عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 305

1 اثرات ازت و مصرف خاکی و برگپاشی بر روی عملکرد دانه ذرت در منطقه جیرفت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
محمد رضا ساردویی؛ محمد معزاردلان؛ غلامرضا ثواقبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.64 K)

2 اثرات باقیمانده کود کمپوست شهری بر عملکرد کمی و کیفی گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا مرجوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.46 K)

3 اثرات شوری آب آبیاری بر عملکرد ارقام گندم به روش آبیاری بارانی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
مهدی اکبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (21.13 K)

4 اثرات شیوه های مختلف خاک ورزی بر بعضی خصوصیات فیزیکی خاک و برخی خواص مورفولوژیکی ریشه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
محمدعلی حاج عباسی؛ عباس همت؛ اردشیر اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.11 K)

5 اثرات کاربرد انواع مواد اصلاحی بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک سدیمی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
مصطفی چرم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (27.66 K)

6 اثرات کودهای باکتوسول، دامی، فسفات آمونیوم و ترکیب آنها بر عملکرد خیار در سالنهای پلاستیکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
حسینعلی قرائی؛ علیرضا رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (24.99 K)

7 اثرات منابع و مقادیر مختلف کود ازته بر کمیت و کیفیت چغندر قند در استان آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
حسین تابیه زاد؛ عزیز مجیدی؛ محمد جعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.08 K)

8 اثر تلقیح ازتوباکتر کروکوکوم به عنوان یک کود بیولوژیک بر روی رشد و عملکرد گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
هوشنگ خسروی؛ ناهید صالح راستین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.37 K)

9 اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد برنج بر عملکرد دانه (رقم بینام)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
تیمور رضوی پور؛ محمدرضا یزدانی؛ مسعود کاوسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (23.43 K)

10 اثر جایگذاری ردیفی کودهای فسفره و پتاسه و مصرف بهینه ازت در افزایش راندمان کودهای اصلی و عملکرد ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
محمد رضا ماجدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (13.24 K)

11 اثر جذب و رها شدن فسفر بر PH نهایی محلول خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
خدابخش پناهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.75 K)

12 اثر روی بر رشد و ترکیب شیمیائی برنج در بیست خاک آهکی استان فارس
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
حسین حقیقت نیا؛ منوچهر مفتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (20.81 K)

13 اثر شیرابه زباله بر رشد و عملکرد برنج و اثرات باقیمانده آن بر گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
امیرحسین خوشگفتار؛ محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.33 K)

14 اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد کیفی گیاهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
مسعود اسماعیل شریف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.31 K)

15 اثر شیوه های مختلف خاک ورزی بر نفوذ آب در خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
مصلح الدین رضایی؛ محمد علی حاج عباسی؛ اردشیر اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (19.5 K)

16 اثر کود روی و فسفر در تعادل غذائی و تشخیص کمبود در گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
ولی فیضی اصل؛ رحیم کسرائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.54 K)

17 اثر گوگرد عنصری و گچ بر برخی از خصوصیات خاک و رشد عملکرد بادام زمینی در گیلان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
محمدنقی صفرزاده؛ محمود کلباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.21 K)

18 اثر لجن فاضلاب، کمپوست، کود گاوی بر خواص فیزیکی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
محمدرحیم بهره مند؛ مجید افیونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.82 K)

19 اثر متقابل نیتروژن و پتاسیم بر روی عملکرد و روند رشد ذرت رقم KSC704
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
قدرت الله فتحی؛ عبدالرحمن برزگر؛ منوچهر یعقوبی؛ خلیل عالمی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.7 K)

20 اثر منابع و مقادیر ازت بر رشد گندم و غلظت کلر و سدیم در گیاه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
پیمان کشاورز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.36 K)

21 اثر مواد آلی بر خواص شیمیائی خاک، عملکرد و جذب عناصر بوسیله ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
مجید افیونی؛ یحیی رضائی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.93 K)

22 اثر مواد آلی خاک و تیمارهای متفاوت EC و SAR بر پایداری خاکدانه ها
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
فواد تاجیک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (70.21 K)

23 اثرهای افزایش دی اکسیدکربن جوی بر تجزیه پذیری لاشبرگ گیاهی و گردش مواد آلی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
فایز رئیسی گهرونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.75 K)

24 اثرهای تغذیه برگی منیزم، کلسیم و عناصر کم مصرف و زمان برداشت بر کیفیت و طول عمر گلهای بریده گلایل
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
ابوالفضل ایرانشاهی؛ محمد جعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (28.23 K)

25 احیاء و اصلاح اراضی شور و قلیا در مناطق بیابانی با استفاده از سیلابهای فصلی کالشور
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ ششمین کنگره علوم خاک ایران
اسماعیل فیله کش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (40.99 K)