تاﺛﯿﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
علیرضا جعفری صیادی؛ عبدالحسین قاسمی؛ نسیم فرنودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.93 K)

3 اﺛﺮﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﯿﻠﻮی ذرت ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎه ﮔﻨﺪم ﻋﻤﻞ آوری ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺎز آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آزﻣﺎیش در جیره ﺗﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
صمد صادقی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.39 K)

4 اﺳﺘﻔﺎده ازBacillus lentus و Pseudomonas putida ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ در ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻮشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد تقی زاده؛ علی نیکنام؛ کوثر غریب ناصری؛ سیاوش عسکری؛ محمدامیر کریمی ترشیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (465.88 K)

5 اﺳﺘﻔﺎده از اوره ﮔﻮﮔﺮددار در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺰﻫﺎی ﮐﺮﮐﯽ راﯾﻨﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ درشکمبه
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
اکبر جواندل کور عباسلو؛ رضا طهماسبی؛ امید دیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.21 K)

6 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل روز آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﺻﻔﺘﯽ در ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
خبات خیر آبادی؛ صادق علیجانی؛ عباس رافت؛ غلامعلی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.97 K)

7 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورد اﺟﺰای وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ در ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد رزم کبیر؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ اردشیر نجاتی جوارمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (387 K)

8 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ Eco72 I ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮون 2 ژن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر رشد ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ ﻧﻮع دو 16 ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد رضایی؛ حسن حافظیان؛ قدرت رحیمی میانجی؛ الهه قاسمیان؛ حامد کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (379.78 K)

9 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ NspI ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮون 5 ژن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ در ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
حامد کاظمی؛ حسن حافظیان؛ قدرت رحیمی میانجی؛ الهه قاسمیان؛ محمد رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.76 K)

10 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ Pst I ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ UTR-5′ ژن ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ ﺷﺒﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿنی ﻧﻮع ﯾﮏ در ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد رضایی؛ حسن حافظیان؛ قدرت رحیمی میانجی؛ حامد کاظمی؛ الهه قاسمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.29 K)

11 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺰﯾﻤﯽ Tsp509I ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽﻫﺎی ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر ژن اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﮔﺎﻣﺎ در ﻣﺮغ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺮغ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺎزﻧﺪران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
الهه قاسمی سوربنی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ محمد رضایی؛ حامد کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (384.24 K)

12 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻓﺮار در ﺷﮑﻤﺒﻪ و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻓﺮد ﮐﺮﺑﻦ و شاﺧﻪ دار در ﺷﯿﺮ ﮔﺎوﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
مینا وزیری گهر؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضا یزدی؛ سوفی.جی کریزان؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ کوین.جی. شیکفیلد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.68 K)

13 اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺴﺎب ذرت ﺳﯿﻠﻮﺷﺪه ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
سمیه معینی زاده؛ علی اسدی الموتی؛ علی اکبر خادم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.11 K)

14 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﯿﺮه آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﻠﺖ، آﺟﯿﻠﯽ و آردی ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک، اﻓﺰاﯾﺶ وزن روزاﻧﻪ، ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻓﺮآسنجه های شکمبه ای در ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﺧﻮار ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
مجید کامل ارومیه؛ عباسعلی ناصریان؛ مهدی احسانی فریمانی؛ عطیه رحیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.04 K)

15 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﮔﻨﺪم در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
روح اله قاسمی؛ مهران ترکی؛ حسینعلی قاسمی؛ محمد زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (403.7 K)

16 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎﯾﺎ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﺧﺸﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﻮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮه ﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﻠﻮچی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
غلامحسین ایراجیان؛ سعید رضا اصغری؛ محمد سالار؛ محمدمهدی کثیریان؛ علی رشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.41 K)

17 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
مازیار مقدم تبریزی؛ محمد سالار معینی؛ محمدعلی ارجمندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.3 K)

18 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷتی.
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
مازیار مقدم تبریزی؛ محمد سالار معینی؛ محمدعلی ارجمندی
مشاهده مقاله

19 اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ﻣﺮﻏﯽ ﻋﻤﻞآوری ﺷﺪه در ﺟﯿﺮه ﭘﺮواری ﺑﺮهﻫﺎی ﻣﻐﺎﻧﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
نادر پاپی؛ حسن فضائلی؛ قاسم مقصودی نژاد؛ احمد اکبری کله سر؛ فریدون امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.25 K)

20 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﭘﺮی ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محمد کاکه باوه؛ مژگان کوکبی مقدم؛ حمیدرضا طاهری؛ محمدطاهر هرکی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.08 K)

21 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﮐﺸﺎورزی درﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
حسن فضائلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.72 K)

22 اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺠﺎﻟﻪی ﮔﻮار و آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢﻣﺮغ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
احمد محبی فر؛ محمد احسانی؛ مهران ترکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (376.09 K)

23 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺻﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺰﻫﺎی ﻋﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺘﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
س مرمضی؛ ر واعظ ترشیزی؛ ع.ا مسعودی؛ ع پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (381.99 K)

24 اثر 1-آلفاهیدروکسی کوله کلسفرول بر عملکرد مرغان مادر گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
مجید متقی طلب؛ محدثه هرمزدی؛ عبدالرضا کامیاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.66 K)

25 اثر pH و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ ای ﺑﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﻓﺮﻣﻨﺘﺮﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دو ﺟﺮﯾﺎنه
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ پنجمین کنگره علوم دامی ایران
محسن ساری؛ ﺳﺮﺟﯿﻮ ﮐﺎﻟﺴﺎﻣﯿﮕﻠﯿﺎ؛ آﻟﻔﺮد ﻓﺮرت؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (287.3 K)