عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 578

1 1-SAR=Systemic Acquired Resistance ساخت و ارزیابی تاثیر نانوذرات سیلیس و ژل کیتوزان برکنترل بیماری لکه برگی گیاه فلفل ناشی از قارچ Alternaria solani
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امیر زارعی؛ وحید زرین نیا؛ آسا ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

2 1 بررسی تاثیرکاربرد همزمان زئولیت و سالیسیلیک اسید در افزایش برخی ویژگی های مربوط به مقاومت به خشکی در ارقام گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مژده صداقت؛ یحیی امام؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

3 Comparative studies on tolerance of the extremely tolerant and extremely sensitive recombinant inbred lines bulks of rice to salt stress
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zahra Zinati؛ Elham Ashrafi-Dehkordi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (985.84 K)

4 Promoter analysis of the AP2/ERF domain-containing protein gene in barley(Hordeumvulgare L.)unravelsits putativeinvolvement in abiotic stress responses
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
Zahra Zinati
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

5 اثر آبیاری با آب شور و محلو لپاشی سولفات پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان تشعشع کنوپی پنبه(Gossypium hirsutum L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجید جعفرآقایی؛ ابراهیم زینلی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (725.07 K)

6 اثر آبیاری، تاریخ کاشت، رقم و نیتروژن بر آمینواسیدها، پروفیل اسیدهای چرب و محتوای نشاسته (Zea mays L) دانه ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مریم رحیمی جهانگیر لو؛ غلامعباس لکبری؛ ایرج الله دادی؛ سعید صوفی زاده؛ دیوید پارسنز؛ اکبر یعقوبی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

7 اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان گلایسین بتائین در گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سونیا غلامی؛ عادل سی وسه مرده؛ فرزاد حسین پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (893.99 K)

8 اثر آ بدودگیاه دارویی بومادران(Achillea millefolium)بر القای خواب بذر گیاه جو دره (Hordeum Spontaneum)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عرفان خردمند؛ گودرز احمدوند؛ اکبر علی وردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

9 اثر آ بدود گیاه دارویی تلخه بیان (Sophora alopecuroides) بر القای خواب بذر گیاه جو دره ( Hordeum Spontaneum)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عرفان خردمند؛ گودرز احمدوند؛ اکبر علی وردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

10 اثرات تنش سرما بر برخی صفات فیزیولوژیک یولاف زراعی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فاطمه رومیانی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ لیلا زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

11 اثرات تنش کمآبی و عناصر تغذیهای بر گیاه مادری و بذور حاصل از آن در کینوا(Chenopodium quinoa willd)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
نسیبه پاکباز؛ حشمت امیدی؛ حسنعلی نقدی بادی؛ امیر بستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (967.08 K)

12 اثرات زیستی مواد مختلف گیاهی بر روی خصوصیات جوان هزنی علف هرز تا جخروس (retroflexus L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
الهام ملا محمدی؛ سیروان بابایی؛ مهشاد خادم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

13 اثرات کاربرد روشهای مختلف استفاده از کود مرغی روی ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عادل سی و سه مرده؛ نسرین قمری رحیم؛ پریسا احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (993.49 K)

14 اثرات کاربرد هورمونهای گیاهی در مراحل مختلف رشد و نمو بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک نخودفرنگی تحت آبیاری تکمیلی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی رسایی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمداقبال قبادی؛ توانا نعمت محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

15 اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط و تلقیح مایکوریزایی بر عملکرد آفتابگردان( Helianthus L)و گوار (Cyamopsis tetragonoloba L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فهیمه عالی پور؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سیدعطااله سیادت؛ آیدین خدایی جوقان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (779.45 K)

16 اثر باکتر یهای محرک رشد بر مولفه های جوان هزنی، رشد گیاهچه و شاخصه ای بیوشیمیایی جو تحت شرایط تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیدعلی طباطبایی؛ احسان شاکری؛ وحیده رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (809.32 K)

17 اثر برهمکنش خاکورزی، آبیاری و مدیریت نیتروژن بر وزن تر هزار دانه و عملکرد کنسروی گیاه ذرت شیرین
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عسل کشاورز؛ سید عبدالرضا کاظمینی؛ محمدجعفر بحرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (913.47 K)

18 اثر بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر تولید کالوس ریز نمونه های برگی گیاه بذرالبنج سیاه (Hyoscyamus niger L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
راضیه بیگلری فراش؛ ویدا چالوی؛ وحید اکبرپور؛ سیدکمال کاضمی تبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.54 MB)

19 اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فیروزه شریفی کالبانی؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (949.89 K)

20 اثر پرایمینگ بر جوانه زنی و فیزیولوژی بذر لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کلرید کادمیوم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
خدیجه صورآذر؛ محمد صدقی؛ رئوف سیدشریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (763.78 K)

21 اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات مرفولوژیکی و میزان کلروفیل ارقام کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید داود علوی فرد؛ بابک دیده بان؛ شیرین مجدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (976.07 K)

22 اثر تاریخ کاشت خا کپوش زنده بر خصوصیات رویشی ارقام آفتابگردان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بیتا عباسی؛ غلامرضا محمدی؛ علیرضا باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (797.07 K)

23 اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف کود نیتروژن بر کیفیت علوفه کاسنی(Cichorium intybus L)
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ساحره هاشمیان؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ امین لطفی جلال آبادی؛ احمد کوچک زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

24 اثر تاریخ کاشت و سطوح نیتروژن بر برخی صفات کینوا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سرورالملوک سعیدی؛ سیدعطاء اله سیادت؛ علی مشتطی؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ نیازعلی سپهوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

25 اثر تاریخ کاشت و فاصله ردیف بر برخی از شاخصهای ارقام ارزن
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیدعلی طباطبایی؛ احسان شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.83 K)