عنوان برنامه ها

موضوعات

 

جستجو

تعداد مقالات: 424

1 Orya eal-time PCR ابزاری حساس برای ردیابی اخلال در سطح تظاهر و تغییزات سطح تظاهر عوامل رو نویسی در برنج Oryza sativa L
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مسعود سلطانی؛ اسلوبودان روزیسیچ؛ برند مولرروبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (7.39 MB)

2 اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی در ارقام تجارتی گندم نان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
گاله زادوریان؛ منوچهر خدا رحمی؛ اشکبوس امینی؛ خداداد مصطفوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.77 K)

3 اثرات زمان کاربرد کود دامی و استفاده از انواع کود زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی Cucurbita pepa L
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن جهان؛ محمد دانیال سالاری؛ جواد شباهنگ؛ محمد بهزاد امیری؛ سید محمد کاظم تهامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3 MB)

4 اثرات مدیریت بقایای گندم در سیستم های کاشت یکساله گندم/ذرت وگندم/شبدر
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا مهرور؛ هرمز اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.85 MB)

5 اثر ترکیب های مختلف کشت مخلوط و میزان نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ و لوبیا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
اعظم ستودفر؛ رضا حمیدی؛ فاطمه جمالی رامین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.77 MB)

6 اثر تنظیم کننده های رشد بر نوساقه زایی و اثر نوع محیط کشت بر ریشه زایی و رشد بنفشه آقریقایی Salntpoulia ionatha
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
آرش رزمی؛ مختار جلالی جواران؛ سامان حسیخانی؛ ویشلقی ندا؛ حسین خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.59 MB)

7 اثر روش های مختلف تغذیه آلی شیمیائی و تلفیقی همراه با مصرف زئولیت بر درصد پروتئین و غلظت عناصر معدنی دانه گندم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
آیدین خدائی جوقان؛ امیر قلاوند؛ مجید آقا علیخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.43 MB)

8 اثر سن کوتیلدون و تنظیم کننده های رشد NAA و BAP بر نوسافه زایی و اثر نوع محیط کشت و NAA بر ریشه زایی کاهو Lactuca sativa L
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مهدی محب الدینی؛ مختار جلالی جواران؛ هوشنگ علیزاده؛ فریدون مهبودی؛ حسین خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.62 MB)

9 اثر شوری بر روی جوانه زنی و کالوس زایی کلزا BRASSICA NAPUS L در شرایط درون شیشه ای IN VITRO
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سولماز نادی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ محمد زینالی؛ نسرین قاسمی؛ حسین نظری ناسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.35 K)

10 اثر فتوپریود و دما بر درصد و عملکرد روغن ارقام گلرنگ پاییزه
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمد میرزاخانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.07 MB)

11 اثر کاربرد Azospirillum Lipoferum و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد جو Hordeum vulgare L
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
طاهره حسن آبادی؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ فرزاد پاک نژاد؛ سید احمد افتخاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.08 MB)

12 اثر کاربرد باکتری حل کننده فسفات Pseudomonas fluorescence برر روی عملکرد و اجزای عملکرد جو تحت سطوح مختلف کود فسفر
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سید احمد افتخاری؛ محمدرضا اردکانی؛ فرهاد رجالی؛ فرزاد پاک نژاد؛ طاهره حسن آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.31 MB)

13 اثر کیتوزان و تنش کم آبی بر صفات مورقولوژیک و خصوصیات ریشه ی گلرنگ
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
بتول مهدوی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مجید آقا علیخانی؛ مظفر شریفی؛ بختیار علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.24 MB)

14 اثر کود بیولوژیک حاصل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر فنولوژِی و رشد ارقام آفتابگردان Helianthus annuus L
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محسن جواهری؛ اسعد رخزادی؛ بابک پاساری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.99 MB)

15 اثر کودهای آلی بر کاهش اثرات تنش خشکی
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سعیده ملکی فراهانی؛ داریوش مظاهری؛ محمدرضا چایی چی؛ علیرضا رضازاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.18 MB)

16 اثر کودهای آلی , شیمیایی و تلفیقی بر روی برخی خصوصیات کمی و کیفی ارزن مرواریدی ( Pennisetum americanum ) در منطقه سیستان
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
ابوالفضل توسلی؛ احمد قنبری؛ ابراهیم امیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.2 MB)

17 اثر کودهای معدنی و روی رشد و اجزای عملکرد نخود فرنگی Pisum sativum در کشت دوم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه اصلانی فرد؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ فرهاد فرح وش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.23 MB)

18 اثر متقابل ژنوتیپ در محیط و تجزیه کلاستر عملکرد دانه در باقلا
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (335.29 K)

19 اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر صفات کمی و کیفی سه رقم کلزای زمستانه در اراک
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
معرفت مصطفوی راد؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (3.9 MB)

20 اثر موقعیت دانه روی خوشه بر خصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام بومی و اصلاح شده برنج Oryza sativa L
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سیده حمیده کاروانکش؛ صابر رضی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

21 ایجاد ارقام جدید توتون گرمخانه ای با قابلیت تولید جوانه جانبی کم
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا صلواتی میبدی؛ حسین عباس رستمی؛ نقی حسین زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (356.99 K)

22 ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیری بین گونه ای برای بهبود صفات کمی و کیفی ارقام تجاری و الیاف بلند پنبه ایران
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
محمدرضا رمضانی مقدم؛ موسی الرضا وفایی تبار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.61 MB)

23 ارائه روشی سریع و دقیق برای استخراج DNA ژنومی غلات
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
علی آرمینیان؛ رضا امیری فهلیان؛ صادق موسوی؛ سعداله هوشمند؛ بهروز شیران؛ علیرضا یدوی؛ شجاع قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.85 MB)

24 ارزیابی اثر کاربرد مواد آلی, کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی, عملکرد و اجزاء عملکرد در گیاه سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
امیر حسین سعید نژاد؛ حمیدرضا خزاعی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سید محسن نقیب القراء؛ ایمان حسام عارفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.35 MB)

25 ارزیابی پرتوهای مختلف گاما بر روی جو Hordeum vulgare SPP
مجموعه مقالات کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ؛ یازدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
سمیه ساردوئی نسب؛ غلام رضا شریفی سیرچی؛ محمد حسین ترابی سیرچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.21 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه