عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 584

1 اثر آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف رشد بر تجمع و انتقال ازت و سایر صفات دیگر ذر ژنوتیپهای مختلف گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابراهیم روحی؛ زین العابدین طهماسبی؛ علی محمد مدرس ثانوی؛ علی سروش زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.14 K)

2 اثر آبشویی بر اصلاح خاک و کشت مجدد زعفران
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی اکبر عزیزی؛ علی کاظمی پور؛ علیرضا سپاسخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.07 K)

3 اثرات برخی عناصر کم مصرف بر همزیستی میکوریزایی در زراعت سیب زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مجتبی یحیی آبادی؛ سیما زنگنه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.3 K)

4 اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام گلرنگ بهاره در استان مرکزی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد میرزاخانی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ احمدرضا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.31 K)

5 اثرات تاریخ کاشت بر مراحل رشد و عملکرد ارقام گندم پاییزه در مهران
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
خلیل فصیحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (305.2 K)

6 اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر بر روی خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرود صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.62 K)

7 اثرات روشهای مختلف تهیه بستر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید نجفی نژاد؛ ناصر رشیدی؛ فهیمه ماهانی؛ ایراندخت ایرانمنش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (317.21 K)

8 اثرات زمان برداشت علوفه بر عملکرد دو رقم جو در استان یزد
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید سودایی زاده؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدحسین حکیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.65 K)

9 اثرات سطوح مختلف تراکم خاک بر روی عملکردکیفی و خصوصیات فیزیولوژیکی رشد گیاه نیشکر واریته 103 در استان خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
شاپور لرزاده؛ حبیب اله نادیان؛ عبدالمهدی بخشنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.95 K)

10 اثرات سیلیس بر روی شاخص های رشد گیاه برنج در کشت هیدروپونیک
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
الهیار فلاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.8 K)

11 اثرات مصرف توام فسفر و روی بر عملکرد کمی و کیفی دانه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سلمان تاجیک؛ غلامرضا ثواقبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (400.21 K)

12 اثرات مقادیر بذر و شوریهای مختلف آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
غلامرضا زمانی؛ محمد کافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.7 K)

13 اثر اللوپاتی پسمان های آفتابرگردان بر رویش و رشد پنبه Gossypium hirsutum l
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سپیده آقاجانی؛ محمدتقی برارپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (148.63 K)

14 اثر آللوپاتیک سنین مختلف بقایای آفتابگردان بر سبز شدن و رشد پنبه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدتقی برارپور؛ سمانه ضیاء حسینی؛ نادعلی بابائیان جلودار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (230.49 K)

15 اثر آللوپاتی مقادیر و سنین مختلف بقایای آفتابگردان بر سبز شدن و رشد ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمانه ضیاء حسینی؛ سپیده آقاجانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.29 K)

16 اثر پتاسیم بر رشد و مقاومت به شوری سه رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا نایینی؛ امیرحسین خوش گفتار؛ امیرحسین کوچه باغی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.31 K)

17 اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم کلزا در منطقه دزفول
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
عطا اله سیادت؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ قدرت اله فتحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.8 K)

18 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سه رقم کتان روغنی در ورامین
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حمید ایران نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.75 K)

19 اثر تاریخ کاشت تابستانه کشت دوم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای ذرت و تعیین روابط بین انها از طریق تجزیه علیت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
رجب چوگان؛ افشین مساوات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (284.19 K)

20 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بلال و برخی خصوصیات زراعی ذرت شیرین
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسن مختارپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (407.11 K)

21 اثر تاریخ کاشت و چین برداری روی عملکرد علوفه و بذر دو رقم شبدر برسیم در منطقه شهرکرد در کشت بهاره
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
حسین خدادادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (296.87 K)

22 اثر تاریخ کاشت و رقم بر خصوصیات کمی و کیفی کلزای پاییزه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ساسان رضادوست؛ محسن رشدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275 K)

23 اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد جو لخت
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
فرود صالحی؛ سام صفری؛ محمد رفیعی الحسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.05 K)

24 اثر تاریخهای مختلف کاشت ارقام سویا بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آنها در کشت دوم در استان مازندران
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
کاظم طالشی؛ داریوش مظاهری؛ مجتبی نشایی مقدم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.69 K)

25 اثر تاریخهای مختلف کاشت و آرایش بوته در عملکرد یک رقم کلزای روغنی پاییزه در منطقه میاندوآب
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ملیحه همایونی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.69 K)