عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,229

1 ---
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدباقر سلیمی؛ محمود سعیدی شاه کیله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (445.32 K)

2 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ در ﺑﯿﻦ 14 ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ذرت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم حاجی بابایی؛ فرهاد عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.83 K)

3 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﯾﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻔﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ارقام رایج برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا جزایری نوش آبادی؛ حسین جمالی؛ عباس زارعیان؛ حسین صادقی؛ احسان پورعابد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.74 K)

4 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهرا عابدی؛ جلال صبا؛ افشین توکلی؛ کاظم سلیمانی؛ مینا یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.63 K)

5 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺪاﯾﺖ روزﻧﻪای ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻨﺶ اﺳﻤﺰی ﮔﻨﺪم دوروم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
افراسیاب راهنما؛ رنا مانر؛ ریچارد جیمز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.91 K)

6 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آماری چند متغیره در گروه بندی ارقام گندم نان تحت تنش سرمای بهاره
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید محمدی؛ رضاقلی میرفخرایی؛ علیرضا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (323.78 K)

7 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﯾﭙﯽ (Haplotype analysis) و ﻣﺪل ﺳﺎزی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ژن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﮐﯿﻔﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حبیب اله قزوینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.95 K)

8 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﯾﭙﯽ (Haplotype analysis) و ﻣﺪل ﺳﺎزی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ دو ژن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﮐﯿﻔﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حبیب اله قزوینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.51 K)

9 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻮری ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺞ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه قمر؛ محمدرضا سیاهپوش؛ پیمان حسیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.92 K)

10 اﺛﺮﻗﺎرچ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰا آرﺑﻮﺳﮑﻮﻻر ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد،اﺟﺰای ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ دورﻗﻢ ﺳﻮرﮔﻮم داﻧﻪای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرشید صادقی می آبادی؛ سعید نجاری؛ جواد حمزه یی؛ محمدعلی ابوطالبیان؛ علی سپهری؛ سعید موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.1 K)

11 اﻟﻘﺎء ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺬور در دو ﺗﯿﭗ ﻧﺨﻮد ﮐﺎﺑﻠﯽ رﻗﻢ ﻗﺰوﯾﻦ( و دﺳﯽ )رﻗﻢ ﮐﺎﮐﺎ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا عیوضی؛ حامد هاشمی خبیر؛ هاتف هاشمی خبیر؛ ساسان رضادوست؛ زهرا هاشمی خبیر؛ علی شفیعی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (341.58 K)

12 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎی ذرت و ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﻬﺎر ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﺳﻮرﮔﻮم ﻋﻠﻮﻓﻪای در ﻣﺸﻬﺪ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه سلطانپور خزاعی؛ محمد حسن هادی زاده؛ سید حسین ترابی؛ لیلا علیمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.05 K)

13 اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان )ﺗﻮده ﺑﺠﻨﻮرد و ﺗﻮده ﻗﺎﯾﻦ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﺖ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺎﻧه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم علیمحمدی؛ ابراهیم عزیزاو؛ مجید مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.88 K)

14 آﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎیﻫﺮز در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دارﻧد
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سجاد میجانی؛ علی قنبری؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مهدی افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.59 K)

15 ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز در ﮔﯿﺎه زراﻋﯽ ارزن
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید عباسپور؛ هادی ذهبی؛ لیلا علیمرادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.11 K)

16 اﺛﺮﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ اﮐﯿﻨﺎﺳﻪEchinacea purpurea
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نورا ملک پور؛ اسفندیار فاتح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.61 K)

17 ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮی، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ و روش ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ، درﺻﺪ ﺑﻼل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻼل ذرت ﺳﺎﻻدی رﻗﻢ داﻧﻪ ﻃﻼﯾﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید نصراله الحسینی؛ آتنا رحمانی؛ سعید خاوری خراسانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (290.46 K)

18 اثرات ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﯿﻤﺮ ب ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﻨﺪم ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مرضیه عباباف؛ عبدالمهدی بخشنده؛ عطااله سیادت؛ محمدحسین قرینه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.55 K)

19 اثرات ﮐﺎدﻣﯿﻮم ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻠﺰا رﻗﻢ ﺳﺎری ﮔﻞ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابراهیم بنیاس؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ شاهین اوستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.53 K)

20 اثر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﺷﺖ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاء ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﺮﯾز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوالفضل محمد علیزاده؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.32 K)

21 اثرات ﻣﺼﺮف ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ روی، ﺑﺮ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسماعیل یساری؛ ساعده مظفری؛ امید قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.44 K)

22 اثرات ﺗﻨﺶ خشکی انتقال ﻣﺠﺪد ﻣﺎده ﺧﺸﮏ در ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮ آبی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین علیزاده؛ داود ارادتمند اصلی؛ مجتبی یوسفی راد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.52 K)

23 اثرات عناصر رﯾﺰ ﻣﻐﺬی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد، درﺻﺪ روﻏﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اسماعیل یساری؛ ساعده مظفری؛ عینعلی شفیعی؛ امید قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.62 K)

24 اثرات ﺳﻄﻮح آﺑﯿﺎری و روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠف ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب دو رﻗﻢ ﮔندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی کریمی؛ موسی مسکرباشی؛ مجید نبی پور؛ سعید برومندنسب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.17 K)

25 اثراﻧﻮاع ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن (ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و تلفیقی ) ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺷﺒﺪر ﺑﺮﺳﯿﻢ در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺎ رﯾﺤﺎن
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ دوازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سارا صفی خانی؛ محمدرضا چائی چی؛ احمدعلی پوربابایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (317.06 K)