عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 448

1 آیا Gossypiumarboreum, Gossypiumherbaceum اجداد مستقیم زیرژنوم a در پنبه های تتراپلوئید می باشند
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وای. ام آقایوف؛ وای. ای علی اف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (312.23 K)

2 آب مصرفی نیشکر
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصور صارمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.6 K)

3 اثرات آللوپاتیک گیاه اویارسلام ارغوانی ( Cyperus rotundus ) برنیتریفیکاسیون
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهمن خلدبرین؛ مریم ضابطیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.23 K)

4 اثرات آللوپاتیک گیاه اوریار سلام ارغوانی ( Cyperus rotundus ) بر گیاهان عالی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بهمن خلدبرین؛ مریم ضابطیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.15 K)

5 اثرات تاریخ کاشت بر دو بیماری موزائیک و کوتولگی زبر ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ایرج نقشگر؛ محمد صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.13 K)

6 اثرات تاریخ کاشت بر رشد نمو ارقام گلرنگ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن باقری؛ محمدرضا خواجه پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.1 K)

7 اثرات تراکم بوته و رقم برشاخصهای رشد و ارتباط آن با عملکرد دانه آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاشف مهرداد؛ مهدی کریمی؛ عبدالمجید رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.8 K)

8 اثرات تنش شوری بر وضعیت پتانسیل آب یونهای سدیم و پتاسیم در برگ پرچم دو رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید زهتاب سلماسی؛ کاظم پوستینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (388.2 K)

9 اثرات تنش شوری تنش رطوبتی بر روی جوانه زنی 5 رقم یونجه یکساله
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهری صفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (476.79 K)

10 اثرات رژیمهای آبیاری و سطوح ازت سرک بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا چیتی ( لاین آزمایشی 11816 )
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابراهیم زینلی قلی آباد؛ مهدی کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.81 K)

11 اثرات ژنوتیپ, BAPو Sucrose در تولید ریز غده سیب زمینی از گیاهچه های حاصل از کشت مریستم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شهرام احمدیان؛ سیروس عبدمیشانی؛ رضا ضرغامی؛ ناصر خدابنده؛ میترا سراج آذری؛ مریم رنگرزجدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.11 K)

12 اثرات شیوه های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد علی حاج عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.9 K)

13 اثرات فاصله خطوط و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه آفتابگردان رقم رکورد
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احمد نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.04 K)

14 اثرات مدت زمان پیری تسریع شده بر بنیه بذر آگروپایرون
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شریف مسعود اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.29 K)

15 اثرات میزان آبیاری و کود ازته سرک بر رشد رویشی و شاخصهای رشد آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ساسان رضا دوست؛ مهدی کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (362.52 K)

16 اثرات منابع و مقادیر کودهای ازته بر شاخص های رشد و ارتباط آن با عملکرد دانه ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسماعیل نصر اصفهانی؛ ناصر خدابنده؛ مهدی کریمی؛ هوشنگ یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (471.36 K)

17 اثر اندازه و چگالی بذر بر قابلیت زیست و قدرت بذر سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
افشین سلطانی؛ ناصر لطیفی؛ مهدی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.1 K)

18 اثر تاریخ کاشت بر رشد, عملکرد و اجزاء عملکرد 5 لاین پیشرفته سویا در شرایط آب و هوایی کرج
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ناصر مجنون حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.67 K)

19 اثر تاریخ کاشت و پیش جوانه زنی غده های بذری بر روی شاخص های رشد و عملکرد ارقام سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا سبحانی؛ داریوش مظاهری؛ عوض کوچکی؛ هدایت غفاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (414.28 K)

20 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر صفات زراعی, روند رشد و عملکرد دانه دو رقم کلزای روغنی پاییزه در منطقه کرج
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امیر حسین شیرانی راد؛ محمدرضا احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (429.13 K)

21 اثر تاریخهای مختلف کاشت بر روند رشد, عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام سویا در شرایط کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کیوان شمسی؛ عطا اله سیادت؛ قربان نور محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.58 K)

22 اثر تراکم کاشت بر روی شاخص برداشت, عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام جدید گندم آبی نان ویژه مناطق معتدل
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامحسین احمدی؛ هبت اله پلوس؛ امیر کیوان کفاشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (311.93 K)

23 اثر تراکم کاشت, فواصل بین و روی ردیف بر عملکرد و اجزاء عملکرد 5 لاین پیشرفته سویا در شرایط آب و هوائی کرج
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ناصر مجنون حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.87 K)

24 اثر تراکم های مختلف کاشت بر مراحل نمو, عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت بعنوان کشت تاخیری
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرشید وزین؛ عبدالمجید رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (548.67 K)

25 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد, اجزاء عملکرد, خصوصیات رشد و کیفیت بذر سویا به عنوان کشت دوم در منطقه مشهد
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
گودرز احمدوند؛ عوض کوچکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (475.07 K)