عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 975

1 CORN SILAGE QUALITY RESPONSE TO CROP PLANTING DENSITY
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.08 K)

2 CROP PLANTING PROPORTIONS EFFECTS ON SILAGE VOLATILE FATTY ACIDS OF CORN AND LEGUME
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (577.66 K)

3 Effects of drought stress on oil characteristics of Carthamus spec
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (687.93 K)

4 Estimation the potential effects of osmotic (salinity and drought stress) on germination of clodinafop-propargyl resistant and susceptible biotypes of rigid ryegrass
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین ثابت زنگنه؛ حمیدرضا محمددوست؛ علی اصغری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (620.53 K)

5 Evaluation of some toxic effects of urban compost on forage production of Medicago sativa in sandy and clayey soil
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.88 K)

6 Genetic analysis of some physiological traits in bread wheat under drought stress
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (670.63 K)

7 Mapping two new QTLs for days to flowering in bread wheat
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (636.1 K)

8 Physiological Responses (Leaf Osmolytes and Nutrients) of Lallemantia iberica to Supplementary Irrigation Cultivated at Narrow Rows
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علیرضا پیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.74 K)

9 POLLEN PRODUCTIVITY AND VIABILITY OF INBRED BRASSICA
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (634.24 K)

10 Polymorphism of Salinity Stress- Tolerance Related Genes and SSR Markers in Triticale
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (655.1 K)

11 Response of mycorrhizal grass pea to salinity
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Alireza Pirzad
مشاهده مقاله | اصل مقاله (652.95 K)

12 Transformation of Iranian Rice Mediated by Agrobacterium tumefaciens for Enhanced Phosphorus Uptake
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (777.44 K)

13 اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺜﺒﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ روش رﻗﺖ اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن15
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نجات پیرولی بیراوند؛ احمد موسوی شلمانی؛ ابارهیم مقیسه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (622.37 K)

14 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﻗﻢ ذرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺣﺮارﺗﻲ درﺟﻪ-روز-رﺷﺪ)GDD( ﺑﺮای ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کامران انوری؛ منوچهر حاجی آقا یاری؛ کیوان پیروتی؛ مهدی تاجبخش؛ رجب چوگان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.32 K)

15 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﺪادی ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرشته رستم خانی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمدمهدی مجیدی؛ مهدی قیصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (632.09 K)

16 اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﻤﻞ در ژﻧﻮﺗﻴﭗﻫﺎی ﺗﺤﻤﻞ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﺷﻮری ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب چغندر قند
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
زهرا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (736.59 K)

17 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﻴﻦﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حامد ابارهیم زاده؛ حسن سلطانلو؛ ساناز رمضانپور؛ مهران عنایتی شریعت پناهی؛ علی اسکندری؛ محمود لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (619.8 K)

18 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮاﻟﻲﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ miRNAﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻨﺪم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احسان محسنی فرد؛ بهنام بخشی؛ رضا فتوت؛ قاسم حسینی سالکده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.3 K)

19 اﻧﺘﻘﺎل ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻮری AtSOS3 ﺑﻪ ﮔﻴﺎه ﻫﻮﻳﺞ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
خدیجه مسلم نژاد؛ مقصود پژوهنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (948.85 K)

20 اﻧﺘﻘﺎل ژن ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ AsnB رﻣﺰ ﻛﻨﻨﺪه ی آﻧﺰﻳﻢ L-آﺳﭙﺎرژﻳﻨﺎز II ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﻮاﺳﻄﻪ Agrobacterium rhizogene
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
لیلا اله ویسی؛ کسری اصفهانی؛ مراد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (680.36 K)

21 اﻟﻘﺎی رﻳﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم راﻳﺰوژﻧﺰ در ﮔﻴﺎه رازﻳﺎﻧه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نیشتمان عبدی؛ ابراهیم دورانی؛ سعید اهری زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (665.62 K)

22 اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ در ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه زرﻳﻦﮔﻞ، ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد، ﻗﺮنآﺑﺎد و ﻗﺮهﺳﻮ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرزاد دیلم؛ بهنام کامکار؛ امید عبدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.85 K)

23 اﻣﻜﺎنﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺬرﭘﻮﺷﺶدار ﺷﺪه ﭘﻠﺖ ﺗﻮﺗﻮن در اﻳﺮان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حامد زمانی؛ محمدعلی چگینی؛ عظیمه حسینی؛ عبدالغفور قلیزاده؛ عبدالرحیم مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (688.56 K)

24 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﻛﻴﻨﻮا ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻮر در اﻳﺮان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معصومه صالحی؛ فرهاد دهقانی؛ سعید سعادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (647.15 K)

25 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاﻳﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎک و اﺳﺎﻧﺲ در ﮔﻴﺎه ﻧﻌﻨﺎ ﻓﻠﻔﻠﻲMentha piperita L. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﭼﺎر و ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاﻳﻲ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ چهاردهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
روما کلهرمنفرد؛ محمدرضا اردکانی؛ فرزاد پاکنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.09 K)