عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,038

1 -
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
محمود وطن خواه؛ محمدعلی طالبی؛ محسن باقری
مشاهده مقاله

2 --
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
سولماز دیلمقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.88 K)

3 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺮای وزن 4 ﻫﻔﺘﮕﯽ در ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ 1. بررسی خصوصیات لاشه و فراسنجه های ﺧﻮﻧﯽ در ﻻﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ژاپنی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
حمید بیکی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهربابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (302.17 K)

4 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺮای وزن 4 هفتگی در بلدرچین های ژاپنی 2. ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻇﺎﻫﺮی و وزن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﯿﻨﻪ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
حمید بیکی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهربابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.76 K)

5 اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﻠﮑﻪ در ﯾﮏ ﮐﻠﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺎ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
قاسم پورحسابی؛ حسن ﺧﻤﯿﺲ آﺑﺎدی؛ علی اکبر قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.63 K)

6 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻦ ﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﯿﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
مرتضی دروﯾﺸﯽ ﺷﺎﻫﮑﻼئی؛ عبدالصمد کرامت؛ صادق کریم زاده؛ علی فرزانفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.05 K)

7 اﺳﺘﻔﺎده از روش ای اف ال ﭘﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی وﯾﮋه ﺟﻨﺴﯽ در ﺗﻮدهﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
نجات بادبرین؛ اکبر خالق زادگان؛ ضیاء الدین میرحسینی؛ بنیامین دلیرصفت؛ محمدفرهاد وحیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.73 K)

8 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ وود در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﺷﯿﺮی ﻧﮋاد ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
حسین نعیمی پور؛ همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی؛ یاسر فاضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.04 K)

9 اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﯿﺮه ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی ﭘﻮدر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻃﯿﻮر و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ در ﺗﻐﺬیه ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن (Oncorhynchus mykiss)
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
محمدرضا مالکی مقدم؛ حسین جانمحمدی؛ اکبر تقی زاده؛ محمدرضا رزقجر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.05 K)

10 آثار غنی سازی آغوز بر عملکرد گوساله های شیری هلشتاین
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
مرضیه صانعی؛ حمیدرضا رحمانی؛ محمد خوروش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.82 K)

11 اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیرهه ای تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
محسن ساری؛ سمیه سالاری؛ سرجیو کالسامیگلیا؛ آلفرد فرت؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.87 K)

12 اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
محمد مهدی سر گلزهی؛ عباسعلی ناصریان؛ محمود رضایی رکن آبادی؛ رضا ولی زاده؛ علیرضا هروی موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.14 K)

13 اثرات اختلاف کاتیون - آنیون جیره بر عملکرد گاوهای شیری در دوره نزدیک زایش و اوایل شیردهی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
علی رزاقی؛ حسن علی عربی؛ محمد مهدی طباطبایی؛ علی اصغر ساکی؛ پویا زمانی؛ مصیب تقوی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (413.26 K)

14 اثرات استفاده از آب پنیر ضایعاتی کارخانجات لبنی از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
حسن نظری زاده؛ جواد اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (170.19 K)

15 اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه سویای برشته شده و متیونین بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
محسن تیموری؛ رضا وکیلی؛ سونیا زکی زاده؛ علیرضا فروغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.36 K)

16 اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه کامل کانولا بر روی کلسترول سرم بره های نر مغانی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
اسلام نصیری؛ علی میزا آقازاده؛ رامین سلامت دوست نوبر؛ سیما نصیری گون پاپاق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (171.46 K)

17 اثرات استفاده از سطوح مختلف مغز و میوه کامل بلوط بر عملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
صیفعلی ورمقانی؛ محمدامیر کریمی ترشیزی؛ اکبر یعقوبفر؛ هوشنگ جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.06 K)

18 اثرات استفاده از مکمل کروم بر عملکرد تولیدی و برخی متابولیت های خونی مرتبط با متابولیسم انرژی در اواخر آبستنی و اوایل شیردهی گاوهای شیری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
محمدرضا ترغیبی؛ فرخ کفیل زاده؛ حامد کرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (291.64 K)

19 اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
سعید حسینی؛ علیرضا فروغی؛ حسین فضایلی؛ رضا ولی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.19 K)

20 اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
رضا گنجوی؛ علیرضا هروی موسوی؛ رضا ولی زاده؛ محسن دانش مسگران؛ جواد آرشامی؛ مرضیه تیموری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (366.95 K)

21 اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید و ترکیب شیر
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
مرضیه تیموری رودی؛ علیرضا هروی موسوی؛ عباسعلی ناصریان؛ محسن دانش مسگران؛ جواد آرشامی؛ رضا گنجوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.41 K)

22 اثرات افزودنی های غذایی آنتی بیوتیکی (فلاومایسین) و غیرآنتی بیوتیکی (پریمالاک و بیولکس-MB) روی خصوصیات لاشه، اندازه اندام های درونی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در سن 21 روزگی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
امین عشایری زاده؛ نجفقلی دبیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.05 K)

23 اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر موثر بودن فیزیکی فیبر جیره در گوسفند
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
وحیده آقاجانی؛ اسداله تیموری یانسری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.86 K)

24 اثرات پرتو تابی میکرویو بر محتوی گوسیپول و روند تجذیه پذیری پروتئین پنبه دانه
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
مهدی تقی نژاد رودنبه؛ علی نیکخواه؛ علی اصغر صادقی؛ روح الله ابراهیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.37 K)

25 اثرات پروبیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خونی مربوط به سیستم ایمنی گوساله های شیرخوار
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ چهارمین کنگره علوم دامی ایران
پژمان محمدی؛ نجف قلی دبیری؛ علی مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (303.98 K)