عنوان برنامه ها
موضوعات
جستجو
تعداد مقالات: 398

1 Glomus aggregatum و Sclerocystis rubiformis دو گونه جدید قارچ میکوریز آربوسکولار برای ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
ابراهیم صداقتی خروی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ واهه میناسیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.61 K)

2 آبشوئی نیتروژن از کودهای اوره و نیترات آمونیوم در سه خاک با بافت مختلف
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
امیرحسین خوشگفتار منش؛ محمدهادی میرزاپور؛ رضا وکیل؛ محمدرضا نائینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.48 K)

3 اثر آب شور و گچ بر رشد و تولید ارقام سویا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
محمدعلی بهمنیار؛ مهدی قاجارسپانلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.41 K)

4 اثرات آبیاری کود آلی و ازت بر عملکرد گل محمدی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
احمد موسوی کجانی؛ رضا امین پور؛ علی اصغر شهابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.99 K)

5 اثرات آنتاگونیستی و سینرژیستی گوگرد و فسفر بر غلظت عناصر کم مصرف و میزان پروتئین شبدر
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
وفا توشیح؛ محمدحسین سدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.15 K)

6 اثرات تجمعی و باقیمانده کود کمپوست بر اشکال شیمیایی فلزات سنگین در یک خاک آهکی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
اسماعیل خدیوی بروجنی؛ مجید افیونی؛ حسین شریعتمداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (78.6 K)

7 اثرات تنش آب بر عملکرد و اجزا آن در کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
مسعود دادیور؛ محمدعلی خودشناس؛ ژاله وزیری؛ جواد قدبیکلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.26 K)

8 اثرات جنگ تحمیلی بر روی تجمع عناصر آلاینده در خاک های جنوب
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
مصطفی چرم؛ لیلا قنبری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.59 K)

9 اثرات حجم نمونه (support) در تخمین رطوبت خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
جهانگرد محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.65 K)

10 اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی دو رقم گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
ابوالحسن مقیمی؛ پرویز مهاجر میلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.81 K)

11 اثرات کاربرد سویه های بومی پسودوناموس فلورسنس بر مقدار جذب عناصر غذایی در گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
عادل ریحانی تبار؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ مجتبی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.03 K)

12 اثرات کاربرد کمپوست آزولا بر وزن مخصوص ظاهری، تخلخل، پایداری خاکدانه های دو نوع خاک در منطقه کرمان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
مجید فکری؛ داریوش ا شیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.8 K)

13 اثرات کاربرد کودهای سولفات و کلرور پتاسیم روی عملکرد ذرت
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
مجید فکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.36 K)

14 اثرات کم آبیاری بر کیفیت و کمیت گوجه فرنگی
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
امیر نورجو؛ شهین رمردی؛ عالیه امامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (91.85 K)

15 اثرات متقابل کودهای اوره ، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر عملکرد و درصد روغن کلزا
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
حسینعلی قرائی؛ علیرضا رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.39 K)

16 اثرات محلوپاشی و مصرف خاکی عناصر آهن و مس بر عملکرد و اجزا عملکرد بذر پیاز (.Allium cepa L) تگزاس ارلی گرانو
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رضا امین پور؛ احمد موسوی کجانی؛ علی اصغر شهابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.86 K)

17 اثر اصلاح pH خاک بر عملکرد چای در خاک های خیلی اسیدی در باغ های چای غرب گیلان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
رضا ابراهیمی؛ خلاق میرنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (75.36 K)

18 اثر آللوپاتی بقایای گیاهی گندم دیم بر اجزا جوانه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
و توشیح؛ م.ک بستانی؛ س.ج.ه رزوی؛ ح. کتاتا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.73 K)

19 اثر باقی گذاشتن بقایای پس از برداشت نیشکر بر محصول بعدی نی و بعضی از خواص شیمیایی خاک
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
مهران الهامی فرد؛ حبیب الله نادیان؛ عبدعلی ناصری؛ سیروس جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.27 K)

20 اثر پساب و لجن شرکت پلی اکریل روی برخی خصوصیات شیمیایی و تجمع عناصر سنگین خاک در شرایط مزرعه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
فیروز موحدیان؛ مجید افیونی؛ محمدعلی حاج عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (80.02 K)

21 اثر ترکیب خاک ورزی و تراکتور بر بعضی از ویژگی های فیزیکی یک خاک لوم شنی در منطقه همدان ( تغییرات ویژگیهای فیزیکی خاک در محل ردیف ها)
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
حسین بیات؛ علی اکبر محبوبی؛ محمد علی حاج عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (85.71 K)

22 اثر ترکیب خاک ورزی و نوع تراکتور بر بعضی از ویژگی های فیزیکی یک خاک لوم شنی در منطقه همدان، ۲- تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک در محل تردد چرخ ها
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
حسین بیات؛ علی اکبر محبوبی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ احمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.6 K)

23 اثر تناوب زراعی و خاک ورزی بر مواد آلی، چگالی ظاهری و اندازه خاکدانه دیمزارهای مراغه
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
محمد علی حاجی عباسی؛ حسن عربزادگان؛ عباس همت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (93.66 K)

24 اثر جایگذاری کود ازته بر مقدار محصول و محتوای ازت برگ ذرت دانه ای
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
علیرضا یزدان پناه؛ محدرضا بختیاری؛ علی محمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.97 K)

25 اثر رژیم رطوبتی خاک بر روی تغییرات شیمیایی و مینرالوژیکی در گیلان
مجموعه مقالات کنگره علوم خاک ایران ؛ هشتمین کنگره علوم خاک ایران
حسن رمضانپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.92 K)