عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 919

1 .
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zohreh Emami Bistgani؛ Abdolmehdi Bakhshandeh؛ Mohammad Reza Morshedloo
مشاهده مقاله | اصل مقاله (782.21 K)

2 ...
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Naeem Khan؛ Bano Asghari؛ ali babar؛ Morteza Siavoshi؛ Peiman Zandi؛ Katarzyna Możdżeń؛ Saikat Kumar Basu
مشاهده مقاله

3 ....
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Sara Farokhzadeh؛ Barat Ali Fakheri؛ Nafiseh Mahdinejad؛ Sirus Tahmasebi؛ Abbas Mirsoleimani؛ Esmaeil Farokhnejad؛ Alireza Salehifard
مشاهده مقاله | اصل مقاله (644.71 K)

4 .....
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zahra Abbasi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.28 K)

5 ........
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zeinab Pirsalami؛ Asad Mausoumiasl؛ Hossein Shahsavand
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.14 K)

6 .........
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zahra Noori؛ Ghizan Saleh؛ Majid Foroughi؛ Rahmatollah Behmaram
مشاهده مقاله | اصل مقاله (558.1 K)

7 ..........
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Fatemeh amini؛ Sina Kamali
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.57 K)

8 ...........
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Rahim Amirikhah؛ Nematollah Eetemadi؛ Mohammad Reza Sabsallian؛ Ali Nikbakht؛ Ali kandari3
مشاهده مقاله | اصل مقاله (296.95 K)

9 .............
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Peiman Zandi؛ Katarzyna Możdżeń؛ Beata Barabasz-Krasny؛ Alina Stachurska-Swakoń؛ Joanna Puła؛ Saikat Kumar Basu؛ Shahram Khademi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.67 K)

10 ..............
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zahra Zinati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.8 K)

11 ...............
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Ali Eftekhari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.64 K)

12 ..................
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Ali Baghdadi؛ Mohd Fauzi Ramlan؛ Ali Ghasemzadeh؛ Ridzwan A. Halim؛ Siti Zaharah Sakimin
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.5 K)

13 .....................
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Fatemeh amini؛ Seyed Mohamad Marufi؛ Sina Kamali
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.64 K)

14 .............................
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Ali Eftekhari
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.05 K)

15 Comparison Root Chicory (Cichorium intybus L.) Cultivars for Inulin Production in Iran
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Hadi Shoorideh؛ Elyas Neyestani؛ Alireza Eslami
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.46 K)

16 Identification of Quantitative Trait loci and Environmental Interactions for Grain Yield Components in Bread Wheat under Aluminum Stress
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Sara Farokhzadeh؛ Barat Ali Fakheri؛ Nafiseh Mahdinejad؛ Sirus Tahmasebi؛ Abbas Mirsoleimani
مشاهده مقاله | اصل مقاله (297.37 K)

17 Influence of sowing dates and humic acid on chlorophyll and seed yield of some canola cultivars
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
fatemeh barekati؛ Eslam Majidi Hervan؛ Amir Hossein Shirani Rad؛ Ghorban Noormohamadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.1 K)

18 pKE6 : ﻧﺎﻗﻞ دوﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﭙﻲ ﺑﺎﻻو ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺎﻻ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﮔﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احسان رازقیان؛ کسری اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (606.21 K)

19 Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on the photosynthetic pigments of Medicinal Plant Lavandula officinalis.
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Alireza Pirzad؛ Sevil Mohammadzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.68 K)

20 اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ داﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ F6 ﺑﺮﻧﺞ (Oryza sativa L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهناز پور عباس دولت آبادی؛ بابک ربیعی؛ مریم حسینی چالشتری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.23 K)

21 اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ژنﻫﺎی ﻫﺪفmiRNAﻫﺎی ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
احسان محسنی فرد؛ مریم عزیزی؛ مهدی قبولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (567.94 K)

22 اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻣﺰارع ﻛﻠﻢ ﻗﻤﺮی(Brassica oleracea)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه احمدنیا؛ علی عبادی؛ محمد گودرزی؛ صغری قهرمانی؛ شیوا تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (623.78 K)

23 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﻞ ﺟﺎﻟﻴﺰ ﻣﺼﺮی(Orobanche aegyptiaca) در ارﻗﺎم ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ( Lycopersicon esculentum L) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎرچ ﻣﺎﻳﻜﻮرﻳﺰا آرﺑﻮﺳﻜﻮﻻ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم شوریایی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ محمد حسن راشد محصل؛ علی گنجعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.87 K)

24 آثار تنش خشکی بر برخی صفات فیزیولوژیک، عملکرد دانه و روابط آنها در کنجد
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سپیده قطب زاده کرمانی؛ قدرت الله سعیدی؛ محمدرضا سبز علیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (340.84 K)

25 اثر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاهان ذرت و لوبیا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ پانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه آقا میر؛ حسینعلی بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.97 K)