عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 124

1 Analytical techniques for measuring trace elements
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
M.A Tabatabai
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.54 K)

2 آبخوان داری: آبخیزداری زیروروی زمینی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
آهنگ کوثر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.72 K)

3 آبشویی و اصلاح خاکهای شور و قلیا منطقه رودشت اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
هوشنگ یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (22.57 K)

4 اثر آبیاری زیاد بر روی ترکیب کانیهای رسی خاکهای Camborthids در خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
عباس پاشائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.62 K)

5 اثرات توپوگرافی در تشکیل و تحول خاکهای منطقه کرمانشاه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
علی اشرف امیری نژاد؛ مجید باقرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.29 K)

6 اثرات جنگل تراشی بر خصوصیات فیزیکوشیمیائی و میکرومرفولوژی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
محمدعلی حاج عباسی؛ احمد جلالیان؛ حمیدرضا کریم زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.74 K)

7 اثرات فاضلاب کارگاهی و صنعتی کارخانه ذوب آهن اصفهان بر تجمع عناسرسنگین در خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
محمدطاهر حسینی؛ شاپور حاج رسولیها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.93 K)

8 اثر ازت و روی بر عملکرد و کیفیت میوه پرتقال رقم بومی (شاپوری)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالعلی حسامی؛ عنایت اله تفظی؛ نجفعلی کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.67 K)

9 اثر تغییر روش بهره برداری برروی خصوصیات میکرومورفولوژیکی خاکهای Camborthids در خوزستان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
عباس پاشائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.87 K)

10 اثر روی، بورومولیبدن بر کمیت و کیفیت چغندرقند
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
یعقوب میرسلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.55 K)

11 اثر زمان بر جذب فسفر در بعضی از خاکهای منطقه اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
مجید فکری کوهبنانی؛ محمود کلباسی؛ شاپور حاج رسولیها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.47 K)

12 اثر شوری و سدیم بر ساختمان و هدایت آبی خاکها: بررسی خصوصیات هماوری و از هم پاشیدگی خاکها
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالمجید شامنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.85 K)

13 اثر کیفیت آب زهکشهای طرح حمیدیه بر کیفیت آب رودخانه کرخه نور
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
حیدر علی کشکولی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.75 K)

14 اثر منگنز بر رشد گیاه سویا در خاکهای آهکی در شرایط گلخانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ نجف علی کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.62 K)

15 اثر مواد آلی بر جذب فسفر در بعضی از خاکهای منطقه اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
مجید فکری کوهبنانی؛ شاپور حاج رسولیها؛ محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.92 K)

16 اریدی سولها در ایران و بهره برداری پایدار از آنها
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
محمد حسن روزی طلب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.81 K)

17 ارزیابی تناسب اراضی به کمک نرم افزار ALES و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی G.I.S
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
احمد ده محسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.86 K)

18 ارزیابی تناسب اراضی محصولات مهم زراعی منطقه گرگان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا موحدی نائینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.24 K)

19 ارزیابی روشهای Van Genuchten Musalen , Brooks & Corey, Campbe 11 در تطبیق با منحنی مشخصه آب خاک برای خاکهای منطقه اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر مستاجران؛ فرشته چم آسمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.53 K)

20 آزمون خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.98 K)

21 اصلاح آکروبیولوژیکی خاکهای شور و قلیا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
ابوالقاسم توسلی؛ منصور صارمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.12 K)

22 افتراق کانیهای آهن دار در خاکهای مرطوب تحول یافته بر روی مواد مادری ماسه سنگی حوضه آبرفتی دره Connecticut در ایالت ماساچوست آمریکا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
محمدمهین اکبرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.83 K)

23 الودگی آب و خاک نگاهی گذرا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
سیف اله امین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.63 K)

24 انجام فرایند Calcification در آزمایشگاه، تشکیل K-fabric و افق K
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
مجید باقرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (18.4 K)

25 بازیابی ازت از کودهای ازته بوسیله ذرت در خاکهای اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ چهارمین کنگره علوم خاک ایران
فتح اله غیور؛ محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (12.53 K)