عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 240

1 اثر اوره روی تثبیت بیولوژیکی ازت در 7 ژنوتیپ نخود فرنگی در شرایط هیدروپونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهری صفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (565.08 K)

2 اثر پیش جوانه دار شدن ( Pre-Sprouting ) غده های بذری سیب زمینی بر عملکرد محصول
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نیلی احمد آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.5 K)

3 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجژاء عملکرد ارقام ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامحسین سرمدنیا؛ زین العابدین طهماسبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (438.81 K)

4 اثر تنش نمک روی جوانه زنی, سبز شدن, رشد رویشی و پرشدن دانه در گندم واریته قدس
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
خسرو منوچهری کلانتری؛ زهره شریف زاده کرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.47 K)

5 اثر در نظر گرفتن تغییرات مکانی خاک روی کاهش فرونشت عمقی و افزایش راندمان استفاده از آب در مزرعه آبیاری جوی و پشته ای پنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی اکبر کامکار؛ یان و. هاپمن؛ سلی. و. والندر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (504.71 K)

6 اثر سیتوپلاسم بیگانه ( Alien Cytoplasm ) در تحمل به استرس و قابلیت کشت پرچم در گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد طاهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.58 K)

7 اثر فاکتورهای ژنی و محیطی روی کمیت و کیفیت محصول کتان روغنی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید ایران نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (575.9 K)

8 اثر محیط های کشت مختلف بر تشکیل جنین و گیاهان هاپلوئید از میکروسپورهای گیاه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم هنر نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (420.18 K)

9 اثر نژادهای مختلف Rhizobium leguninosarum بر عملکرد و سایر صفات زراعی عدس
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی احمدی؛ بهمن یزدی صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.93 K)

10 ایجاد گیاه منوپلوئید چغندر قند از طریق کشت تخمک تلقیح نشده
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
نسرین یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.48 K)

11 ایجاد لاین نر عقیم با خصوصیات کیفی ارقام ایرانی و دیگر اهداف مهم بهنژادی جهت استفاده در برنامه برنج هیبرید
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد جواد معین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (536.23 K)

12 ارائه روشی جدید جهت تعیین نسبتهای کلاسیک ژنوتیپی و فنوتیپی نسل F2 حاصل از آمیزش های پلی هیبریدیسم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
رضا حق پرست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.86 K)

13 ارزیابی ارقام عدس در برابر سرما
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
حیدر پناه پور؛ بهمن یزدی صمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (345.04 K)

14 ارزیابی ارقام گندم ایرانی از نظر تحمل به شوری
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین شاهسوند حسنی؛ سیروس عبد میشانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (684.41 K)

15 ارزیابی نتایج پژوهشهای علمی چند ساله در مورد امکاند کشت گیاهان بین زراعی پائیزه از جنس براسیکا در شرایط آب و هوائی خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی کاشانی؛ موسی مشگر باشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (459.25 K)

16 استفاده از بذر کار خطی توام با فارور در کشت گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد امین آسودار؛ سید ابوالحسن هاشمی دزفولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (489.8 K)

17 استفاده از پسماند ازت در زمین و برگ چغندرقند در زراعت گندم و تعیین مسیر ایزوتوپ پایدار ازت در تناوب زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
اکبر آبشاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.63 K)

18 استفاده از تکنیک الکتروفورز در اصلاح گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهرام گرامی؛ کلوین کوآلست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (565.55 K)

19 استفاده از روش موتاسیون در ایجاد لاینهای مقاوم به خوابیدگی در گندم طبسی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.41 K)

20 استفاده از صفات ظاهری, تکاملی و مقدار ازت گیاه در یک سلکسیون در سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسن زینالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (510.76 K)

21 استفاده از مارکرهای RAPD به عنوان تکنیک جدید در ژنتیک و اصلاح گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیروس عبدمیشانی؛ سی. او. کوالست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (367.36 K)

22 استفاده از مارکرهای مولکولی در اصلاح نباتات
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجیدرضا فولاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (689.3 K)

23 اصلاح برنج برای مقاومت بیشتر در مقابل علف کشها از طریق کشت بافت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
آقا فخر میر لوحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.85 K)

24 اصلاح ترتیکاله جهت استفاده دو جانبه و بررسی گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
مرتضی کشیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (580.95 K)

25 اصلاح جو برای آب و هوای خشک مدیترانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ اولین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد طاهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399.63 K)