عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 225

1 اثر آب شور بر عملکرد دانه لاین های مختلف گندم دو روم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
مهرداد محلوجی؛ محمد فیضی؛ داود افیونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.68 K)

2 اثر آب و کود نیتروژنی بر عملکرد و عیار چقندر قند
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
اسماعیل حقیقت؛ محمد فیضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.13 K)

3 اثرات ازت و پتاسیم بر روی کمیت میوه گوجه فرنگی رقم اوربانا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
وحید روحی؛ عبدالکریم کاشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.65 K)

4 اثرات باقی‌مانده کودهای محتوی عناصر کم مصرف در تاکستان‌های ملایر و ملکان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
محمد جعفر ملکوتی؛ احمد بای بوردی؛ رحمت اله رنجبر؛ داود کلهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.21 K)

5 اثرات تغییر کاربری اراضی مرتعی بر تولید رواناب و کیفیت خاک در منطقه دوراهان (چهار محال و بختیاری)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
عباس احمدی ایلخچی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ احمد جلالیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.42 K)

6 اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی چند رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
داود افیونی؛ علیرضا مرجوی؛ مهرداد محلوجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.79 K)

7 اثرات شوریهای مختلف آب آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی چند رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
داود افیونی؛ علیرضا مرجوی؛ مهرداد محلوجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.33 K)

8 اثرات عناصر مس و آهن بر کمیت و کیفیت ارقام پیاز در اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
احمد موسوی؛ رضا امین‌پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (67.24 K)

9 اثرات کمپوست و گوگرد در افزایش عملکرد گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
محمد علی خلج؛ مهرزاد مستشاری؛ جعقر شهابی فر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.36 K)

10 اثرات کودهای باکتوسول، اوره و فسفات آمونیم بر کمیت و کیفیت گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
حسینعلی قرائی؛ علیرضا رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.85 K)

11 اثرات محلول پاشی کلرور کلسیم در بهبود کیفیت سیب رقم گلدن دلیشز
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
محمد کاظم سوری؛ محمد جعفر ملکوتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.57 K)

12 اثرات محلولهای عناصر کم‌مصرف بر خواص کمی و کیفی پنبه رقم سای اوکرا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
محمد صلاحی فراهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (25.28 K)

13 اثرات مدیریت تک آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم دیم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا توکلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.76 K)

14 اثر ازت در رشد و مقاومت به شوری گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
محمدرضا نائینی؛ پرویز مهاجر میلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.26 K)

15 اثر برهمکنش فسفر و منگنز بر عملکرد و ترکیب شیمیایی دانه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
سیدمهدی هاشمی راد؛ نجفعلی کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.74 K)

16 اثر تغذیه برگی بر محصول خیار
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
علی فرهادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (48.72 K)

17 اثر تغذیه متعادل عناصر غذایی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزای بهاره در آذربایجان غربی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
فرزاد جلیلی؛ محمدجعفر ملکوتی؛ رحیم کسرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (39.86 K)

18 اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی روابط آبی گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
حسین اسدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ حمید سیادت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.7 K)

19 اثر توزیع زمانی کوددهی دیر هنگام ازت بر افزایش عملکرد کمی و کیفی ارقام بومی و اصلاح شده برنج
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
مجید عاشوری؛ سیروس بیدریغ؛ سید مصطفی صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.37 K)

20 اثر دو شیوه خاک ورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در کارولینای شمالی، آمریکا و مقایسه آن با شرایط ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
محمدرضا مصدقی؛ مجید افیونی؛ عباس همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.29 K)

21 اثر روش و میزان مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
سعید سلیم پور؛ محمدجعفر ملکوتی؛ حامد رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.13 K)

22 اثر سکوسترین آهن، سولفات مس بر پروتئین و غنی‌سازی گندم آبی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
محمد حسین سدری؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محمد کوهسار بستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (81.03 K)

23 اثر شوری آب و مواد اصلاحی بر خواص شیمیایی خاک و عملکرد یونجه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
مصلح الدین رضائی؛ علیرضا محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.94 K)

24 اثر کشت مکانیزه مکرر در تشکیل اشکال بافتی (Textural pedofeatures)، نوع جدیدی از افق اگریک (Agric horizon) در خاک های دشت آبرفتی رودخانه زاینده رود اصفهان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
جواد گیوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.48 K)

25 اثر کلسیم بر توزیع گونه های شیمیایی (Chemical speciation) فلزات سنگین در فاز محلول خاک های قلیایی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هفتمین کنگره علوم خاک ایران
امیر فتوت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.03 K)