عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 78

1 Bayesian model averaging as a robust method for gene mapping
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
Ali Esmailizadeh koshkohi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (549.19 K)

2 اثرات آمیخته گری برتوان تولیدی شیر در گاوهای کردی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
امیر رشیدی؛ حسین بزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (406.9 K)

3 اثر سیستم های آمیزشی بر میانگین ارزش های اصلاحی و واریانس ژنتیکی در گاوهای شیری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مهدی امین افشار؛ محمد مرادی شهر بابک؛ علیرضا فتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (391.9 K)

4 اثر عوامل مادری برصفات تولیدی و تولید مثل جوجه های گوشتی یک لاین تجاری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علیرضا فتحی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ ناصر امام جمعه کاشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563.86 K)

5 اثر عوامل محیطی روی تولید توده زنده و سیستم آرتمیای بومی Artemia parthenogenetic در مناطق شور قم
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمدرضا محقق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (443.04 K)

6 ارزیابی ژنتیکی یک گله گاو هلشتاین برای صفات تولید شیر و چربی براساس رکوردهای روز آزمون و مدل رگرسیون تصادفی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
سیما مقدس زاده اهرابی؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ صادق علیجانی؛ مختارعلی عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

7 ارزیابی ویژگی ها رشد گوسفند لری در مناطق سرد نمیه خشک و نیمه گرم و خشک استان لرستان
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
ابراهیم جعفری؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ نجفقلی دبیری؛ هدایت اله روشنفکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (491.1 K)

8 ارزیابی و مقایسه عملکرد صفات اقتصادی سه آمیخته مرغ مادر
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
سعید باقزی؛ رضا میرایی آشتیانی؛ مجتبی زاغری؛ محمد مرادی شهربابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (463.03 K)

9 ارزشیابی اسپرم منجمد شده در ماهی شانک
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
سیروس عیدی وند؛ سیروس امیری نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (571.83 K)

10 استفاده از زئولیت در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مجید افشار؛ کاووس نظری؛ منصور شریفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (500.24 K)

11 برآورد ارزش اقتصادی صفات عملکردی کرم ابریشم ایران و حساسیت آن در برابر تغییر شرایط تولیدی در گرایش حداقل هزینه
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مانی غنی پور؛ عبدالاحد شادپرور؛ ضیاء الدین میرحسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (427.49 K)

12 برآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای آزمون ماهیانه شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از تابع کواریانس
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
همایون فرهنگ فر؛ هانی رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.83 K)

13 برآورد پارامترهای ژنتیکی،سهم ژن نژاد خارجی و هتروزیس فردی و مادری در توده گاوهای دورگ ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
ابوالفضل قربانی؛ رضا میرائی آشتیانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مقیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.38 K)

14 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ در گاوهای هلشتاین ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
میرجعفر محمدی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مروج؛ احمد مقیمی اسفند آبادی؛ محمد رکوعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.1 K)

15 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ و تولید در گاوهای هلشتاین ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
هانی رضائی؛ عبدالاحد شادپرور؛ ضیاالدین میرحسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (553.36 K)

16 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر و درصد چربی گاوهای هلشتاین در استان های گلستان و مازندران با استفاده از مدل های دامی یک و چند متغیر
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
عیسی طهماسبی؛ همایون فرهنگ فر؛ عیسی جرجانی؛ حسین نعیمی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (472.78 K)

17 برآورد پارامترهای ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علیرضا عبدالمحمدی؛ محمد شهر بابک؛ رضا میرائی آشتیانی؛ محمدباقر صیادنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.23 K)

18 برآورد پارامترهای ژنتیکی مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هرمیش تحت آمیزش در گوسفند لری بختیاری ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
کورش غلامحسینی؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمود وطن خواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (545.24 K)

19 برآورد پارامترهای ژنتیکی مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده هر میش تحت آمیزش در گوسفند بلوچی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
معصومه باقری؛ محمد مرادی شهربابک؛ رسول واعظ ترشیزی؛ مهدی ساعتچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (556.27 K)

20 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفند شال
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
علی حسین غلامی نیا؛ جلیل شجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (352.06 K)

21 برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی وزن بیده یکسالگی در بزهای مرخز
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
امیر رشیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (440.31 K)

22 برآورد پرامترهای ژنتیکی صفات تولیدی رکوردهای روزانه در گاوهای شیری استان اصفهان با استفاده از مدل چند متغیر تکرارپذیری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
جواد خانی مزرعه آخوند؛ احمد آیت اللهی مهرجردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (455.59 K)

23 برآورد وزن دنبه و همبستگی ژنتیکی آن با صفات رشد در بره های لری بختیاری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمود وطن خواه؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ رضا میرائی آشتیانی؛ رسول واعظ ترشیزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.44 K)

24 بررسی اثرات پس اب های خروجی حوضچه های پرورش ماهی قزل آلا
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
محمدعلی طالبی؛ رضا درخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.58 K)

25 بررسی اثرات عوامل موثر برشاخص بهره وری اقتصادی سامانه تولید گله های شیری هلشتاین بوسیله یک مدل شبیه سازی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
مجید متقی طلب؛ عبدالاحد شادپرور؛ فرجاد رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (706.56 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه