عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 916

1 47A/Alborz رقم مناسب گندم دیم برای آبیاری تکمیلی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کورش نادر محمودی؛ جمشید قبادی؛ نوذر بهرامی؛ علی اشرف طلیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (399 K)

2 آبیاری تکمیلی و تعیین نیاز غذایی در زراعت نخود دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی اشرف طلیعی؛ کیومرث صیادیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.51 K)

3 اپتیمم نمودن شرایط موثر در کشت بافت ارقام نخود. Cicer arietinum L موجود در کشور
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید رضا وصال؛ عبدالرضا باقری؛ عباس صفرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.03 K)

4 اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
وفا توشیح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (292.37 K)

5 اثرات بقایای گیاهی و خاک ورزی روی عملکرد ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد برزعلی؛ زین العابدین طهماسبی؛ حشمت امیدی؛ عباسعلی نوری نیا؛ سید رضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.3 K)

6 اثرات پتاسیم و ریز مغذیها بر عملکرد و میزان پروتئین دانه ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رضا فرشاد؛ محمدجعفر ملکوتی؛ لیلی علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.51 K)

7 اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های فیزیولوژیکی ارقام ذرت دانه ای( کشت تابستانه) در منطقه سیستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی دهمرده؛ جعفر ولیزاده؛ محمد حسین سنگتراش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (545.22 K)

8 اثرات تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کودهای ازته و فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد و کمیت و کیفیت روغن رقم طلایه کلزا در گرگان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین عجم نوروزی؛ حبیب ا... میرزایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (557.64 K)

9 اثرات تراکم بوته بر عملکرد هیبریدهای KSC704 و KSC604 ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود محسنی؛ حمداله کاظمی؛ مصطفی ولیزاده؛ کاظم قاسمی گلغدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.19 K)

10 اثرات تراکم کاشت بر عملکرد , اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام کلزای پاییزه Brassica napus l در منطقه مشهد
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شهرام امیر مرادی؛ رحیم هنر نژاد؛ مهدی نصیری محلاتی؛ مهدی عزیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.87 K)

11 اثرات تراکم ها و ارقام مختلف در سطوح متفاوت کود ازته استارتر روی عملکرد, صفات زراعی و برخی پارامترهای آنالیز رشد سویا در منطقه کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
پردیس برومندان؛ سعید جلالی هنرمند؛ ناصر خدابنده؛ علیرضا طالعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (559.55 K)

12 اثرات تراکم و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم SC704 در شرایط آب و هوایی مازندران (ساری)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدعلی اسماعیلی؛ علیرضا قنبری؛ احمد بانکه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.72 K)

13 اثرات تراکم و فاصله ردیف بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم SC704 در شرایط آب و هوایی مازندران (ساری).
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدعلی اسماعیلی؛ علیرضا قنبری؛ احمد بانکه ساز
مشاهده مقاله

14 اثرات تنش خشکی اوایل فصل رشد بر هدایت روزانه ای, دمای برگ و مقدار پرولین در ژنوتیپای چغندر قند.
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم محمدیان؛ فرخ رحیم زاده خوی؛ محمد مقدم؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.58 K)

15 اثرات تنش خشکی اوایل فصل رشد روی فلورسانس کلروفیل a و میزان کلروفیل در ژنوتیپ های چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رحیم محمدیان؛ فرخ رحیم زاده خوی؛ محمد مقدم؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ سید یعقوب صادقیان مطهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (383.5 K)

16 اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه و صقات زراعی وابسته به آن در ژنوتیپ های گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احمد نادری؛ غلامعباس مشرف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.03 K)

17 اثرات تنش شوری بر لاینهای پیشرفته گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اکبر قندی؛ مهرداد محلوجی؛ داود افیونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.76 K)

18 اثرات تنش های خشکی و شوری بر رشد اندام هوایی و ریشه نهال ارقام روز کوتاه پیاز
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد جواد آروین؛ نسرین کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (324.94 K)

19 اثرات خشکی در کنجد
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد عباسعلی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سعدا... منصوری؛ داود حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.33 K)

20 اثرات درجات مختلف شوری ناشی از سدیم کلراید بر جوانه زنی چهار رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد حسین صابری؛ محمد حسن راشد محصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.54 K)

21 اثرات دز ژن میزان آمیلوز و غلظت ژل درآندوسپرم دانه برنج ( .Oryza sativa L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کورس ربیعی؛ مصطفی ولیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.67 K)

22 اثرات دور آبیاری و کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد و میزان روغن تولیدی سه رقم سویا بعنوان کشت دوم در گرگان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین عجم نوروزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (574.46 K)

23 اثرات سیلیس و ازت روی رشد, خوابیدگی و پر شدن دانه برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
الهیار فلاح؛ شاوبینگ پنگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (416.88 K)

24 اثرات شوری و سن گیاه بر تبعیض ایزوتوپهای کربن گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد کافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (338.73 K)

25 اثرات طول روز و حرارت بر رشد و نمو ارقام آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرامرز سیدی؛ محمدرضا خواجه پور؛ عیدالمجید رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (350.83 K)