عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 138

1 آبخوان داری: بستری نو برای کاربرد علوم آب، خاک و زمین
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
آهنگ کوثر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.59 K)

2 اثر PHخاک بر سمیت منگنز در ژنوتیپ های مختلف سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالمجید روتقی؛ ام.آر ردی؛ جوزف برایان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.85 K)

3 اثرات افزایش ماده آلی از طریق کمپوست زباله های شهری در زراعت چغندر قند اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
علی محمد زارعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.78 K)

4 اثرات متقابل آهن و علف کش تریفلورالین روی میزان جذب و غلظت آهن، آهن قابل استفاده، رشد و وزن خشک بر گیاه آفتابگردان در خاکهای باجگاه- استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
بابک ملک زاده؛ منوچهر مفتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.65 K)

5 اثرات متقابل زمان و مواد آلی بر عصاره پذبری در بعضی از خاکهای آهکی منطقه اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
مجید فکری کوهبنانی؛ محمود کلباسی؛ شاپور حاج رسولیها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (14.61 K)

6 اثر استفاده از رسوبهای فاضلاب شهری در آلایش و انباشت عناصر سنگین در خاک و گیاه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
بابک خیامباشی؛ مجید افیونی؛ یحیی رضائی نژاد؛ شاپور حاج رسولیها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.38 K)

7 اثر اقلیم و توپوگرافی بر روی کانیهای رسی خاکهای کهگیلویه گرمسیری و کوپن در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
خسرو رامشنی؛ علی ابطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.4 K)

8 اثر روش شخم و شدت بارندگی بر غلظت علف کش نیکوسالفیوران در روان آب
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
مجید افیونی؛ مایکل واگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.19 K)

9 اثر شیرابه زباله و شیرابه کود کمپوست بر رشد و عملکرد ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر گندمکار؛ محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.66 K)

10 اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد چغندرقند و سورگوم شیرین
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
مسعود اسماعیلی شریف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (16.86 K)

11 اثر شوری محلول خاک بر روی عملکرد برنج ( ارقام سپیدرود، حسن سرایی و خزر)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
مسعود کاوسی؛ حسام مجللی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.32 K)

12 اثر شیوه های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
محمد علی حاج عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.57 K)

13 اثر کیفیتهای آب آبیاری بر نفوذپذیری خاکهای شور و سدیمی و معمولی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
ابوالقاسم واحدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.3 K)

14 اثر ماده آلی بر رهاسازی فسفر قابل جذب در برخی از خاکهای منطقه گیلان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
اکبر فرقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.75 K)

15 اثر مانداب شدن موقت خاک بر آهن و منگنز قابل جذب و تغییرات آن پس از زهکشی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا حسین پور؛ محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.95 K)

16 اثر نیترات آمونیوم و سولفات روی بر رشد رویشی درختان 15 ساله پرتغال
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالعلی حسامی؛ عنایت الله تفضلی؛ مجید راحمی؛ نجف علی کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.4 K)

17 ارائه یک روش ساده و دقیق جهت اندازه گیری گوگرد گیاه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
مهناز فیض الله زاده اردبیلی؛ عاکفه امامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.07 K)

18 ارتباط بین فرم زمین و خصوصیات خاک در واحدهای فیزیوگرافی مختلف حوزه تجن(شمال ایران)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
محمدعلی بهمنیار؛ علی ابطحی؛ محمدحسن بنایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.27 K)

19 ارزیابی آزمایشگاهی همکنش فسفر و روی در سه خاک آهکی در شرایط غرقابی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
جهانبخش میرزاوند؛ منوچهر مفتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.37 K)

20 ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات دیم و آبی در دشت خاوه نور آباد
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
مراد سپه وند؛ منوچهر زرین کفش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (15.66 K)

21 ارزیابی تناسب اراضی دشت دارنجان در استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
عبدالحسین ضیائیان؛ علی ابطحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (17.83 K)

22 ارزیابی روش EUF برای تعیین فسفر قابل استفاده گیاه در خاکهای آهکی استان یزد
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
فرهاد دهقانی؛ محمد جعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.39 K)

23 ارزیابی روشهای تعیین ضریب هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا سپاسخواه؛ محمود کاشفی پور؛ علیرضا احدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.18 K)

24 ارزیابی مدل EPM در برآورد رسوب حوضه بندخاکی سرتشنیز با مقایسه با حجم واقعی رسوب ( منطقه چهارمحال و بختیاری)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
شهاب الدین شاکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (11.81 K)

25 ارزیابی مدلهای شوری زدایی خاکها با استفاده ار آزمون مزرعه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ پنجمین کنگره علوم خاک ایران
ژاله وزیری؛ رحمان رحیم زادگان؛ ابراهیم پذیرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.83 K)