عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,403

1 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی ISSR در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﺒﺮق
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید فرخ پور؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (126.13 K)

2 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ﻧﺨﻮد (.Cicer arietinum L )
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حدیث حسنی؛ داریوش نباتی احمدی؛ پیام پزشکپور؛ کریم سرخه؛ حمید رجبی معماری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.16 K)

3 اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻛﺎﻳﻤﺮ ﻛﻴﺘﻴﻨﺎز 42 ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﺰا ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎرچ Alternaria solani
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ زهرا مقدسی جهرمی؛ عصمت جورابچی؛ محبوبه ضیائی؛ نسیم زرین پنجه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (225.7 K)

4 اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ در ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺗﺸﻨﻪداری ( Scrophularia striata Boiss. )
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهری آویش حصار؛ مراد جعفری؛ رامین ملکی عسگرآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (437.74 K)

5 ﺑﺎززاﻳﻲ درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻮیا ( Stevia rebaudiana Bertoni )
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وحید مهری زاده؛ بهرام باغبان کهنه روز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.16 K)

6 اثر آبیاری تکمیلی و کودهای روی و پتاسیم بر تغییرات کلروفیلی نخود
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فردین مومنی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ پرویز شکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (152.87 K)

7 اثرات اسمزی و یونی تنش شوری با استفاده از پاسخ‌های فتوسنتزی گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
افراسیاب راهنما؛ رنا مانز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.54 K)

8  اثرات الکل چرب بر روی جوانه های جانبی دو واریته توتون (Nicotiana tabaccum) بارلی 21 و KY907
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فریدون قاسمی پور؛ نادر جلیل نژاد؛ عبدالله جوانمرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.72 K)

9 اثرات آللوپاتیک ژوگلان بر برخی شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه رئیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.27 K)

10 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر برخی صفات فیزیولوژیک لوبیا قرمز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه رئیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.43 K)

11 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی پوست سبز میوه گردو بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه لوبیا قرمز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه رئیسی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.54 K)

12 اثرات آماده‌سازی بذر توسط پیریدوکسین بر روی صفات زراعی لوبیای معمولی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوالفضل معصومی زواریان؛ محسن اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (165.97 K)

13 اثرات اندازه‌ی بنه و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیرا سامع؛ امیررضا صادقی؛ بهمن پاسبان اسلام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (132.62 K)

14  اثرات پرایم پلاس بر روی ویژگی‌های کمی و کیفی توتون (Nicotiana tabaccum)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ناجیل کریمی؛ نادر جلیل نژاد؛ عبدالله جوانمرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.57 K)

15 اثرات پرایمینگ به وسیله کینتین بر روی شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانتی پراکسیداز و کاتالاز بذر گیاه دارویی سرخارگل
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوالفضل معصومی زواریان؛ محسن اصغری؛ سحر صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (168.21 K)

16 اثرات تابش ماوراء بنفش بر جوانه زنی بذر و ،محتوای پروتئین در دو رقم لوبیا قرمز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بابک پیکرستان؛ محمد رئیسی؛ حمید مدنی؛ فرهاد فرح وش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.1 K)

17 اثرات تاریخ‌های کاشت بر صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا طهماسبی؛ امیر میرزایی؛ رحیم ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.82 K)

18 اثرات تاریخ‌های مختلف کاشت بر خصوصیات فنولوژیک ارقام سویا در شرایط آب و هوایی ساری
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
لاله ولایی؛ عباس قنبری؛ سلمان دستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (150.34 K)

19 اثرات تیمار‌دهی با سالیسیلیک اسید درزمان‌ها و غلظت‌های مختلف بر روی رشد سلولی در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وحید صیادی؛ علی اشرف مهرابی؛ مهدی صیدی؛ خشنود نوراللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (152.67 K)

20 اثرات تنش خشکی بر ساختار کورتکس در ریشه های بذری سه رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پریسا خواجه پور؛ علی اکبر مقصودی مود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (133.09 K)

21  اثرات تنش شوری بر عملکرد و اجزای آن و میزان جذب پتاسیم و سدیم و نسبت آن ها در سه رقم سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مینو طایفه نوری؛ سجاد رحمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (134.02 K)

22 اثرات خاکورزی حفاظتی، مدلهای کشت و استفاده از بقایای گیاهی در عملکرد سویا در الگوی کشت سویا - گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی منصفی؛ نفیسه رنگ زن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (162.58 K)

23 اثرات دزهای علفکش ایمازاتاپیر و تراکم علفهرز گاوپنبه بر عملکرد دانه سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم مدانلو؛ رحمت عباسی؛ ایراندخت منصوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (124.81 K)

24 اثرات دمای بالا و مدت زمان در معرض بودن بر زنده‌مانی غده توده‌های مختلف اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد روزخش؛ وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (120.55 K)

25 اثرات کلشی سین برروی تعداد برگ گیاه آلوئه ورا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید معصومیان؛ جعفر مسعود سینکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.68 K)