عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 411

1 اثرات آللوپاتیک گیاهان زراعی بر روی یکدیگر
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جعفر بحرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.98 K)

2 اثرات آللوپاتیک گیاه درمنه Artemisia بر پدیده نیتریفیکاسیون
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصوره معینی؛ بهمن خالد برین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.71 K)

3 اثرات تراکم و تاریخهای برداشت ئر کیفیت بذر نخود
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جواد طباطبائیان؛ کاظم قاسمی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.41 K)

4 اثرات تنش شوری بر روی برخی صفات ارقام سورگوم علوفه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسلام مجیدی هروان؛ کاظم زاده کاظم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (348.25 K)

5 اثرات زمان کاشت و تراکم بوته بر روی اجزاء عملکرد لاین16-61-1 ماش در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسنعلی عابدی؛ بهرام مجدنصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.01 K)

6 اثرات سوء نسبت جذب سدیم در آب آبیاری بر رشد گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا آستارائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (319.37 K)

7 اثرات شرایط غرقاب بر مراحل اولیه رشد جوانه زنی و سبز شدن گندم در شرایط خاک پایین دست درود زن در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی فرید؛ یحیی امام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.03 K)

8 اثرات همجواری کالوس های گونه های مختلف در کشت بافت گیاهی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود خسروشاهلی؛ بهرام باغبان کهنه ورز؛ شهناز عاشوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.95 K)

9 اثر آرایش و تراکم کاشت بر جذب تشعشع، عمکلرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا زمانی؛ عوض کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.29 K)

10 اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد آفتابگردان روغنی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا قادری؛ حمید رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.92 K)

11 اثر تاریخهای کاشت مختلف بر روی عملکرد دانه و اجزا ان در ارقام زودرس و متوسط رس سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نخ زری مقدم؛ هوشنگ آلیاری؛ محمدرضا شکیبا؛ محمد مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (408.22 K)

12 اثر تراکم بر عملکرد اجزاء عملکرد و کیفیت بذر ارقام سویا بصورت کشت دوم در منطقه نیشابور
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا میرزائیان؛ محمدحسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (363.39 K)

13 اثر ترکیبات هورمونی بر واکنش کالوس زایی، باززایی و ریشه زایی گیاه در نیشکر
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی محمد شکیب؛ اسلام مجیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (390.38 K)

14 اثر تنش خشکی بر انتقال مواد فتوسنتزی در گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی احمدی؛ دنیس آ بیکر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (331.87 K)

15 اثر رژیمهای مختلف رطوبت خاک در عملکرد الیاف پنبه و بازده آب مصرفی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا قائمی؛ حمید سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.12 K)

16 اثر رژیمهای مختلف رطوبتی روی خواص زراعی دو رقم ذرت خوشه ای در منطقه زیر سد درودزن کوشک در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شاهرخ جهان بین؛ کرامت اله رزمی؛ حسین غدیری؛ علی اکبر کامگار حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (503.87 K)

17 اثر سردی و گرمی آب آبیاری و اثر زمانها و تراکم های مختلف کاشت بر روی اجزاء عملکرد لاینهای امید بخش توده محلی برنج در لنجان اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسنعلی عابدی؛ محمود دامادزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.84 K)

18 اثر سطوح مختلف ازت و فسفر بر رشد و نمو و عملکرد گیاه ذرت دانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ماشا اله دانشور؛ بیژن باجلان؛ محمد شیخ؛ محمد فیضیان؛ اکبر سهرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.67 K)

19 اثر سورفاکتانت، غلظت و زمان محلول پاشی مالئیک هیدرازید بر کنترل جوانه های سیب زمینی در انبار
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه اتحادنیا؛ حسینعلی قربانی؛ فیروزه نواب اکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.8 K)

20 اثر شوری آب تلخه رود آجی چای بر جوانه زنی بذور گندم و طبقه بندی این بذور با تجزیه کلاستر
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر خورشیدی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ فیروز نادری؛ مصطفی ولیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (357.52 K)

21 اثر طول دوره رویش بر روی خواص فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندرقند با مقایسه دو روش کشت مستقیم و گلدانی در منطقه اقلید و سرحد چهاردانگه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پروانه هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (396.2 K)

22 اثر علفکشهای انتخابی در مبارزه با علفهای هرز نخود
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ناصر مجنون حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.18 K)

23 اثر فاصله کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد دو رقم ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی منیعی؛ حمید رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.15 K)

24 اثر فاکتورهای محیطی و ژنی بر روی میزان اسید سیانیدریک دانه های کتان روغنی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید ایران نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (373.61 K)

25 اثر فواصل بین و روی ردیفهای کاشت بر خصوصیات مرفولوژیکی برگ سه هیبرید ذرت در طبقات مختلف کانوپی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سومین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود طالبیان مشهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.54 K)