عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 846

1 GSAC یک مدل کامپیوتری عمومی برای شبیه سازی عملکرد گیاهان زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.77 K)

2 اثرات الگوی کاشت و تراکم بوته روی رشد و عملکرد سه رقم سیب زمینی در منطقه اردبیل ریخت شناسی بوته و تجمع ماده خشک
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعید صادق زاده؛ ابولحسن هاشمی دزفولی؛ عطا اله سیادت؛ مصطفی ولیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.06 K)

3 اثرات برنامه های متفاوت ابیاری و مقادیر مختلف باکتری بر روند رشد برخی از پارامترهای انالیز رشد عملکرد سویا در منطقه دزفول
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا شکوه فر؛ علیرضا طالعی؛ ناصر خدابنده؛ ابوالحسن هاشمی دزفولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.84 K)

4 اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر بر عملکرد ماش
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ایرج ملک زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.09 K)

5 اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی ارقام مختلف ذرت دانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسن مختارپور؛ حسن زینالی؛ کاظم پوستینی؛ رجب چوگان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.33 K)

6 اثرات تراکمهای مختلف کاشت برعملکرد علوفه و دانه ارقام جو و تریتیکاله
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود قدسی؛ محمود ناظری؛ حسین هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.36 K)

7 اثرات تعداد دفعات کشت تک گره و موفقیت مکانی گره های روی ساقه در تولید ریز غده از گیاهچه های حاصل از کشت بافت سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شهرام احمدیان؛ رضا ضرغامی؛ سیروس عبد میشانی؛ ناصر خدا بنده؛ میترا سراج اذری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.97 K)

8 اثرات دوره های مختلف تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی نیشکر وارتیه CP57 در شرایط اقلیمی خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احمد نادری؛ ابوالحسن هاشمی؛ رضا شکرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.95 K)

9 اثرات شوری بر فتوسنتز ارقام گندم حساس و مقاوم به شوری
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد کافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.1 K)

10 اثرات کلش جو و تراکمهای بوته بر خواص کمی و کیفی دانه دو هیبرید ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نصراله کاظمی؛ محمود احمدی؛ مجید افیونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.82 K)

11 اثرات کمبود آب بر سرعت و دوام پرشدن دانه عدس در تراکمهای مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ افشین سلطانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.6 K)

12 اثرات کود ازته سرک و میزان آبیاری بر روند رشد و خصوصیات کمی و کیفی چغندر قند در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسن امساکی؛ ایرج علیمرادی؛ مهدی کریمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.32 K)

13 اثرات محدودیت آب و کیفیت بذر بر سبز شدن و رشد گیاهچه دو گونه در منه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم قاسمی گلعذانی؛ امیرحسین طالب پور صباغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.45 K)

14 اثرات مقدار ازت و تقسیط آن بر چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.09 K)

15 اثر اندازه بذر و عمق کاشت بر چگونگی سبز شدن و رشد گیاهچه ذرت هیبرید SC704
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
قدرت اله فتحی؛ عبدالکریم بنی سعیدی؛ خلیل عالمی سعید؛ عباس هوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.74 K)

16 اثر برگزدایی بر الگوی تجمع ماده خشک و عملکرد نهایی ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
یحیی امام؛ محمد جواد ثقه الاسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.22 K)

17 اثر برگزدایی بر عملکرد و راندمان مصرف آب در ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
یحیی امام؛ محمدجواد ثقه الاسلامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.29 K)

18 اثر تاریخ برداشت بر روی عملکرد و غلظت کاردنلولید بر گ موگه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
هوشنگ آلیاری؛ کاظم قاسمی گلعذانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.16 K)

19 اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم چغندر قند
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن رشدی؛ ساسان رضا دوست
مشاهده مقاله | اصل مقاله (377.8 K)

20 اثر تاریخ کاشت تراکم بوته بر عملکرد و خواص فیزیکوشیمیایی دانه در هیبریدهای مختلف ازت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمود اطرشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (421.2 K)

21 اثر تاریخ کاشت و مرحله برداشت علوفه روی عملکرد دانه و علوفه در کشت دو منظوره گندم رقم هیرمند در سیستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوالفضل رئوفی؛ حسین غدیری؛ محمدتقی آساد؛ محمدجعفر بحرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (473.84 K)

22 اثر تاریخ کاشت و میزان ازت بر عملکرد و اجزا ان در عدس
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی نخزری مقدم؛ محمود رمرودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.48 K)

23 اثر تراکمهای مختلف بوته بر محصول دانه و اجزا عملکرد در اراقام مختلف گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید دباغی؛ هوشنگ آلیاری؛ کاظم قاسمی؛ محمدرضا شکیبا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.13 K)

24 اثر تغذیه ازت در کشت توام با خیار و بادنجان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
جهانگیر عباس کوهپایگانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.51 K)

25 اثر تنش آبیاری ناشی از فواصل آبیاری ها بر روی عملکرد و اجزا عملکرد و خصوصیات مرفولوژیکی ذرت رقم 704 تحت شرایط اقلیمی اهواز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
منصور صارمی؛ عطا اله سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.42 K)