عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 1,249

1 Genome wide crossing-over map of Ovis aries
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
Jamal Fayazi؛ Cedric Gondro
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.28 K)

2 آیا افزودن گوانیدینواستیک اسید به جیره مرغ های مادر گوشتی میتواند عملکرد را بهبود دهد؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
ابوالفضل محسنی؛ مجتبی زاغری؛ حسین مروچ؛ شیرین هنربخش؛ لیلا لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (328.44 K)

3 آیا تنش گرمایی دوره ای بر اکسیداسیون وآسیب های کبدی در جوجه های گوشتی موثر است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
علی پیرمحمدی؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.51 K)

4 آیا یدک کردن آرژنین از طریق افزودن گوانیدینواستیک اسید به جیره مرغ های مادر گوشتی امکان پذیر است؟
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
لیدا اسمعیلی نیا؛ مجتبی زاغری؛ ناصر موسوی؛ شیرین هنربخش؛ لیلا لطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (349.12 K)

5 ابداع یک کندوچه جفت گیری مقوایی جدید و کاربرد آن در جفت گیری ملکه های باکره
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
حسام الدین نقیبی رکنی؛ عمادالدین نقیبی رکنی؛ عباس میرآب زاده؛ مهدی گلستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.53 K)

6 اثر آب انار بر پروفایل لیپیدی رت های نگهداری شده در شرایط تنش گرمایی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
رضا فرخی؛ محسن فوادالدینی؛ احمد ریاسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.71 K)

7 اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول(کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Sommifera) بر استحکام استخوان جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
محمدطاهر میرکزهی؛ حسن صالح؛ حسن کرمانشاهی؛ ابوالقاسم گلیان؛ محمدجواد آگاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.79 K)

8 اثرات 1 -25 دی هیدروکسیکولهکلسیفرول(کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر ریخت شناسی استخوان جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
محمدطاهر میرکزهی؛ حسن صالح؛ حسن کرمانشاهی؛ ابوالقاسم گلیان؛ محمدجواد آگاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.08 K)

9 اثرات α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر پروفیل اسید چرب عضله سینه جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
حسن صالح؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی؛ محمدطاهر میرکزهی؛ محمدجواد آگاه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (394.24 K)

10 اثرات اسانس دارچین بر پارامترهای تخمیری شکمبه ای بره های نر پرواری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
بهمن تالی جاری؛ عثمان عزیزی؛ حسین جهانی عزیزآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (511.11 K)

11 اثرات اسانس زنیان و زیلپاترول هیدروکلراید بر روی شاخص های آنزیمی خون در جوجه های پرورش یافته تحت تنش سرمایی و دمای طبیعی محیط
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
فرهاد صمدیان؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ آرمین توحیدی؛ سعید زین الدینی؛ زربخت انصاری؛ حسین واثقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (125.96 K)

12 اثرات اسانس و عصاره لیمو در خوراک بر مورفولوژی و فلئور میکروبی روده جوجه های گوشتی نر
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
صابر موسوی قرا؛ عبدالله حسینی؛ علی مهدوی؛ محمدحسین سلطانی پاشا؛ رضا رضایی کوچکسرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (333.47 K)

13 اثرات استفاده از بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر خصوصیات لاشه در بره های نر پرواری لری بختیاری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
وحید واحدی؛ نعمت هدایت؛ علی مجتهدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (211.65 K)

14 اثرات استفاده از بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلراید بر عملکرد رشد در بره های نر پرواری لری بختیاری
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
وحید واحدی؛ آرمین توحیدی؛ علی مجتهدین؛ نعمت هدایت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (343.77 K)

15 اثرات استفاده از توربوتوکس بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
علی میرقلنج؛ حسین جانمحمدی؛ صالح حسین ابراهیمی؛ رقیه جباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (366.05 K)

16 اثرات استفاده از جیره حاوی مقدار بالای عنصر روی در تولک بری مرغان تخمگذار تجاری بر تغییرات غلظت کورتیکواسترون و پاسخ ایمنی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
احسان شهرامی؛ محمود شیوازاد؛ حسن رکنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.07 K)

17 اثرات استفاده از سطوح مختلف پوست هندوانه بازیافتی در جیره دوره رشد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
علی نوبخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.21 K)

18 اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه رازیانه بر عملکرد شیردهی گاوهای شکم اول هلشتاین در اوایل شیردهی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
پارمیس زاهدی مقدم؛ محمدرضا ترغیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.63 K)

19 اثرات استفاده از سطوح مختلف دیکلسیم فسفات بر روی عملکرد رشد در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
جواد واحد خوش چهره؛ ملیحه راحتی نویر؛ علی احمد علوقطبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.61 K)

20 اثرات استفاده از سطوح مختلف کافور بر وزن اندام ها و پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
اصغر صداقت؛ محمدامیر کریمی ترشیزی؛ کریم چعب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.06 K)

21 اثرات استفاده از سطوح مختلف مخمر ایمکس بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
علی میرقلنج؛ حسین جانمحمدی؛ صالح حسین ابراهیمی؛ آرش حسن زاده سیدی؛ رقیه جباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.86 K)

22 اثرات استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازی در جیره بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو گوشت درجوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
فاطمه محمد پور؛ حسن درمانی کوهی؛ مازیار محیطی اصلی؛ حسن صفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.08 K)

23 اثرات استفاده از کنگرفرنگی و پیاز برعملکرد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
سجاد ایمانی؛ رضا وکیلی؛ بهروز دستار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.07 K)

24 اثرات افزودن اسانس آویشن کوهی و ترکیب فیتوبیوتیک تجاری به جیره بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
مازیار محیطی اصلی؛ معین قناعت پرست رشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (310.24 K)

25 اثرات افزودن پودر هل روی تنش اکسیداتیو و عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
مجموعه مقالات کنگره علوم دامی ایران ؛ ششمین کنگره علوم دامی ایران
مجید متقی طلب؛ مهدی معصومی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.97 K)